Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3530. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Novo mesto-sever (2019–2028), stran 10319.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Novo mesto-sever (2019–2028) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Novo mesto-sever (2019–2028) št. 7-04/19 z dne 11. 9. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Novo mesto-sever, ki meri 10 147,44 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v občinah Novo mesto in Mirna Peč oziroma v katastrskih občinah Gorenja Straža, Prečna, Zagorica, Daljni Vrh, Bršljin, Novo mesto, Ždinja vas, Črešnjice, Herinja vas, Šentpeter, Globodol, Golobinjek, Mirna Peč in Hmeljčič.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Novo mesto-sever je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 89,2 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 8,7 % državnih gozdov ter 2,1 ha gozda lokalnih skupnosti;
2. površina: 4 596,35 ha, od katere je 4 496,31 ha večnamenskih, 94,02 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, ter 6,02 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih ukrepi niso dovoljeni;
3. lesna zaloga: 300,1 m3/ha, od tega 62,5 m3/ha iglavcev in 237,6 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,64 m3/ha, od tega 2,64 m3/ha iglavcev in 7,00 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Novo mesto-sever (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Novo mesto, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Novo mesto-sever določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4 584,89 ha,
– ekološke funkcije na površini 646,37 ha ter
– socialne funkcije na površini 558,72 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Novo mesto-sever (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Novo mesto- sever za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 337 495 m3, od tega 70 889 m3 iglavcev in 266 606 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 860,76 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 215,71 ha ter
4. 460 dni varstva pred žuželkami.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Novo mesto-sever (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Novo mesto-sever je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Novo mesto-sever (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Novo mesto-sever (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, Gubčeva 15, 8000 Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Trebnje, Baragov trg 2, 8210 Trebnje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Novo mesto-sever (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-360/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0015
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti