Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3566. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 – 2. rebalans proračuna, stran 10389.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 7. redni seji dne 18. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 – 2. rebalans proračuna 
1. člen 
V Odloku o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 – 1. rebalans proračuna (Uradni list RS, št. 43/19) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
PRIHODKI
7
SKUPAJ PRIHODKI
5.224.050,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.159.050,00
70
DAVČNI PRIHODKI
4.284.950,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
3.666.000,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
455.250,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITEV
153.700,00
706
DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI
10.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
874.100,00
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
203.000,00
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
10.000,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
32.100,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV
150.000,00
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
479.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
65.000,00
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
65.000,00
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV EU
0,00
II.
ODHODKI
4
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.904.840,00
40
TEKOČI ODHODKI
2.047.740,00
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
306.800,00
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
46.800,00
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.568.140,00
409
REZERVE
126.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.365.100,00
410
SUBVENCIJE
87.000,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
1.380.000,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
225.200,00
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
672.900,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.459.000,00
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
1.459.000,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
33.000,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI
30.000,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
3.000,00
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
680.790,00
III/1.
PRIMARNI PRIMANJKLJAJ
680.790,00
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK
746.210,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
0
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU
–680.790,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE
0
XI.
NETO FINANCIRANJE
680.790,00
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
900.000,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) se 23. člen spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja odhodkov nad prihodki in odhodki, presežkov nad prejemki v računu terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občini za proračun leta 2019 ni potrebno zadolžiti.
Neposredni in posredni proračunski uporabniki in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Dol pri Ljubljani, se lahko zadolžujejo, če pridobijo soglasje občine.
S tem odlokom se daje soglasje k zadolževanju družb v skupini JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o:
– dolgoročna zadolžitev družbe LPP do višine 47.880,00 EUR,
– kratkoročna zadolžitev družbe LPP do višine 94.500,00 EUR,
– dolgoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do višine 1.512.000,00 EUR,
– kratkoročna zadolžitev družbe Energetika Ljubljana do višine 441.000,00 EUR,
– kratkoročna zadolžitev družbe VOKA SNAGA do višine 151.200,00 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0002/2018-1
Dol pri Ljubljani, dne 18. decembra 2019
Župan 
Občine Dol pri Ljubljani 
Željko Savič 

AAA Zlata odličnost