Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3603. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o redu na smučarskih tekaških progah v Občini Kranjska Gora, stran 10445.

  
Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 30/18), 7. in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 8. redni seji dne 18. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o redu na smučarskih tekaških progah v Občini Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 11/1997, z dne 28. 2. 1997)
1. člen 
V Odloku o redu na smučarskih tekaških progah v Občini Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 11/1997) – v nadaljevanju Odlok v ustreznem sklonu, se 2. člen Odloka spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet Občine Kranjska Gora s tem Odlokom določa:
– dolžnosti upravljavca tekaških prog v Občini Kranjska Gora,
– red na tekaških progah,
– vrste označb o redu na tekaških progah,
– zaračunavanje in pobiranje pristojbine za uporabo tekaških prog,
– dolžnosti uporabnikov tekaških prog, sankcije za kršitve in izvrševanje sankcij in
– pristojnost Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica v zvezi z izvajanjem in spoštovanjem določil tega odloka.«
2. člen 
Besedilo 3. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Župan Občine Kranjska Gora določi upravljalca tekaških prog.«
3. člen 
V 5. členu Odloka se črta zadnja alineja, ki se glasi »– urejena parkirišča.«
4. člen 
Besedilo 10. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Upravljavec mora na tekaških progah zagotoviti ustrezno število rediteljev, usposobljenih za opravljanje rediteljske službe.«
5. člen 
Besedilo 12. in 13. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
Upravljavec tekaških prog mora zagotoviti, da je tekaška proga opremljena z:
– opozorilni znaki,
– obvestilnimi znaki,
– znaki za prepovedi in
– znaki za obveznost.
13. člen
1. Opozorilni znaki
Opozorilni znaki imajo namen opozarjati smučarje tekače in druge osebe na nevarna mesta na in ob tekaški progi.
Opozorilni znaki so:
1. Splošna nevarnost (A1),
2. Zoženje proge (A2),
3. Križišče (A3),
4. Teptalnik snega na delu (A4),
5. Snežni topovi na delu (A6),
6. Nevarnost zdrsa ali padca (A7),
7. Značilne nevarnosti v gorah (A8).
Opozorilni znaki morajo biti nameščeni na vidno mesto ob progi ali na progi, v višini 2 metra nad teptano površino snega in najmanj 30 m pred nevarnim mestom, tako da jih smučar tekač lahko pravočasno opazi.
2. Obvestilni znaki
Obvestilni znaki obveščajo smučarje tekače o smeri in težavnosti tekaške smučarske proge, vstopu in izstopu na in iz tekaške smučarske proge in drugih pomembnih informacijah. Obvestilni znaki so tudi označevalni količki, s katerimi se označujeta smer in širina tekaške smučarske proge ob slabi vidljivosti ali kadar niso razvidni rob tekaške proge ter območja nevarnosti.
Obvestilni znaki so:
1. Prva pomoč (C1),
2. Klic za prvo pomoč (C2),
3. Znak za težavnost proge (C3.1–C3.3),
4. Nevarnost plazov (C4),
5. Zaprto (C5 in C6),
6. Stop (C7),
7. Označevalni količki tekaških prog glede na težavnost tekaških prog (C8.1–C8.3),
8. Označevalni količek za označevanje nevarnosti (C9, C9.1),
9. Proga za klasičen tek (C10),
10. Proga za drsalno tehniko (C11),
11. Proga za obe tehniki teka (C12).
Obvestilni znaki morajo biti nameščeni na vidno mesto pred vstopom na mesta, za katera so namenjeni, in v višini 2 metra od tal oziroma nad teptano površino snega.
3. Znaki za prepoved
Znaki za prepoved prepovedujejo smučarjem tekačem in drugim osebam na in ob progi določena ravnanja.
Znaki za prepovedi so:
1. Hoja prepovedana (B1),
2. Sankanje prepovedano (B2),
3. Prepovedano vodenje živali in vprege po tekaški progi (B4).
Znaki za prepoved morajo biti nameščeni na vidno mesto ob progi v višini 2 metra nad teptano površino snega.
4. Znaki za obveznost
Znaki za obveznost zapovedujejo smučarju tekaču ali drugi osebi na progi določena ravnanja pri uporabi proge ali naprav na in ob progi.
Znaki za obveznost so:
1. Obvezna smer teka na smučeh – levo (D1),
2. Obvezna smer teka na smučeh – desno (D2),
3. Obvezna smer teka na smučeh – naravnost (D3).
Znaki za obveznost morajo biti nameščeni na vidno mesto ob vstopih in izstopih, na mestih, za katera so namenjeni, in v višini 2 metra nad teptano površino snega.«
6. člen 
Spremeni se 14. člen odloka tako, da se glasi:
»Oblika, namestitve, velikosti, barve in druge posebnosti posameznih znakov iz 13. člena tega Odloka so sestavni del Pravilnika o pogojih za obratovanje smučišč (Uradni list RS, št. 59/17 z vsemi spremembami in dopolnitvami), skupaj s prilogo št. 3 tega pravilnika.«
7. člen 
Besedilo 15. člena Odloka se spremeni tako, da se črta prvi odstavek tega člena, ki se glasi: »Upravljavec tekaških prog mora zagotoviti ustrezno število rediteljev, ki morajo izpolnjevati pogoje iz 10. člena tega Odloka«.
8. člen 
Spremeni se besedilo tretjega odstavka 16. člena Odloka tako, da po novem glasi:
»Upravljavec sam sprejema predpise in določila o načinu pobiranja pristojbine, preverjanju veljavnosti tekaške karte, višini pristojbine ter veljavnosti, vsebini in obliki tekaške karte in dovoljenja.«
9. člen 
V 17. členu Odloka se doda nova prva alineja, ki se glasi:
»– kupiti karto, jo imeti pri sebi v času uporabe tekaške proge in jo na zahtevo pooblaščene osebe pokazati,«,
sedanja prva, druga in tretja alineja 17. člena Odloka pa postanejo druga, tretja in četrta alineja 17. člena odloka.
10. člen 
Spremeni se 19. člen Odloka tako, da novo besedilo glasi:
»Prepovedano je hoditi po tekaški progi, voditi po njej živali ali vprego, smučati se z alpskimi smučmi, se sankati ter na drug način uničevati in onesnaževati tekaško progo in njeno okolico.«
11. člen 
Spremeni se 20. člen Odloka tako, da se črtajo besede »Svet občine Kranjska gora« in se nadomestijo z besedami: »Župan Občine Kranjska Gora«.
12. člen 
Spremeni se besedilo 21. člena Odloka tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo 200 EUR se kaznuje za prekršek:
1. Organizator oziroma vodja prireditve ali šole na smučeh, ki ravna v nasprotju z 7. členom Odloka.
2. Kdor namerno uničuje tekaško progo z vprego, motornimi vozili, delovnimi stroji ali na drug podoben način.
3. Kdor namerno uničuje tekaško progo, znake na in ob tekaški progi in objekte povezane z upravljanjem tekaških prog.«
13. člen 
Spremeni se besedilo 22. člena Odloka tako:
– da se »2.000,00 SIT« nadomesti s »50 EUR«,
– da se v 6. točki črta besede »smuča z alpskimi smučmi ali«, pred besedo sanka pa se doda beseda »se«,
– da se doda novo 7. in 8. točko, ki se glasita:
»7. Kdor uporablja javne tekaške proge brez veljavne tekaške karte in kdor na zahtevo pooblaščene osebe upravljavca ne pokaže veljavne tekaške karte.
8. Kdor namerno ali iz hude malomarnosti ne spoštuje določil tega odloka.«.
14. člen 
Spremeni se besedilo 23. člena Odloka tako, da se glasi:
»Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov v zvezi z redom in varnostjo na javnih tekaških smučarskih progah nadzira Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.«
15. člen 
Spremeni se besedilo 24. člena Odloka tako, da se glasi:
»Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
Št. 007-5/2019-1
Kranjska Gora, dne 18. decembra 2019
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat 

AAA Zlata odličnost