Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3528. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mozelj (2019–2028), stran 10318.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mozelj (2019–2028) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mozelj (2019–2028) št. 06-09/19 z dne 30. 8. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Mozelj, ki meri 8 708,09 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Kočevje, v občini Kočevje oziroma v katastrskih občinah Kočevje, Željne, Onek, Livold, Črni Potok, Mozelj, Kumrova vas, Brezje, Koprivnik, Hrib, Nemška Loka, Knežja lipa, Čeplje in Rajndol.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Mozelj je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 8,0 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 81,6 % državnih gozdov ter 10,4 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5 840,55 ha, od katere je 5 804,75 ha večnamenskih ter 35,80 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni;
3. lesna zaloga: 303,5 m3/ha, od tega 100,5 m3/ha iglavcev in 203,1 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 8,50 m3/ha, od tega 3,63 m3/ha iglavcev in 4,87 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mozelj (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Kočevje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Mozelj določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 5 547,75 ha,
– ekološke funkcije na površini 768,51 ha ter
– socialne funkcije na površini 185,24 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mozelj (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Mozelj za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 398 000 m3, od tega 172 000 m3 iglavcev in 226 000 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 786,76 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 29,56 ha;
4. 390 dni varstva pred žuželkami;
5. zaščita s premazom na 53,98 ha;
6. zaščita s 1 575 količki ali tulci;
7. zaščita s 1 960 m ograje in vzdrževanje 1 700 m ograje;
8. vzdrževanje 45,94 ha grmišč, 0,85 ha travišč ter 7 vodnih teles;
9. vzdrževanje 60 in postavitev 60 gnezdilnic;
10. sadnja 2 000 plodonosnih dreves;
11. osnovanje 2 ha pasišč v gozdu ter
12. naravni razvoj biotopov na 175,61 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mozelj (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Mozelj je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mozelj (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mozelj (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Rog, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje, Rožna ul. 39, 1330 Kočevje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mozelj (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-358/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0013
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost