Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3593. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Kočevje, stran 10417.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 9. redni seji dne 17. 12. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju enkratne denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Kočevje 
1. člen 
Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Kočevje (v nadaljevanju besedila: pravilnik) ureja način dodeljevanja enkratne denarne pomoči, določa višino pomoči ter pogoje in postopek za uveljavitev pravice.
2. člen 
Višina enkratne denarne pomoči je 200,00 EUR in se v obliki denarnega zneska nakaže upravičencu na podlagi odločbe, izdane na njegovo vlogo.
3. člen 
Upravičenec po tem pravilniku je eden od staršev novorojenca, če sta on in otrok državljana Republike Slovenije in imata na dan otrokovega rojstva stalno prebivališče v Občini Kočevje.
Če starša ne živita skupaj, uveljavlja pravico do denarne pomoči pod pogoji iz prvega odstavka tega člena tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma drugi od staršev na podlagi pisnega sporazuma.
4. člen 
Upravičenec uveljavlja pravico do denarne pomoči s pisno vlogo, katere obvezna priloga je fotokopija izpiska iz matičnega registra o rojstvu novorojenca. Vlogo vloži pri občinski upravi Občine Kočevje (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava), najkasneje v šestih mesecih od dneva rojstva otroka.
5. člen 
Denarna pomoč se upravičencu nakaže na podlagi odločbe občinske uprave. Zoper odločbo je dovoljena pritožba na župana v roku 15 dni od dneva prejema odločbe. Denarna pomoč se nakaže najkasneje v roku 30 dni od dneva dokončnosti odločbe.
6. člen 
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam z območja Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99, 44/03 in 4/08).
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2019-2(606)
Kočevje, dne 18. decembra 2019
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič 

AAA Zlata odličnost