Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3553. Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Brežice, stran 10367.

  
Na podlagi drugega odstavka 54. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 69/19) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 10. redni seji dne 16. 12. 2019 sprejel
T A R I F N I   P R A V I L N I K 
za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Brežice 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem tarifnim pravilnikom (v nadaljevanju: pravilnik) se določajo elementi obračuna in osnovne tarifne postavke za obračun storitev obvezne gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo, ki niso opredeljene v veljavnem predpisu, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
II. IZVEDBA PRIKLJUČITVE NOVEGA PRIKLJUČKA NA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE 
2. člen 
Stroški priključitve novega vodovodnega priključka na javno vodovodno omrežje, ki se izvede v okviru izvajanja javne službe, vključujejo stroške dela.
3. člen 
(1) Pri oblikovanju cene priključitve novega vodovodnega priključka na javno vodovodno omrežje se upošteva:
– cena urne postavke kvalificiranega delavca KV, ki je objavljena v veljavnem ceniku storitev, objavljenem na spletni strani Komunale Brežice,
– premer vodovodnega priključka,
– faktor glede na velikost vodomera.
(2) Pri izračunu stroškov priključitve novih vodovodnih priključkov na javno vodovodno omrežje se upošteva premer vodomera faktor povečanja stroškov po naslednji tabeli:
VODOMER
FAKTOR
20 ≤ DN < 80
1
80 ≤ DN < 100
2
100 ≤ DN < 150
3
150 ≤ DN 200
4
(3) Stroški priključitve novega vodovodnega priključka se izračunajo po formuli:
»Stroški priključitve = cena urne postavke delavca KV x faktor vodomera«. 
III. VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV 
4. člen 
Stroški vzdrževanja vodovodnega priključka vključujejo stroške materiala, storitev, stroške dela in ostale stroške pri obnovi (pripravljalna dela, vodovodni material, strojno gradbena dela, strojno montažna dela, dezinfekcijo, tlačne preizkuse ter vnos v kataster ZKGJI) ter se financirajo v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo in metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
5. člen 
(1) Pri oblikovanju cene vzdrževanja vodovodnih priključkov se upošteva:
– predpisana amortizacijska doba,
– povprečna dolžina vodovodnega priključka,
– faktor omrežnine glede na velikost vodomera,
– vsota zmnožkov dimenzij vodomerov s pripadajočim faktorjem omrežnine.
(2) Kot osnovni normativ se vzame vodovodni priključek dolžine 30 m z vgrajenim vodomerom DN 20 s faktorjem omrežnine 1. Pri izračunu stroškov vzdrževanja vodovodnih priključkov večjih DN od normativa se upošteva število vodomerov glede na faktor omrežnine po naslednji tabeli:
VODOMER
FAKTOR OMREŽNINE
DN ≤ 20
1
20 < DN < 40
3
40 ≤ DN < 50
10
50 ≤ DN < 65
15
65 ≤ DN < 80
30
80 ≤ DN < 100
50
100 ≤ DN < 150
100
150 ≤ DN 200
200
(3) Stroški vzdrževanja priključkov se izračunajo po formuli:
»Letni stroški vzdrževanja = Povprečni stroški obnove priključka x vsota zmnožkov dimenzij vodomerov s pripadajočim faktorjem omrežnine / predpisana amortizacijska doba«. 
(4) Posamezni izrazi pomenijo:
– Povprečni stroški obnove priključka – povprečni stroški obnove priključka dolžine 30 m z vgrajenim vodomerom DN 20 s faktorjem omrežnine 1,
– Vsota zmnožkov dimenzij vodomerov s pripadajočim faktorjem omrežnine,
– Predpisana amortizacijska doba – predpisana amortizacijska doba 33,33 let.
(5) Povprečni stroški obnove priključka so izračunani na podlagi dejanskih stroškov obnove takega priključka v preteklem obdobju, gibanja cen gradbenih storitev, za kar se izdela kalkulativni projektantski izračun, ki je obvezna priloga elaborata in programa oskrbe s pitno vodo iz sedmega odstavka 25. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice.
IV. OBRAČUN VZDRŽEVANJA JAVNEGA HIDRANTNEGA OMREŽJA IN ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV 
6. člen 
(1) Delež infrastrukture, potrebne za izvajanje javne službe oskrba s pitno vodo, ki je namenjen za zagotavljanje požarne vode, se določi v višini 5 %.
(2) Za pokrivanje stroškov investicij in investicijskega vzdrževanja hidrantnega omrežja, se namenijo sredstva v višini 5 % letne najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo oskrbe s pitno vodo v Občini Brežice. Stroški se krijejo iz sredstev proračuna Občine Brežice, namenjenih zagotavljanju požarne varnosti ter iz tistega dela prihodkov za odvzeto vodo po 40. členu Odloka, ki se nanaša na del omrežnine, namenjen stroškom amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura.
(3) Izvajalec javne službe v programu oskrbe s pitno iz sedmega odstavka 25. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice predvidi in finančno ovrednoti predviden obseg investicij in investicijskega vzdrževanja hidrantnega omrežja. Na podlagi potrjenega programa se z izvajalcem javne službe sklene pogodba za izvedbo del.
(4) Redno vzdrževanje infrastrukture, namenjene zagotavljanju požarne vode, se krije iz vodarine.
(5) Porabljena voda za namene iz prvega odstavka 41. člena Odloka se obračuna po ceni storitev javne službe (vodarina).
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične 1. 1. 2020.
Št. 354-102/2019
Brežice, dne 16. decembra 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost