Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3542. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem, stran 10328.

  
Na podlagi četrtega odstavka 1. člena v zvezi z 82. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem 
1. člen 
V Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD – 1 in 38/15) se v 13. in 16. členu besedilo »pooblaščeni zdravnik« nadomesti z besedilom »izvajalec medicine dela«.
2. člen 
Prvi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornimi ali mutagenimi snovem pri delu ter zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (šesta posebna direktiva v skladu s členom 16(1) Direktive Sveta 89/391/EGS) (kodificirana različica) (UL L št. 158 z dne 30. 4. 2004, str. 35) zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 2019/1243 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o prilagoditvi več zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 241).«.
3. člen 
V 6. členu se v petem odstavku na koncu točke e) pred podpičjem doda besedilo »z upoštevanjem standarda SIST EN 689«.
4. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku za besedo »snovi« dodata vejica in besedilo »razvrščene s predpisom, ki ureja sistem razvrščanja, označevanja in pakiranja nevarnih kemikalij,«.
5. člen 
V 15. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delodajalec mora izvajati zdravstveni nadzor delavcev za vse delavce, za katere iz rezultatov ocene tveganja iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika izhaja, da obstaja tveganje za njihovo varnost in zdravje. Izvajalec medicine dela oceni, ali je treba zdravstveni nadzor izvajati tudi po koncu izpostavljenosti, in sicer tako dolgo kot presodi, da je potrebno za varovanje zdravja delavcev.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kadar so delavci izpostavljeni rakotvornim ali mutagenim snovem, za katere je uvedena zavezujoča biološka mejna vrednost, se izvaja tudi biološki monitoring delavcev. Biološki monitoring se izvaja, kadar je prepoznavno bolezen ali škodljiv vpliv na zdravje mogoče povezati z izpostavljenostjo in obstaja velika verjetnost, da se bolezen ali učinek lahko pojavi pod konkretnimi pogoji dela ter obstajajo veljavne tehnike zaznavanja indikacije bolezni ali škodljivega vpliva. Izvajalec medicine dela rezultate biološkega monitoringa, ki je pokazatelj ustreznosti, zadostnosti in učinkovitosti uvedenih ukrepov za varovanje zdravja delavcev, posreduje delodajalcu.«.
V tretjem, četrtem in petem odstavku se besedilo »pooblaščeni zdravnik« nadomesti z besedilom »izvajalec medicine dela«.
6. člen 
Priloga I se nadomesti z novo Prilogo I, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
7. člen 
V Prilogi II se v 1. točki besedilo »pooblaščeni zdravnik« nadomesti z besedilom »izvajalec medicine dela«.
8. člen 
Priloga III se nadomesti z novo Prilogo III, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati 10. januarja 2020.
Št. 0072-8/2019
Ljubljana, dne 5. decembra 2019
EVA 2019-2611-0003
Mag. Ksenija Klampfer 
ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost