Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3552. Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice, stran 10365.

  
Na podlagi drugega odstavka 16. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 69/19) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 10. redni seji dne 16. 12. 2019 sprejel
T A R I F N I   P R A V I L N I K 
za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Brežice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem tarifnim pravilnikom (v nadaljevanju: pravilnik) se določajo elementi obračuna in osnovne tarifne postavke za obračun storitev obvezne gospodarske javne službe varstva okolja odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki niso opredeljene v veljavnem predpisu, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
2. člen 
Elementi tarifnega pravilnika, za katere se določajo postavke, so:
– stroški rednega odvoza grezničnih gošč iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: mKČN),
– stroški odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda iz streh in utrjenih površin (v nadaljevanju: padavinske vode), ki se izvajajo v okviru gospodarske javne službe in
– stroški priključitve na kanalizacijsko omrežje.
II. NAČIN OBLIKOVANJA CENE STORITVE, VEZANE NA GREZNICE IN MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE 
3. člen 
(1) Pri izračunu predračunske lastne cene prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic in mKČN ter obratovalnega monitoringa mKČN se upoštevajo kalkulativni elementi, kot so skupni volumen blata, število potrebnih odvozov, skupni čas odvozov, skupni čas praznjenja greznic in mKČN, čas izpusta na komunalni čistilni napravi, delo ob črpanju in praznjenju, delo in stroški ob izvajanju monitoringa mKČN, stroški čiščenja blata na komunalni čistilni napravi in podobni stroški.
(2) Cena v evrih na kubični meter se določi po naslednji enačbi:
Cena = letni stroški (odvoz blata + monitoring mKČN + čiščenje blata) / skupna letna količina prodane vode 
(3) Določbe tega člena veljajo za oblikovanje cen storitev v obsegu in časovnih obdobjih, ki sodijo v obseg gospodarske javne službe, bolj pogosta praznjenja in ravnanja z blatom, se obračunajo kot posebna storitev po veljavnem ceniku storitev, objavljenem na spletni strani Komunale Brežice.
III. STROŠKI ODVAJANJA IN ČIŠČENJA PADAVINSKIH VOD 
4. člen 
(1) Cene odvajanja in čiščenja padavinskih vod, ki se, v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje odpadnih vod, opravljajo v okviru javne službe, vključujejo stroške omrežnine, storitev, stroške dela in ostale stroške pri odvajanju in čiščenju padavinskih vod in se oblikujejo v skladu z metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Pri oblikovanju cene padavinskih vod se upošteva:
– letna količina padavinske vode odvedene v javno kanalizacijo (m3),
– tlorisna velikost površine strehe (m2),
– tlorisna velikost površine dvorišč in drugih utrjenih površin (m2),
– povprečna višina padavin (mm).
(3) Letna količina padavinske vode, odvedene s površine v javno kanalizacijo, se določi z naslednjo formulo:
LQ = (TS + TUP) x (PV / 5) 
(4) V formuli uporabljeni simboli imajo naslednji pomen:
– LQ = letna količina padavinske vode odvedene v javno kanalizacijo (m3),
– TS = tlorisna velikost površine strehe, s katere se steka padavinska voda v javno kanalizacijo (m2),
– TUP = tlorisna velikost površine dvorišč in drugih utrjenih površin, s katere se steka padavinska voda v javno kanalizacijo (m2),
– PV = povprečna višina padavin po podatkih meritev državne mreže meteoroloških postaj za preteklih zadnjih pet let (mm).
(5) Cene odvajanja in čiščenja padavinskih vod, ki v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje odpadnih vod, ne sodijo med naloge javne službe in pomenijo posebno storitev izvajalca javne službe, vključujejo stroške omrežnine, storitev, stroške dela in ostale stroške pri odvajanju in čiščenju padavinskih vod in se določijo v pogodbi, ki jo izvajalec sklene z naročnikom storitve.
IV. STROŠKI PRIKLJUČITVE NA KANALIZACIJSKO OMREŽJE 
5. člen 
Stroški priključitve novega kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijsko omrežje, ki se izvede v okviru izvajanju javne službe, vključujejo stroške dela za izvedbo priključitve cevi kanalizacijskega priključka na jašek javne kanalizacije.
6. člen 
(1) Pri oblikovanju cene priključitve novega kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijsko omrežje se upošteva:
– cena urne postavke kvalificiranega delavca KV, ki je objavljena v veljavnem ceniku storitev, objavljenem na spletni strani Komunale Brežice,
– premer vodovodnega priključka,
– faktor glede na velikost vodomera.
(2) Pri izračunu stroškov priključitve novih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje se upošteva premer vgrajenega vodomera na tem odjemnem mestu in faktor povečanja stroškov po naslednji tabeli:
VODOMER
FAKTOR
20 ≤ DN < 80
1
80 ≤ DN < 100
2
100 ≤ DN< 150
3
150 ≤ DN 200
4
(3) Stroški priključitve novega kanalizacijskega priključka se izračunajo po formuli:
»Stroški priključitve = cena urne postavke delavca KV x faktor vodomera« 
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične 1. 1. 2020.
Št. 354-103/2019
Brežice, dne 16. decembra 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan

AAA Zlata odličnost