Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3532. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Celje (2019–2028), stran 10321.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Celje (2019–2028) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Celje (2019–2028) št. 09-35/19 z dne 25. 9. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Celje, ki meri 13 071,06 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Celje, v občinah Celje, Štore in Vojnik oziroma v katastrskih občinah Rupe, Rožni vrh, Brezova, Šmartno, Šentjungert, Arclin, Škofja vas, Šmiklavž, Trnovlje, Spodnja Hudinja, Ostrožno, Medlog, Celje, Lisce, Košnica, Tremerje, Zagrad, Teharje, Bukovžlak, Pečovje, Kompole, Prožinska vas, Svetina, Zvodno in Ogorevc.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Celje je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 87 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 7 % državnih gozdov ter 6 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 5 500,30 ha, od katere je 4 448,28 ha večnamenskih, 621,08 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, in 430,94 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 311 m3/ha, od tega 125 m3/ha iglavcev in 186 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,78 m3/ha, od tega 3,18 m3/ha iglavcev in 4,60 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Celje (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Celje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Celje določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4 398,08 ha,
– ekološke funkcije na površini 1 119,6 ha ter
– socialne funkcije na površini 1 280,5 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Celje (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Celje za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 350 372 m3, od tega 148 441 m3 iglavcev in 201 931 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 392,8 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 131,63 ha;
4. odstranjevanje vzpenjavk na dejanski površini 2,1 ha;
5. zaščita sadik z 81 805 količki ter
6. odstranjevanje 350 kosov tulcev in mrež.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Celje (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Celje je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Celje (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Celje (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Celje, Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Celje (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-364/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0018
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost