Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3521. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica (2019–2028), stran 10312.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica (2019–2028) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica (2019–2028) št. 04-32/19 z dne 5. 9. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Kamniška Bistrica, ki meri 6 106 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Ljubljana, v občini Kamnik oziroma v katastrski občini Županje njive.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Kamniška Bistrica je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 99,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 2,72 ha državnih gozdov ter 0,1 ha gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 3 705,38 ha, od katere je 1 451,41 ha večnamenskih in 2 253,97 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 240,5 m3/ha, od tega 96,2 m3/ha iglavcev in 144,4 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 3,54 m3/ha, od tega 1,46 m3/ha iglavcev in 2,08 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Ljubljana, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Kamniška Bistrica določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 943,48 ha,
– ekološke funkcije na površini 3 595,09 ha ter
– socialne funkcije na površini 1 410,48 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Kamniška Bistrica za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 91 551 m3, od tega 41 915 m3 iglavcev in 49 636 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 175,47 ha, ter
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 16,30 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Kamniška Bistrica v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 je treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Kamnik, Tunjiška cesta 21, 1241 Kamnik, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamniška Bistrica (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-352/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0006
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost