Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3601. Odredba o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin, stran 10439.

  
Na podlagi 6. in 54. člena Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 73/19) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, uradno prečiščeno besedilo – UPB2, št. 37/19) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 12. seji dne 18. 12. 2019 sprejel
O D R E D B O 
o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
S to odredbo se določi:
– višina parkirnine za parkiranje na javnih parkirnih površinah;
– čas, v katerem se plačuje parkirnina;
– višino taks za izdajo posameznih vrst dovolilnic, abonmajev ali dovoljenj ter
– morebitne druge pravice in obveznosti, povezane s plačilom za parkiranje, dostavo in prevozom po občinskih cestah.
II. PARKIRNINA 
2. člen
(1) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, čas v katerem se plačuje, ter dovoljeni čas trajanja parkiranja, so:
I.
VIŠINA PARKIRNIN ZA OSEBNA IN BIVALNA VOZILA TER MOTORNA KOLESA, TRIKOLESA IN ŠTIRIKOLESA
območje
čas v katerem se plačuje parkirnina*
cena parkirnine 
z DDV v eurih na uro
cena parkirnine 
z DDV v eurih na uro
dovoljeni čas parkiranja
vozila
osebna vozila 
in motorna kolesa, trikolesa 
in štirikolesa, 
ki zasedajo parkirni prostor
bivalna vozila
javne parkirne površine na in ob vozišču ceste
CONA 1 (velja samo za parkirno območje C1S)
PON–PET 
od 7:00 do 19:00
1,00
prepoved vstopa
največ dve (2) uri
SOB od 7:00 
do 13:00
CONA 2
PON–PET 
od 7:00 do 19:00
0,60
2,00
neomejeno
CONA 3
PON–PET 
od 7:00 do 19:00
0,40
1,50
neomejeno
javno parkirišče z zapornico
CONA 1 (velja samo za parkirno območje C1S)
PON–PET 
od 7:00 do 19:00
1,00
prepoved vstopa
/
SOB od 7:00 
do 13:00
CONA 2
PON–PET 
od 7:00 do 19:00
0,60
2,00
neomejeno
CONA 3
PON–PET 
od 7:00 do 19:00
0,40
1,50
neomejeno
*Na dela proste dneve se parkirnina ne zaračunava.
(2) Taksa z DDV, ki omogoča parkiranje osebnih vozil, motornih koles, trikoles in štirikoles, ki zasedajo parkirni prostor:
– mesečno v coni 2 znaša 40 eurov,
– mesečno v coni 3 znaša 30 eurov,
– letno v coni 2 znaša 400 eurov,
– letno v coni 3 znaša 300 eurov,
za kar izvajalec po Odloku o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 73/19 v nadaljevanju: Odlok) izda parkirni abonma.
(3) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, čas v katerem se plačuje, ter dovoljeni čas trajanja parkiranja za avtobuse, so:
Slika 1
(4) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, čas v katerem se plačuje, ter dovoljeni čas trajanja parkiranja za tovorna vozila in tovorna vozila s priklopnim vozilom, so:
Slika 2
3. člen 
(1) Najmanjša možna časovna enota za plačilo parkiranja je 1 ura. Plača se vsaka začeta ura. Za plačilo parkirnine se vedno obračuna cela ura. Enako velja v primeru, ko je do konca obratovalnega časa parkirišča ali dovoljenega časa za parkiranje manj kot eno uro.
(2) Po plačilu parkirnine mora vozilo zapustiti javno parkirišče najkasneje v 15 minutah, v nasprotnem primeru se šteje, da mora uporabnik plačati parkirnino še za naslednjo uro.
4. člen 
(1) Uporabnik lahko plača parkirnino z nakupom parkirnega listka z gotovino ali z ostalimi negotovinskimi plačilnimi sredstvi (npr. s stično ali brezstično plačilno kartico ali mobilnim plačilom – z mobilno ali drugo elektronsko napravo s SMS, brezžično, QR kodo in podobno), ki so označena na parkomatu.
(2) Če parkomat ne omogoča vračanja denarja, se čas parkiranja podaljša za vplačano parkirnino.
5. člen 
(1) Prva ura parkiranja je s parkirnim listkom brezplačna na parkirišču »Zdravstveni dom« ob Kidričevi cesti in na »Sejmišču«.
(2) Prvi dve uri parkiranja s parkirnim listkom sta brezplačni na parkiriščih »Huje za zapornico«, »Huje – zunanje« ob Likozarjevi cesti in na parkirišču pri »Čebelica«.
(3) Uporabnik s parkirno kartico, izdano s strani Mestne občine Kranj, pridobi pravico do:
a) enournega brezplačnega parkiranja na parkiriščih »Občina« in »Brioni« pred objektom Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, ter na parkiriščih »Delavski dom«, »Stritarjeva ulica« in »Mladinska ulica«,
b) dvournega brezplačnega parkiranja na parkirišču »Sejmišče,
vendar največ enkrat dnevno.
(4) Parkirna kartica, izdana s strani Mestne občine Kranj, velja eno leto od prve uporabe na parkomatu.
6. člen 
(1) Uporabnik:
– ki je izgubil dokazilo o plačani parkirnini oziroma dovoljenje za vstop v območje za pešce;
– za katerega je bilo ugotovljeno, da nima plačane parkirnine in je bil s strani izvajalca obveščen, da bo zoper njega uveden predlog za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane parkirnine ali
– ki je prekoračil dovoljeni čas zadrževanja v območju za pešce,
lahko v roku osmih dni od prejema obvestila izvajalca o neplačilu parkirnine na vozilu, plača dnevno parkirnino izvajalcu.
(2) Dnevna parkirnina z DDV znaša:
– 15 eurov za osebno vozilo, motorno kolo, trikolo ali štirikolo, ki je zasedalo javni parkirni prostor;
– 24 eurov za bivalno vozilo, ki je zasedalo javni parkirni prostor;
– 72 eurov za avtobus, tovorno vozilo ali tovorno vozilo s priklopnikom, ki je zasedalo javni parkirni prostor.
(3) V primeru plačila zneska iz prejšnjega odstavka izvajalec ne poda predloga za začetek postopka o prekršku zaradi neplačane dnevne parkirnine.
7. člen 
Župan lahko izda sklep o začasni ukinitvi plačevanja parkirnine na posamezni javni parkirni površini, kjer se plačuje parkirnina, v kolikor gre za podporo dogodku v javnem interesu.
III. DOVOLILNICE IN DOVOLJENJA 
8. člen
(1) Višina takse v eurih z DDV za izdajo parkirnih dovolilnic za osebna motorna vozila stanovalcev znaša:
IV. PARKIRNA DOVOLILNICA ZA STANOVALCE
Območje
Obdobje veljavnosti
Dovolilnica za prvo vozilo 
na stanovanjsko enoto
Dovolilnica 
za drugo vozilo 
na stanovanjsko enoto
Dovolilnica za tretje vozilo na stanovanjsko enoto
CONA 1
leto
24
48
CONA 1
mesečno
2
4
CONA 2
leto
24
48
CONA 2
mesečno
2
4
CONA 2
leto
24
48
CONA 3
mesečno
2
4
(2) Za izdajo dovolilnice za prevoz območja za pešce do lastnega ali najetega parkirnega mesta se ne plača takse.
(3) Višina takse v eurih z DDV za izdajo dovolilnice za parkiranje na rezerviranem parkirnem prostoru znaša:
V. DOVOLILNICA ZA PARKIRANJE NA REZERVIRANEM PARKIRNEM MESTU
mesečna taksa
letna taksa
Za parkiranje vozil državnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Republika Slovenija
120,00
1.200,00
Za parkiranje vozil javnih podjetij, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOK
120,00
1.200,00
Za parkiranje vozil poslovnih subjektov, ki opravljajo gostinske nastanitvene dejavnosti in njihovih gostov
120,00
1.200,00
Za parkiranje vozil tujih diplomatskih predstavništev
120,00
1.200,00
Za parkiranje električnih vozil, ki jih poslovni subjekti oddajajo v najem po sistemu »souporabe avtomobila«
/
60,00
(4) Višina takse v eurih z DDV za izdajo dovolilnice za opravljanje dostave v območju za pešce:
VI. IZVAJANJE DOSTAVE V OBMOČJU ZA PEŠCE
Dovoljeni čas zadrževanja 
v območju za pešce
višina takse
Letna dovolilnica za izvajanje dostave izven dostavnega časa
do 30 minut
100,00
Mesečna dovolilnica za izvajanje dostave izven dostavnega časa
do 30 minut
30,00
Dovolilnica za opravljanje dostave v dostavnem času med 6. in 10. uro
v dostavnem času
/
(5) Višina takse v eurih z DDV za izdajo dovoljenja za dnevni dostop in enkratni vstop v območje za pešce za motorna vozila znaša:
VII. DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE DNEVNEGA DOSTOPA IN ENKRATNEGA VSTOPA
vrsta dovoljenja
višina takse
dovoljeni čas zadrževanja vozila izven parkirnega mesta
območje s popolno prepovedjo motornega prometa
območje omejenega lokalnega prometa
Dnevni dostop 
(omejen do 24 ur)
10
največ 15 minut
največ 30 minut
Enkratni vstop
5
Dovoljen čas zadrževanj od vstopa v območje za pešce je do dve uri.
(6) Materialni stroški izdelave dovolilnice in tehnični pripomočki bremenijo upravičenca.
(7) Za dovolilnice iz 15. člena Odloka o pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj se takse in materialni stroški za dovolilnico ne plačajo.
9. člen 
(1) Upravičenci do parkirne dovolilnice v območju za pešce imajo po 34. členu Odloka za servisne storitve pravico do 12 vstopov in izstopov v koledarskem letu v primeru upravičenosti do letne parkirne dovolilnice oziroma sorazmerno glede na število mesecev od izdaje dovolilnice, do konca tekočega koledarskega leta.
(2) Upravičenci iz 35. člena Odloka imajo pravico do 24 vstopov in izstopov v koledarskem letu oziroma sorazmerno glede na število mesecev od izdaje dovolilnice, do konca tekočega koledarskega leta.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen
Z dnem začetka uporabe te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi območij parkiranja, taks in cen parkirnin (Uradni list RS, št. 29/17, 42/17 in 24/19).
11. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2019-4-(46/27)
Kranj, dne 18. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost