Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3534. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravne (2019–2028), stran 10323.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravne (2019–2028) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Ravne (2019–2028) št. 11-06/19 z dne 25. 9. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Ravne, ki meri 12 153,86 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Slovenj Gradec, v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje oziroma v katastrskih občinah Strojna, Zelen Breg, Stražišče, Tolsti Vrh, Koroški Selovec, Brdinje, Ravne, Dobja vas, Zagrad, Navrški Vrh, Preški Vrh, Kotlje, Podgora, Uršlja Gora I, Belšak, Jamnica, Suhi Vrh, Šentanel, Dolga Brda, Breznica, Stražišče, Farna vas, Poljana, Lokovica, Prevalje in Leše.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Ravne je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 77,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb ter 22,1 % državnih gozdov;
2. površina: 7 348,71 ha, od katere je 7 203,28 ha večnamenskih in 145,43 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 401,8 m3/ha, od tega 319,7 m3/ha iglavcev in 82,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,84 m3/ha, od tega 7,54 m3/ha iglavcev in 2,30 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravne (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Slovenj Gradec, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Ravne določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 6 893,29 ha,
– ekološke funkcije na površini 3 098,16 ha ter
– socialne funkcije na površini 1 474,76 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravne (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Ravne za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 540 382 m3, od tega 446 329 m3 iglavcev in 94 053 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 1 183,94 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 193,36 ha;
4. zaščita s 97 550 tulci in mrežami ter vzdrževanje 2 305 tulcev in mrež;
5. zaščita mladja s 1 200 m ograje in vzdrževanje 2 450 m ograj;
6. obžetev 5 495 tulcev in mrež;
7. odstranjevanje 2 600 tulcev in mrež;
8. odstranjevanje 1 500 m ograje;
9. vzdrževanje 5,15 ha dejanskih površin grmišč in obrežij;
10. vzdrževanje 3,18 ha dejanskih površin pašnikov in travnikov v gozdu;
11. sadnja 580 plodonosnih dreves;
12. vzdrževanje 620 sadik plodonosnega drevja;
13. vzdrževanje 5 vodnih virov in kalov;
14. sečnja 802 m3 in nega 73,94 ha za ohranjanje biotopov ter
15. naravni razvoj 1 658 m3 biotopov.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravne (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Ravne je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ravne (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravne (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Dravograd-Prevalje, Trg 67, 2391 Prevalje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravne (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-365/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0020
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost