Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3535. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Smrečno (2019–2028), stran 10323.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Smrečno (2019–2028) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Smrečno (2019–2028) št. 12-28/19 z dne 27. 9. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Smrečno, ki meri 4 463,66 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Maribor, v občini Slovenska Bistrica oziroma v katastrskih občinah Planina, Smrečno, Bojtina in Frajhajm.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Smrečno je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 96,8 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb ter 3,2 % državnih gozdov;
2. površina: 3 293,56 ha, od katere je 3 262,49 ha večnamenskih in 31,07 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 448,9 m3/ha, od tega 336,0 m3/ha iglavcev in 112,9 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 12,12 m3/ha, od tega 9,36 m3/ha iglavcev in 2,75 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Smrečno (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Smrečno določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3 281,04 ha,
– ekološke funkcije na površini 66,07 ha ter
– socialne funkcije na površini 103,89 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Smrečno (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Smrečno za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 306 710 m3, od tega 226 972 m3 iglavcev in 79 738 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 224,84 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 92,98 ha;
4. nega 2,31 ha prebiralnega gozda;
5. zaščita s 14 166 količki ali tulci;
6. zaščita s 4 450 m ograje ter
7. 66,93 dni biomeliorativnih del.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Smrečno (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Smrečno je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Smrečno (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Smrečno (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Slovenska Bistrica, Trgovska ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Smrečno (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-366/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0021
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost