Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3608. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, stran 10456.

  
Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) so občinski sveti Občine Lendava na podlagi 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) na 9. redni seji dne 20. 11. 2019, Občine Dobrovnik na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 35/07, 2/09, 66/10 in 2/16) na 9. redni seji dne 20. 11. 2019, Občine Kobilje na podlagi 13. člena Statuta Občine Kobilje (Glasilo slovenskih občin, št. 26/16 in 40/19) na 7. redni seji dne 9. 12. 2019 sprejele
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje 
1. člen 
V 2. členu Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje (Uradni list RS, št. 108/11) se za besedno zvezo »izvajanja javnih služb« črta ločilo pika ter se besedilo nadaljuje »ter na področju pravne službe, varstva okolja, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa.«
2. člen 
V 5. členu Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje (Uradni list RS, št. 108/11) se za šestim odstavkom dodajo novi sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek, ki se glasijo:
»Na področju pravne službe izvaja skupna občinska uprava sledeče naloge:
– priprava in pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih ter vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
– priprava gradiva in sodelovanje na sejah občinskih svetov, odborov in komisij,
– priprava in vodenje postopkov javnih naročil na vseh področjih iz pristojnosti lokalne samouprave,
– priprava in vodenje postopkov podelitve koncesij na vseh področjih iz pristojnosti lokalne samouprave,
– vlaganje e-zemljiškoknjižnih predlogov,
– priprava in pregled različnih vrst pogodb,
– urejanje kadrovskih zadev,
– vodenje postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem,
– varstvo osebnih podatkov,
– opravljanje nalog z delovnih področij, ki so v pristojnosti lokalne samouprave,
– druge naloge s pravnega področja v skladu z veljavnimi predpisi.
Na področju varstva okolja izvaja skupna občinska uprava sledeče naloge:
– priprava predpisov s področja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
– vodenje upravnih postopkov s področja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
– strokovna pomoč pri izvajanju predpisov s področja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
– priprava in vodenje postopkov javnega naročanja s področja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
– priprava in vodenje postopkov podelitve koncesije s področja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
– priprava investicijske in druge dokumentacije, potrebne za prijavo na razpise za evropska in druga sredstva,
– priprava, vodenje, spremljanje in nadzor nad investicijami s področja varstva okolja,
– priprava, vodenje, spremljanje in nadzor drugih projektov s področja varstva okolja,
– upravne in strokovne naloge v zvezi z zagotavljanjem varstva okolja,
– zagotavlja izvajanje podrobnejšega ali posebnega monitoringa stanja okolja ter vodi informacijski sistem varstva okolja,
– pripravlja ukrepe, smernice in priporočila s področij varstva okolja,
– zagotavlja informiranje, osveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave in v zvezi z zagotavljanjem javnih služb,
– zagotavlja strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju vprašanj iz področja varstva okolja,
– druge strokovno tehnične in upravne naloge iz področja varstva okolja,
– naloge varstva okolja, ki so jih na skupno upravo prenesle občine ustanoviteljice preko zveze občin z ustanovitvenim aktom zveze občin,
– druge naloge s področja varstva okolja v skladu z veljavnimi predpisi.
Na področju civilne zaščite izvaja skupna občinska uprava sledeče naloge:
– urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu z zakonodajo,
– zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom,
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
– organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite,
– organiziranje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine,
– določanje in organiziranje enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
– določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena,
– usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo,
– določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
– mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonodajo,
– druge naloge s področja civilne zaščite v skladu z veljavnimi predpisi.
Na področju požarne varnosti izvaja skupna občinska uprava sledeče naloge:
– priprava predlogov predpisov, raziskovanje, izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje in izvajanje ukrepov varstva pred požarom, nadziranje in druge naloge s področja požarnega varstva v skladu z veljavnimi predpisi.
Na področju urejanja prometa izvaja skupna občinska uprava sledeče naloge:
– določitev uporabe ceste ali dela ceste za določene vrste vozil oziroma uporabnikov,
– določitev prednostnih smeri in sistem ter način vodenja prometa,
– določitev omejitev uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa,
– določitev omejitev hitrosti vozil,
– ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih kolesarskih povezav,
– ureditev parkiranja in ustavljanja vozil,
– določitev območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce in prehodov za pešce,
– določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno varstvenih, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem številu,
– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem prometa,
– načrtovanje cestnih priključkov na občinske ceste,
– načrtovanje prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah,
– druge naloge s področja urejanja prometa v skladu z veljavnimi predpisi.«
Dosedanji sedmi odstavek postane dvanajsti odstavek.
3. člen 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje sprejmejo v identičnem besedilu vse občine ustanoviteljice in začne veljati naslednji dan od objave sedežne občine v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03504-0006/2011-8
Lendava, dne 20. novembra 2019
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 
Dobrovnik, dne 20. novembra 2019
Župan 
Občine Dobrovnik 
Marjan Kardinar 
Kobilje, dne 9. decembra 2019
Župan 
Občine Kobilje 
Robert Ščap 

AAA Zlata odličnost