Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3565. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrova - Polhov Gradec v obdobju januar–marec 2020, stran 10387.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18) je župan Občine Dobrova - Polhov Gradec dne 18. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrova - Polhov Gradec v obdobju januar–marec 2020 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dobrova - Polhov Gradec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2020 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019. Obseg prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19 in 67/19; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar marec 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.593.035
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.481.244
70
DAVČNI PRIHODKI
1.352.504
700 Davki na dohodek in dobiček
1.253.356
703 Davki na premoženje
64.977
704 Domači davki na blago in storitve
36.668
706 Drugi davki
–2.497
71
NEDAVČNI PRIHODKI
128.739
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
52.317
711 Takse in pristojbine
2.545
712 Denarne kazni
7.713
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
51.322
714 Drugi nedavčni prihodki
14.842
72
KAPITALSKI PRIHODKI
2.123
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
2.123
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov 
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
109.669
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
65.946
741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
43.723
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.622.372
40
TEKOČI ODHODKI
651.472
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
79.192
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
13.300
402 Izdatki za blago in storitve
557.377
403 Plačila domačih obresti
1.604
409 Rezerve
0
41
TEKOČI TRANSFERI
639.061
410 Subvencije
14.171
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
476.502
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
27.660
413 Drugi tekoči domači transferi
120.727
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
236.388
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
236.388
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
16.705
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
9.663
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
7.042
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–29.337
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
78.746
55
ODPLAČILA DOLGA
78.746
550 Odplačila domačega dolga
78.746
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–108.083
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–78.746
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
29.337
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
30.000
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 78.746 eurov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020 dalje.
Št. 007-0023/2019-1
Dobrova, dne 17. decembra 2019
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti