Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3608. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, stran 10456.

  
Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) so občinski sveti Občine Lendava na podlagi 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) na 9. redni seji dne 20. 11. 2019, Občine Dobrovnik na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/07, 2/09, 66/10 in 2/16) na 9. redni seji dne 20. 11. 2019, Občine Kobilje na podlagi 13. člena Statuta Občine Kobilje (Glasilo slovenskih občin, št. 26/16 in 40/19) na 7. redni seji dne 9. 12. 2019 sprejele
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje 
1. člen 
V 2. členu Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje (Uradni list RS, št. 108/11) se za besedno zvezo »izvajanja javnih služb« črta ločilo pika ter se besedilo nadaljuje »ter na področju pravne službe, varstva okolja, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa.«
2. člen 
V 5. členu Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje (Uradni list RS, št. 108/11) se za šestim odstavkom dodajo novi sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek, ki se glasijo:
»Na področju pravne službe izvaja skupna občinska uprava sledeče naloge:
– priprava in pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih ter vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
– priprava gradiva in sodelovanje na sejah občinskih svetov, odborov in komisij,
– priprava in vodenje postopkov javnih naročil na vseh področjih iz pristojnosti lokalne samouprave,
– priprava in vodenje postopkov podelitve koncesij na vseh področjih iz pristojnosti lokalne samouprave,
– vlaganje e-zemljiškoknjižnih predlogov,
– priprava in pregled različnih vrst pogodb,
– urejanje kadrovskih zadev,
– vodenje postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem,
– varstvo osebnih podatkov,
– opravljanje nalog z delovnih področij, ki so v pristojnosti lokalne samouprave,
– druge naloge s pravnega področja v skladu z veljavnimi predpisi.
Na področju varstva okolja izvaja skupna občinska uprava sledeče naloge:
– priprava predpisov s področja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
– vodenje upravnih postopkov s področja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
– strokovna pomoč pri izvajanju predpisov s področja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
– priprava in vodenje postopkov javnega naročanja s področja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
– priprava in vodenje postopkov podelitve koncesije s področja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
– priprava investicijske in druge dokumentacije, potrebne za prijavo na razpise za evropska in druga sredstva,
– priprava, vodenje, spremljanje in nadzor nad investicijami s področja varstva okolja,
– priprava, vodenje, spremljanje in nadzor drugih projektov s področja varstva okolja,
– upravne in strokovne naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja,
– zagotavlja izvajanje podrobnejšega ali posebnega monitoringa stanja okolja ter vodi informacijski sistem varstva okolja,
– pripravlja ukrepe, smernice in priporočila s področij varstva okolja,
– zagotavlja informiranje, osveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave in v zvezi z zagotavljanjem javnih služb,
– zagotavlja strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju vprašanj iz področja varstva okolja,
– druge strokovno tehnične in upravne naloge iz področja varstva okolja,
– naloge varstva okolja, ki so jih na skupno upravo prenesle občine ustanoviteljice preko zveze občin z ustanovitvenim aktom zveze občin,
– druge naloge s področja varstva okolja v skladu z veljavnimi predpisi.
Na področju civilne zaščite izvaja skupna občinska uprava sledeče naloge:
– urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu z zakonodajo,
– zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom,
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
– organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite,
– organiziranje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine,
– določanje in organiziranje enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
– določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena,
– usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo,
– določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
– mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonodajo,
– druge naloge s področja civilne zaščite v skladu z veljavnimi predpisi.
Na področju požarne varnosti izvaja skupna občinska uprava sledeče naloge:
– priprava predlogov predpisov, raziskovanje, izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje in izvajanje ukrepov varstva pred požarom, nadziranje in druge naloge s področja požarnega varstva v skladu z veljavnimi predpisi.
Na področju urejanja prometa izvaja skupna občinska uprava sledeče naloge:
– določitev uporabe ceste ali dela ceste za določene vrste vozil oziroma uporabnikov,
– določitev prednostnih smeri in sistem ter način vodenja prometa,
– določitev omejitev uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa,
– določitev omejitev hitrosti vozil,
– ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih kolesarskih povezav,
– ureditev parkiranja in ustavljanja vozil,
– določitev območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce in prehodov za pešce,
– določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno varstvenih, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem številu,
– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem prometa,
– načrtovanje cestnih priključkov na občinske ceste,
– načrtovanje prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah,
– druge naloge s področja urejanja prometa v skladu z veljavnimi predpisi.«
Dosedanji sedmi odstavek postane dvanajsti odstavek.
3. člen 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje sprejmejo v identičnem besedilu vse občine ustanoviteljice in začne veljati naslednji dan od objave sedežne občine v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0006/2011-8
Lendava, dne 20. novembra 2019
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 
Dobrovnik, dne 20. novembra 2019
Župan 
Občine Dobrovnik 
Marjan Kardinar 
Kobilje, dne 9. decembra 2019
Župan 
Občine Kobilje 
Robert Ščap