Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3645. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 10509.

  
Na podlagi prve in tretje alineje 41. člena ter določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 27/98 – odločba US), 218. člena do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odločba US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US), Dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za odmero tega nadomestila, Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 – ZIPRS1819 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19 – ZIPRS1819) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo UPB-2) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 11. redni seji dne 18. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 24/17 – UPB)
1. člen 
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Območja iz prejšnjega odstavka tega člena so razvidna iz kart območij v merilu:
– 1:70000 PRILOGA 1
– 1:8500 PRILOGA 1a
– 1:20000 PRILOGA 1b
– 1:15000 PRILOGA 1c.«.
2. člen
Doda se tretji odstavek 4. člena, ki se glasi:
»Karte območij so sestavni del odloka.«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0021/2015
Slovenj Gradec, dne 18. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost