Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3526. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Menišija (2019–2028), stran 10316.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Menišija (2019–2028) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Menišija (2019–2028) št. 05-31/19 z dne 7. 10. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Menišija, ki meri 2 707,41 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Postojna, v občini Cerknica oziroma v katastrski občini Bezuljak.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Menišija je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 99,3 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 0,3 % državnih gozdov ter 0,4 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 2 357,27 ha, od katere so vsi gozdovi večnamenski;
3. lesna zaloga: 283,6 m3/ha, od tega 181,9 m3/ha iglavcev in 101,7 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,57 m3/ha, od tega 5,31 m3/ha iglavcev in 2,26 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Menišija (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Menišija določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.675,08 ha ter
– ekološke funkcije na površini 776,30 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Menišija (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Menišija za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 140 567 m3, od tega 100 964 m3 iglavcev in 39 603 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 143,09 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 71,39 ha;
4. nega 126,28 ha prebiralnega gozda;
5. zaščita s premazom na 14,17 ha;
6. odstranjevanje 700 tulcev;
7. vzdrževanje 100 m zaščitne ograje, 9,77 ha grmišč in 2,87 ha travinja;
8. spravilo sena z 2,87 ha košenin;
9. vzdrževanje 17 kaluž;
10. 167 m3 razvoja biotopov ter
11. 100 dni ostalih varstvenih del.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Menišija (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Menišija je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Menišija (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Menišija (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Cerknica, Čabranska 1, 1380 Cerknica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Menišija (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-356/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0011
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost