Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3525. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Racna gora (2019–2028), stran 10315.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Racna gora (2019–2028) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Racna gora (2019–2028) št. 05-28/19 z dne 7. 10. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Racna gora, ki meri 4 126,04 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Postojna, v občini Loška dolina oziroma v katastrskih občinah Lož, Poljane, Knežja Njiva, Vrhnika, Stari trg pri Ložu, Pudob in Viševek.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Racna gora je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 96,47 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 3,26 % državnih gozdov ter 0,27 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 3 081,53 ha, od katere so vsi gozdovi večnamenski;
3. lesna zaloga: 330,3 m3/ha, od tega 204,3 m3/ha iglavcev in 126,0 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,78 m3/ha, od tega 4,58 m3/ha iglavcev in 2,20 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Racna gora (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Racna gora določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3 195,13 ha,
– ekološke funkcije na površini 1 751,29 ha ter
– socialne funkcije na površini 316,64 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Racna gora (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Racna gora za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 206 136 m3, od tega 140 958 m3 iglavcev in 65 178 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 446,78 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 24,14 ha;
4. postavitev in vzdrževanje 800 m ograje;
5. vzdrževanje 109,86 ha travinja in 44 vodnih virov;
6. 1 056 m3 naravnega razvoja habitatov ter
7. 100 dni ostalega varstva.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Racna gora (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Racna gora je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Racna gora (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Racna gora (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Stari trg, Cesta Notranjskega odreda 6, 1386 Stari trg pri Ložu, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Racna gora (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-371/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0010
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost