Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3558. Odlok o priznanjih Občine Črnomelj za dosežke na področju športa, stran 10381.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 10. redni seji dne 17. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o priznanjih Občine Črnomelj za dosežke na področju športa 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen odloka) 
S tem odlokom so opredeljena priznanja, ki jih za dosežke na področju športa podeljuje Občina Črnomelj ter merila, pogoji in postopki njihovega izbora in podelitve.
V odloku zapisani izrazi v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(pomen podelitve priznanj) 
Občina Črnomelj podeljuje priznanja za najboljše dosežke in uspehe na področju športa, ki jih je v letu, za katero se podeljuje priznanje, dosegel posameznik ali ekipa (dva ali več športnikov) in so pomembno prispevali k razvoju in ugledu športa v občini Črnomelj.
VRSTE PRIZNANJ IN PREJEMNIKI 
3. člen 
(vrste priznanj) 
Občina Črnomelj podeljuje naslednja priznanja za dosežke na področju športa:
– priznanje športnik leta,
– priznanje športnica leta,
– priznanje športna ekipa leta,
– priznanje mladi perspektivni športnik,
– priznanje za športni dosežek leta.
Posamezno priznanje iz prejšnjega odstavka se vsako leto lahko podeli smo enemu dobitniku, ki v tem letu lahko prejme samo eno priznanje in sicer za najvišji dosežek.
Posamezni dobitnik ne more za iste dosežke prejeti tudi priznanja po drugem odloku občine.
Pri podelitvi priznanj po tem odloku se enakovredno upoštevajo tudi športniki invalidi.
4. člen 
(priznanje športnik leta in športnica leta) 
Priznanje športnik leta in priznanje športnica leta se lahko podeli posamezniku, ki je dopolnil 16 let starosti, ima stalno ali začasno bivališče v občini Črnomelj in je v skladu z veljavnim zakonom o športu registriran kot športnik.
Priznanje se podeli za visoke športne dosežke v mladinski in članski kategoriji določene individualne ali kolektivne športne panoge in sicer v letu za katero se priznanje podeljuje.
Za izjemne in vrhunske dosežke se priznanje iz tega člena, ob izpolnjevanju ostalih pogojev, lahko podeli tudi posamezniku, ki zaradi selitve nima več stalnega ali začasnega bivališča v Občini Črnomelj, je pa bil v preteklosti aktivni član lokalne skupnosti in športne organizacije s sedežem v Občini Črnomelj ter je v lokalni skupnosti še vedno aktiven oziroma prepoznan.
5. člen 
(priznanje športna ekipa leta) 
Priznanje športna ekipa leta se lahko podeli posamezni športni ekipi, ki nastopa za vzgojno izobraževalno ustanovo ali športno organizacijo s sedežem v občini Črnomelj.
Priznanje se podeli ekipi za visoke športne dosežke določene individualne ali kolektivne športne panoge, in sicer v letu za katero se priznanje podeljuje.
Priznanje se lahko podeli tudi ekipi, ki nastopa za vzgojno izobraževalno ustanovo ali športno organizacijo s sedežem izven občine Črnomelj, če ima več kot polovica članov ekipe stalno prebivališče v občini Črnomelj.
6. člen 
(priznanje mladi perspektivni športnik) 
Priznanje mladi perspektivni športnik se lahko podeli posamezniku za dosežene rezultate do dopolnjenega 18 leta starosti, ki ima stalno ali začasno bivališče v občini Črnomelj in je v skladu z veljavnim zakonom o športu registriran kot športnik.
Priznanje se podeli za visoke športne dosežke posameznika do 18 leta starosti v določeni individualni ali kolektivni športni panogi, ki še posebej izstopajo, pri čemer tekmuje posamezno ali na tekmovanjih zastopa vzgojno izobraževalno ustanovo ali športno organizacijo s sedežem v občini Črnomelj.
7. člen 
(priznanje za športni dosežek leta) 
Priznanje za športni dosežek leta se lahko podeli posamezniku s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini Črnomelj, ki tekmuje posamezno, ali na tekmovanjih zastopa vzgojno izobraževalno ustanovo ali športno organizacijo s sedežem v občini Črnomelj in ekipi, katere člani imajo stalno prebivališče v Občini Črnomelj in tekmujejo posamezno, ali na tekmovanjih zastopajo vzgojno izobraževalno ustanovo ali športno organizacijo.
Priznanje se podeli za posamezne izjemne rezultate in dosežke na področju športa, ki jih je posameznik ali ekipa, v letu za katero se priznanje podeli, dosegla v individualni ali kolektivni športni panogi ter so prispevali k promociji športa in prepoznavnosti občine.
Priznanje iz tega člena se lahko podeli tudi športnim pedagogom in trenerjem, ki so s svojim delom zaslužni za izjemne rezultate in dosežke, ki so jih dosegli športniki posamezno ali ekipno.
MERILA ZA IZBOR 
8. člen 
(merila za izbor športnika, športnice in športne ekipe leta) 
Žirija med zbranimi pobudami izbere najboljšega posameznika oziroma ekipo za dobitnika priznanja športnik, športnica in športna ekipa leta upoštevaje naslednja merila:
1. nastop v državni reprezentanci;
– dosežek na olimpijskih igrah, na svetovnem prvenstvu, na evropskem prvenstvu, na mladinskih olimpijskih igrah, na paraolimpijskih igrah, mladinskem svetovnem prvenstvu, mladinskem evropskem prvenstvu,
– dosežek na ostalih mednarodnih tekmovanjih.
2. nastop za matični klub oziroma organizacijo;
– dosežek na mednarodnih tekmovanjih, ki so pod okriljem panožne evropske ali svetovne športne zveze,
– dosežek na državnem prvenstvu,
– dosežek v tekmovanju nacionalne panožne športne zveze,
– dosežek v pokalnem tekmovanju,
– dosežek na ostalih tekmovanjih, pri čemer se upoštevajo samo tekmovanja, kjer je bilo udeleženih najmanj šest tekmovalcev ali ekip in so bili najmanj štirje uvrščeni,
3. razvrstitev v naziv kategoriziranega športnika;
4. priljubljenost in razširjenost športne panoge oziroma discipline doma in v svetu.
9. člen 
(merila za izbor mladega perspektivnega športnika) 
Žirija med zbranimi pobudami izbere najboljšega posameznika za dobitnika priznanja mladi perspektivni športnik upoštevaje naslednja merila:
– uvrstitev in dosežek na tekmovanjih za državno reprezentanco,
– uvrstitev in dosežek na državnem prvenstvu,
– dosežek na mednarodnih tekmovanjih, ki so pod okriljem panožne evropske ali svetovne športne zveze,
– dosežek v tekmovanju nacionalne panožne športne zveze,
– dosežek v pokalnem tekmovanju,
– dosežek na ostalih tekmovanjih, pri čemer se upoštevajo samo tekmovanja, kjer je bilo udeleženih najmanj šest tekmovalcev ali ekip in so bili najmanj štirje uvrščeni,
– priljubljenost in razširjenost športne panoge oziroma discipline doma in v svetu.
10. člen 
(merila za izbor športnega dosežka leta) 
Žirija med zbranimi pobudami izbere najboljšega posameznika ali ekipo za dobitnika priznanja športi dosežek leta upoštevaje naslednja merila:
– dosežek na mednarodni, državni, regionalni in občinski ravni,
– število sodelujočih posameznikov oziroma ekip,
– priljubljenost in razširjenost športne panoge oziroma discipline doma in v svetu.
11. člen 
(uporaba meril) 
Merila iz 8., 9. in 10. člena se uporabljajo po prednostnem vrstnem redu kot so našteta, v okviru navedenih meril pa se prednostno upoštevajo rezultati, ki so doseženi na tekmovanjih v okviru uradnega tekmovalnega sistema, ki je evidentiran in potrjen s strani Olimpijskega komiteju Slovenije – združenja športnih zvez (OKS – ZŠZ).
Žirija za izbor lahko v okviru navedenih meril sprejeme podrobnejša merila in kriterije za izbor in jih javno objavi hkrati z objavo razpisa.
POSTOPEK IZBIRE 
12. člen 
(žirija) 
Postopek izbire dobitnikov priznanj po tem odloku vodi Žirija za podelitev priznanj na področju športa.
Žirija ima predsednika in štiri člane, ki jih izmed občanov imenuje občinski svet, pri čemer najmanj enega člana imenuje na predlog Športne zveze Črnomelj.
Mandatna doba žirije je 4 leta.
Žirija lahko sprejme svoj poslovnik, v katerem natančneje opredeli način dela žirije.
13. člen 
(naloge žirije) 
Žirija za podelitev priznanj na področju športa ima naslednje naloge:
– vsako leto v skladu s tem odlokom objavi razpis za podelitev priznanj na področju športa,
– zbira in obravnava vse prejete pobude in na podlagi meril izbere najustreznejši predlog,
– občinskemu svetu poda predlog za podelitev posameznih priznanj iz tega odloka,
– lahko sprejme podrobnejša merila in kriterije za izbor dobitnikov priznanj,
– lahko sprejme poslovnik za svoje delo.
14. člen 
(delo žirije) 
Žirija dela in odloča na sejah.
Za vprašanja, ki niso posebej urejena s tem odlokom ali poslovnikom žirije, žirija pri svojem delu smiselno uporablja poslovnik občinskega sveta v delu, ki se nanaša na delo odborov in komisij.
15. člen 
(postopek izbire) 
Pobude za podelitev priznanj na področju športa zbere žirija v skladu z določili tega odloka.
Postopek izbire kandidatov poteka na sejah žirije brez navzočnosti javnosti, in sicer vse do sprejetja odločitve žirije o predlaganih kandidatih občinskemu svetu v sprejem.
16. člen 
(javni razpis) 
Žirija za podelitev priznanj na področju športa objavi javni razpis za podelitev priznanj na področju športa vsako leto najpozneje do konca meseca novembra v tekočem letu. Žirija v javnem razpisu objavi rok do katerega zbira pobude za podelitev priznanj ter način in pogoje oddaje pobud.
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo upravičenih predlagateljev, ki lahko podajo pobudo za podelitev posameznih priznaj,
– merila in kriterije za podelitev posameznega priznanja,
– vrsto in število posameznih priznanj,
– navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti k pobudi,
– rok, do katerega je potrebno poslati pobude,
– naslov, na katerega je potrebno poslati pobude.
Besedilo razpisa se objavi na spletni strani Občine Črnomelj, lahko pa po odločitvi žirije tudi v lokalnih medijih.
17. člen 
(pobuda za priznanje) 
Pobuda za priznanje mora biti podana v roku kot je določen v razpisu in mora vsebovati:
– podatke o kandidatu oziroma kandidatih v primeru ekipe (ime in priimek, rojstni datum, naslov, telefon ter v primeru ekipe še naziv ekipe ter kontaktne podatke),
– pisno soglasje kandidata oziroma kandidatov (če gre za ekipo) za kandidaturo in soglasje za obdelavo osebnih podatkov,
– podatke o pobudniku (ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter kontaktno osebo, če je pobudnik pravna oseba),
– vrsto priznanja,
– utemeljitev pobude in
– drugo dokumentacijo, ki je zahtevana v razpisu.
K utemeljitvi pobude se lahko priložijo tudi druga mnenja, ki podpirajo pobudo.
Pobude, ki niso prejete v roku, ali niso bili pravilno označene, žirija izloči in jih ne obravnava.
Če pobudnik ne posreduje soglasja kandidata ali druge dokumentacije iz prvega odstavka, žirija pozove pobudnika, da predloži manjkajoče soglasje in dokumentacijo.
Kolikor pobudnik v roku ne posreduje zahtevanega soglasja oziroma dokumentacije, se njegov predlog izloči iz nadaljnje obravnave.
18. člen 
(upravičeni predlagatelji) 
Pobudo za posamezna priznanja na področju športa lahko žiriji na podlagi javnega razpisa podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Črnomelj.
Člani žirije pri predlaganju kandidatov niso vezani izključno na pobude za podelitev priznanj, ki so jih prejeli na podlagi javnega razpisa iz 16. člena tega odloka, temveč lahko v skladu z razpisom, tudi sami predlagajo kandidate po svoji presoji.
19. člen 
(izbira) 
Na podlagi prejetih pobud in predlogov žirija izbere najboljšega posameznika in najboljšo ekipo za dobitnika posameznega priznanja iz 3. člena odloka.
Žirija sprejema odločitve o izbiri z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
Tako izbrane predloge za podelitev posameznih priznanj žirija posreduje v sprejem občinskemu svetu.
ODLOČITEV O D0BITNIKIH PRIZNANJ IN PODELITEV 
20. člen 
(odločitev) 
Odločitev o podelitvi posameznih priznaj s sklepom sprejme občinski svet Občine Črnomelj na predlog žirije.
Predlog žirije za podelitev posameznega priznanja mora biti obrazložen.
Občinski svet lahko na predlog žirije ugotovi, da v posameznem letu ni ustreznih kandidatov za podelitev določenega priznanja in sklene, da se priznanje ne podeli.
Posamezno priznanje se ne podeli tudi v primeru, če občinski svet ne sprejme predloga žirije za podelitev priznanja.
21. člen 
(podelitev priznanj) 
Priznanja se vsako leto podelijo na svečani prireditvi ob prazniku občine ali kateri drugi občinski prireditvi za dosežke v preteklem letu.
22. člen 
(oblika priznanj) 
Prejemniki priznanj prejmejo pokal in listino o podelitvi priznanja.
Podatki o prejemnikih in vrsti podeljenih priznanj se javno objavijo na spletni strani občine, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja.
ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV TER ADMINISTRATIVNE NALOGE 
23. člen 
(zagotavljanje sredstev) 
Sredstva za delo žirije in pokritje stroškov, ki nastanejo v zvezi s podelitvijo priznanj po tem odloku, se zagotovijo v vsakoletnem proračunu občine.
24. člen 
(administrativne naloge) 
Administrativne naloge v zvezi z delom žirije in podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava Občine Črnomelj.
25. člen 
(evidenca podeljenih priznanj) 
Evidenco podeljenih priznanj vodi občinska uprava Občine Črnomelj. Evidenca podeljenih priznanj je javna.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
(dosedanji postopki) 
Postopki podelitve priznanj, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka skladno z Odlokom o športniku, športnici in športnem kolektivu leta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 123/03 in 106/05), se izvedejo v skladu s predpisom, po katerem so bili začeti.
27. člen 
(delo žirije) 
Žirija za podeljevanje priznanj športnik, športnica in športni kolektiv leta, ki je bila imenovana po dosedanjih predpisih, nadaljuje z delom do izteka svojega mandata kot Žirija za podelitev priznanj na področju športa po tem odloku.
V roku šest mesecev od uveljavite tega odloka občinski svet v žirijo iz prejšnjega ostavka imenuje dodatnega člana na predlog Športne zveze Črnomelj, tako da žirijo do izteka mandata sestavlja šest članov.
28. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o športniku, športnici in športnem kolektivu leta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 123/03 in 106/05).
29. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2020.
Št. 007-12/2019
Črnomelj, dne 17. decembra 2019
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost