Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3529. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mirna gora (2019–2028), stran 10318.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mirna gora (2019–2028) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mirna gora (2019–2028) št. 7-13/19 z dne 11. 9. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Mirna gora, ki meri 4 047,23 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v občinah Črnomelj in Semič oziroma v katastrskih občinah Bukova gora, Golobinjek, Planina in Kleč.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Mirna gora je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 10,3 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 89,7 % državnih gozdov ter 1,05 ha gozda lokalnih skupnosti;
2. površina: 3 885,10 ha, od katere je 3 848,57 ha večnamenskih in 36,53 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni;
3. lesna zaloga: 372,1 m3/ha, od tega 116,4 m3/ha iglavcev in 255,7 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 10,32 m3/ha, od tega 3,75 m3/ha iglavcev in 6,57 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mirna gora (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Novo mesto, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Mirna gora določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3 790,75 ha,
– ekološke funkcije na površini 319,08 ha ter
– socialne funkcije na površini 85,27 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mirna gora (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Mirna gora za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 314 097 m3, od tega 66 676 m3 iglavcev in 247 421 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 742,94 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 88,35 ha;
4. nega prebiralnega gozda na dejanski površini 7,02 ha;
5. naravni razvoj biotopov na dejanski površini 54,21 ha;
6. 250 dni varstva pred žuželkami ter
7. zaščita s 150 količki ali tulci.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mirna gora (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Mirna gora je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mirna gora (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mirna gora (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Semič – Metlika, Pod smreko 10, 8340 Črnomelj, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mirna gora (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-359/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0014
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost