Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3637. Sklep o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2020, stran 10500.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18) ter 22. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je županja Občine Semič dne 17. 12. 2019 sprejela
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Semič v obdobju januar–marec 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Semič (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2020 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in spremembe; v nadaljevanju: ZJF), Odlokom o proračunu Občine Semič za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/19) in Odlokom o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2019 (Uradni list RS, št. 59/19; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun januar–marec 2020
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 
816.741
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
811.821
70
DAVČNI PRIHODKI
759.476
700 Davki na dohodek in dobiček
741.506
703 Davki na premoženje
9.570
704 Domači davki na blago in storitve
8.650
706 Drugi davki
–250
71
NEDAVČNI PRIHODKI
52.345
710 Udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja
45.675
711 Takse in pristojbine
500
712 Globe in druge denarne kazni
570
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
50
714 Drugi nedavčni prihodki
5.550
72
KAPITALSKI PRIHODKI
2.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
/
721 Prihodki od prodaje zalog
/
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr. dolgoročnih sredstev
2.000
73
PREJETE DONACIJE
20
730 Prejete donacije iz domačih virov
20
731 Prejete donacije iz tujine
/
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.900
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.800
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
100
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
658.766
40
TEKOČI ODHODKI
275.062
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
74.520
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
11.970
402 Izdatki za blago in storitve
179.540
403 Plačila domačih obresti
1.560
409 Rezerve
7.472
41
TEKOČI TRANSFERI
369.754
410 Subvencije
29.274
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
173.120
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
31.500
413 Drugi tekoči domači transferi
135.860
414 Tekoči transferi v tujino
/
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
13.950
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
13.950
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
0
431 Investicijski transferi prav. in fiz. os., ki niso pror. uporabniki
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
157.975
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550 Odplačila domačega dolga
0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
157.975
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–157.975
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
155.000
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in so priloga temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Semič www.semic.si.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0,00 EUR, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020 dalje.
Št. 410-13/2018-23
Semič, dne 17. decembra 2019
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost