Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3538. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko II (2019–2028), stran 10326.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko II (2019–2028) 
1. člen 
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Goričko II (2019–2028) št. 13-8/2019 z dne 3. 10. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Goričko II, ki meri 10 846,63 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Murska Sobota, v občinah Gornji Petrovci (katastrske občine Lucova, Neradnovci, Martinje, Boreča, Ženavlje, Šulinci, Stanjevci, Gornji Petrovci, Adrijanci, Peskovci), Šalovci (katastrske občine Dolenci, Budinci, Markovci, Čepinci, Šalovci) in Hodoš (katastrski občini Hodoš in Krplivnik).
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Goričko II je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 94,3 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 4,4 % državnih gozdov ter 1,3 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 4 960,03 ha, od katere so vsi gozdovi s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni;
3. lesna zaloga: 277 m3/ha, od tega 137 m3/ha iglavcev in 140 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 7,30 m3/ha, od tega 3,04 m3/ha iglavcev in 4,26 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko II (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Murska Sobota, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Goričko II določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 3 743,22 ha,
– ekološke funkcije na površini 11,77 ha ter
– socialne funkcije na površini 6,36 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko II (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Goričko II za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 237 154 m3, od tega 128 079 m3 iglavcev in 109 075 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 140,74 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 95,39 ha;
4. zaščita vršičkov s premazom na dejanski površini 1,27 ha;
5. zaščita s 1 700 tulci in količki;
6. zaščita mladja s 450 m ograje ter
7. odstranjevanje 1 300 m ograje.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko II (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Goričko II je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goričko II (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goričko II (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, ulica arhitektka Novaka 17, 9000 Murska Sobota, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31D, 9203 Gornji Petrovci, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goričko II (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-372/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0024
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano

AAA Zlata odličnost