Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3634. Pravilnik o sofinanciranju programov društev, organizacij in združenj v Občini Prebold, stran 10496.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 11. seji dne 12. 12. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov društev, organizacij in združenj v Občini Prebold 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo predmet sofinanciranja, upravičenci, postopki in merila za sofinanciranje izvajanja dejavnosti, programov in projektov društev, nevladnih in neprofitnih organizacij in združenj oziroma drugih izvajalcev socialnih, zdravstvenih, humanitarnih, mladinskih dejavnosti za območje Občine Prebold, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Prebold. Sofinanciranje izvajanja rednih dejavnosti na področju kulture, športa, kmetijstva ter sofinanciranje prireditev se ureja s posebnim pravilnikom, zato navedene dejavnosti niso predmet tega pravilnika.
2. člen 
Sofinanciranje programov društev, organizacij in združenj se izvede v skladu z določili tega pravilnika ter v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev Občine Prebold za te namene.
3. člen 
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti, s katerimi kandidirajo za sofinanciranje,
– da imajo sedež v Občini Prebold oziroma delujejo na njenem območju,
– društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti, lahko imajo svoj sedež tudi izven območja Občine Prebold, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine Prebold,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, skladno s svojim ustanovnim aktom,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
– da izpolnjujejo druge pogoje, določene z javnim razpisom,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.
II. UPRAVIČENCI 
4. člen 
Upravičeni do sredstev po tem pravilniku so izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v 3. členu pravilnika in so oziroma bodo v tekočem letu organizirali vsaj en dogodek, prireditev, srečanje, predavanje v Občini Prebold.
III. POSTOPEK 
5. člen 
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga župan občine po sprejetju proračuna za tekoče leto objavi na spletni strani Občine Prebold.
6. člen 
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa,
– priprava in objava javnega razpisa,
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje in vrednotenje prispelih predlogov v skladu z merili,
– obravnava in potrditev predlogov,
– sklep o izbiri programov,
– obveščanje predlagateljev o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb.
7. člen 
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki jo je potrebno predložiti,
– navedbo pristojnih za dajanje informacij,
– višino finančnih sredstev,
– rok za oddajo vlog.
8. člen 
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev vodi komisija, ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Komisija mora pred odločitvijo o objavi javnega razpisa v zapisniku oceniti, ali je vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako, da je možno pričakovati uspešen javni razpis.
9. člen 
Komisija odpre in pregleda na razpis prispele vloge. Če komisija ugotovi, da prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga v roku osmih dni pisno pozove, da jo v roku petih dni ustrezno dopolni. Po tem roku se s sklepom zavržejo vse nepravočasne, nepopolne prijave in prijave, ki so v neskladju z določili tega pravilnika.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu in pravilniku. Komisija ves čas vodi zapisnike o svojem delu. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev. Predlog prejemnikov sredstev se predloži tajniku občinske uprave.
Tajnik občinske uprave, izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga komisije. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
Zoper ta sklep je možna pritožba županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Župan mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom, odločitev župana o pritožbi je dokončna. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
Sklep iz tretjega odstavka tega člena je podlaga za sklepanje pogodb o sofinanciranju. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva za sklenitev pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
10. člen 
Občina z izbranimi izvajalci programov po tem pravilniku, sklene pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:
– naziv in naslov izvajalca,
– navedbo programov, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in proračunska postavka,
– način financiranja,
– način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
IV. MERILA 
12. člen 
DELOVANJE
1. Program dela za tekoče leto
20 točk
2. Število članov 
– do 50 članov 
– od 50 članov do 100 članov 
– nad 100 članov
 
5 točk 
10 točk 
15 točk
3. Društvo s sedežem v Občini Prebold
50 točk
4. Društva, ki imajo sedež izven občine in imajo člane, ki so občani Občine Prebold: 
– do 10 %
– od 10 % do 20 %
– od 20 % do 40 %
– od 40 % do 50 %
– nad 50 %
 
 
 
5 točk 
10 točk 
15 točk 
20 točk 
25 točk
IZVEDBA PRIREDITEV PROJEKTOV
1. Organizacija prireditve, dogodka, predavanja v občini 
1 prireditev 5 točk (max 20 točk)
2. Sodelovanje z ostalimi društvi v občini
15 točk
3. Stalnost izvajanja programa na območju občine/za občane
– tedensko 
– mesečno 
– letno
 
 
100 točk 
50 točk 
10 točk
V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
13. člen 
Upravičenec je dolžan podati podrobno vsebinsko in zaključno poročilo o izvedbi programa/projekta in predložiti dokazila o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa. Izvajanje programov spremlja občinska uprava.
Odobrena sredstva se nakažejo upravičencu po predložitvi vsebinskega in finančnega poročila z zahtevanimi dokazili.
V primeru, da upravičenec ne more dokazati namenske porabe sredstev v višini pogodbeno odobrenega zneska, ima občinska uprava pristojnost, da odobri izplačilo le v višini dokazane namenske porabe.
Občina Prebold lahko od uporabnikov proračunskih sredstev zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov.
V primeru ugotovitve, da upravičenec dobljena sredstva delno ali v celoti ne porabi namensko, ali v primeru drugih nepravilnosti pri porabi proračunskih sredstev, lahko občina zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
14. člen 
Upravičenec je dolžan od dne prejema sklepa o izboru prejemnikov sredstev pri objavah v vseh oblikah javnega nastopanja v zvezi s programom/projektom, obravnavanim v pogodbi, navesti, da je njeno izvedbo sofinancirala Občina Prebold.
VI. KONČNI DOLOČBI 
15. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj (Uradni list RS, št. 59/07).
16. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/18/2019
Prebold, dne 12. decembra 2019
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak

AAA Zlata odličnost