Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3614. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Ljubno, stran 10462.

  
Na podlagi 3. in 22. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 100. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12 in 111/13), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 5. redni seji dne 4. 7. 2019 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Ljubno 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Namen ustanovitve zavoda je doseganje kakovostne in celovite športne, turistične in kulturne ponudbe ter spodbujanje in promocija razvoja športa, turizma, kulture in mladinske dejavnosti v Občini Ljubno.
Ustanoviteljica zavoda je Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji (v nadaljevanju: ustanoviteljica).
Soustanovitelji zavoda so: BTC d.d., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, KLS Ljubno d.o.o., Loke 36, 3333 Ljubno ob Savinji, BSH Hišni aparati d.o.o., Savinjska cesta 30, 3331 Nazarje.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljice in soustanoviteljev se uredijo s pogodbo, ki jo v imenu ustanoviteljice podpiše župana ter v imenu soustanoviteljev direktor oziroma pooblaščena oseba.
Pravice in obveznosti ustanoviteljice opravlja občinski svet Občine Ljubno, če ta odlok ne določa drugače.
Naloge, ki po zakonu, statutu in tem odloku spadajo v pristojnosti Občinskega sveta Občine Ljubno kot ustanoviteljice so:
– spremembe in dopolnitve tega odloka,
– soglasje k imenovanju direktorja,
– soglasje k spremembam dejavnosti zavoda,
– imenovanje Sveta zavoda.
Druge naloge ustanoviteljice izvršuje župan.
2. člen 
V tem odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
II. STATUSNE DOLOČBE 
3. člen 
Ime zavoda se glasi: »Zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Ljubno«.
Skrajšano ime zavoda je: »Javni zavod Ljubno«.
Sedež zavoda: Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le s soglasjem ustanoviteljice.
4. člen 
Zavod ima žig okrogle oblike premera 32 mm. Sredi žiga je grb Občine Ljubno. Na zunanjem robu je napis »Javni zavod Ljubno«.
Zavod ima lahko tudi znak ali grafično obliko imena, ki se določi s statutom zavoda.
Število žigov, uporabo žiga in znaka, način njihovega varovanja in uničevanja ter delavce, ki so odgovorni zanje, določi direktor z navodili.
5. člen 
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, za katere je registriran.
III. NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA 
6. člen 
Zavod ima lahko organizacijske enote, ki nimajo pooblastil v pravnem prometu. Organizacijska členitev zavoda se ureja z aktom o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
IV. DEJAVNOST ZAVODA 
7. člen 
Zavod je ustanovljen za opravljanje naslednjih dejavnosti, ki jih opravlja v javnem interesu kot javno službo:
1. Na področju športa:
– izvaja programe športa otrok in mladine iz Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, ki se financirajo iz javnih sredstev;
– skrbi za celovit razvoj športa v občini;
– pripravlja objekte za vadbo in tekmovanja;
– upravlja športne objekte, opravlja in organizira vzdrževanje objektov, naprav, igrišč in tehnične ter športne opreme, ki je v upravljanju zavoda;
– zagotavlja normalno delovanje objektov in opreme, ki jo ima v upravljanju;
– oddaja v najem prostore v športnih objektih in usklajuje interese med posameznimi uporabniki;
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav;
– svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju športnih objektov v občini;
– izvaja letni program športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev;
– daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem programov športa v občini;
– sodeluje pri organiziranju in izvajanju športne vzgoje in raznih športnih dejavnosti za otroke, mladino, invalide, starejše občane ter pri kulturno športnih in rekreativnih prireditvah;
– spremlja in analizira razmere na področju športa;
– načrtuje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo v športu;
– zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu.
2. Na področju turizma:
– opravlja turistično informacijsko dejavnost;
– vodi turistično informacijski center;
– spodbuja razvoj celovite turistične ponudbe;
– oblikuje in trži celovito turistično ponudbo;
– skrbi za razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom;
– organizira in izvaja turistične prireditve;
– osvešča in spodbuja prebivalstvo k pozitivnemu odnosu do turistov in turizma;
– spremlja izvajanje turističnih programov in projektov v občini;
– nudi strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem turističnih programov in projektov v občini;
– načrtuje, izvaja in spremlja izobraževanje strokovnih delavcev turističnih dejavnosti;
– izvaja program turističnega vodenja po občini;
– opravlja druge naloge na področju turizma.
3. Na področju kulture:
– upravlja javno infrastrukturo na področju kulture in kulturne dediščine, ki mu jo prenese v upravljanje ustanoviteljica;
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost objektov in opreme;
– organizira ustvarjalne delavnice, gledališke in druge predstave, koncerte, razstave in druge predstavitve kulturno umetniške produkcije;
– vodi in upravlja muzeje ter upravlja in vzdržuje druge objekte kulturne dediščine v občinski lasti;
– posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve;
– daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnih programov na področju kulture dejavnosti;
– nadzira izvajanje kulturnih programov in projektov ter sodeluje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije pri nadzoru izvajanja projektov in programov na področju kulturne dediščine;
– načrtuje in spremlja izobraževanje strokovnih delavcev na področju kulturne dejavnosti ter na področju kulturne dediščine.
4. Na področju mladine:
– upravlja javno infrastrukturo na področju mladine;
– nudi vsestransko podporo mladim pri uresničevanju njihovih zamisli, projektov in pobud;
– izvaja preventivne in socialno varstvene programe ter storitve za mlade;
– posebno pozornost namenja podpori mladim s posebnimi potrebami, še posebej socialno in drugače prikrajšanim ter izjemno umetniško nadarjenim;
– organizira in izvaja programe, prireditve ter dejavnosti z mladimi in za mlade na različnih področjih;
– organizira in izvaja izobraževanja ter različne oblike svetovanja;
– zbira in posreduje informacije za mlade;
– izvaja počitniške in druge dejavnosti za otroke in mladino;
– organizira in izvaja prireditve širšega pomena in pridobiva sredstva zanje.
Zavod pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanoviteljico s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi. Vključuje se v kulturno in turistično ponudbo občine, regije in širše slovenske skupnosti, organizira predavanja, strokovna in znanstvena srečanja ter seminarje, koordinira prireditve po programu ustanoviteljice, opravlja gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev in obiskovalcev.
Delo zavoda je javno. Zavod zagotavlja javnost svojega dela z obveščanjem javnosti o svojem delu, z informacijami o načrtovanih dejavnostih ter s poročili o opravljenem delu, skladno s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja. Ne glede na določbe predhodnega odstavka niso javno dostopne informacije, ki se varujejo po predpisih o varstvu osebnih podatkov. V primeru spora o javni dostopnosti poslovnih informacij odloči, če ni z zakonom drugače določeno, ustanoviteljica.
8. člen 
Dejavnosti zavoda so po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) naslednje:
C 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
G 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I 55.201 Počitniški domovi in letovišča
I 55.202 Turistične kmetije s sobami
I 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
I 55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
I 56.101 Restavracije in gostilne
I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I 56.103 Slaščičarne in kavarne
I 56.104 Začasni gostinski obrati
I 56.290 Druga oskrba z jedmi
I 56.300 Strežba pijač
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 Drugo založništvo
J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 59.140 Kinematografska dejavnost
J 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov
J 63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
J 63.990 Drugo informiranje
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M 74.200 Fotografska dejavnost
M 74.300 Prevajanje in tolmačenje
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Q 88.910 Dnevno varstvo otrok
R 90.010 Umetniško uprizarjanje
R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 91.020 Dejavnost muzejev
R 91.030 Varstvo kulturne dediščine
R 93.110 Obratovanje športnih objektov
R 93.130 Obratovanje fitnes objektov
R 93.190 Druge športne dejavnosti
R 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
R 93.292 Dejavnost smučarskih centrov
R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljico dejavnosti razširi ali spremeni.
V. ORGANI ZAVODA 
9. člen 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni sveti za posamezna področja.
(1) Svet zavoda
10. člen 
Svet zavoda je najvišji organ upravljanja zavoda. Sestavlja ga devet članov:
– štirje predstavniki ustanoviteljice, ki jih izmed strokovnjakov oziroma poznavalcev s področja dela zavoda imenuje Občinski svet Občine Ljubno, in sicer enega s področja športa, enega s področja turizma, enega s področja kulture in enega s področja mladinskih dejavnosti;
– trije predstavniki soustanoviteljic (vsaka od ustanoviteljic imenuje enega predstavnika);
– en predstavnik delavcev zavoda, ki ga izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, na način in po postopku, ki ga določa statut zavoda; pravico voliti in biti voljen ima vsak delavec s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, kar velja tudi za osebo, vključeno v programe javnih del, ki ima sklenjeno posebno pogodbo o zaposlitvi; če ima poleg direktorja pogodbo o zaposlitvi samo en delavec, je ta član sveta zavoda;
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga na predlog župana imenuje Občinski svet Občine Ljubno.
Položaj direktorja zavoda je nezdružljiv s članstvom v svetu zavoda.
Mandat članov sveta začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika.
Predsednika izvoli svet zavoda izmed predstavnikov ustanoviteljice.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so lahko po poteku mandata ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je dolžan o izteku mandata obvestiti ustanovitelja, soustanovitelja in delavce najmanj 90 dni pred potekom mandata članov sveta zavoda.
11. člen 
Član sveta zavoda je lahko razrešen oziroma odpoklican pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če se neopravičeno ne udeležuje sej,
– če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu,
– če ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– če pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
Mandat preneha tudi s smrtjo člana sveta, z izgubo poslovne sposobnosti, oziroma s prenehanjem delovnega razmerja članu, ki ga izvolijo zaposleni.
12. člen 
Glede postopka razrešitve oziroma odpoklica člana sveta se smiselno uporabljajo določbe o postopku za imenovanje oziroma izvolitev.
13. člen 
V primeru predčasnega prenehanja mandata člana se za čas do izteka mandata sveta zavoda imenuje oziroma izvoli novega člana po postopku, kot je bil imenovan razrešen član sveta zavoda.
Nadomestno imenovanje se ne opravi, če je prenehal mandat največ dvema članoma iz različnih skupin in je do izteka mandata sveta zavoda ostalo manj kot šest mesecev.
14. člen 
Prvo – konstitutivno – sejo sveta zavoda skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi članov sveta zavoda. Seje sveta zavoda sklicuje in vodi predsednik sveta zavoda, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.
Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta, če to zahtevata najmanj dva člana sveta, direktor ali ustanoviteljica oziroma eden od soustanoviteljev. Če predsednik sveta zavoda ne skliče seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče direktor zavoda. Seje se sklicujejo po potrebi, vendar najmanj trikrat letno.
V upravičenih primerih se lahko opravi tudi korespondenčna seja.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda.
Svet zavoda sprejema odločitve iz svoje pristojnosti na sejah z večino glasov prisotnih članov sveta zavoda.
Delo sveta zavoda ureja poslovnik, ki ga sprejme svet zavoda.
15. člen 
Svet zavoda opravlja zlasti naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela, upravljanje in poslovanje zavoda;
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda;
– sprejema program dela in razvoja zavoda;
– sprejema letni delovni in finančni načrt zavoda;
– sprejema zaključni račun zavoda;
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda;
– sprejema sistemizacijo delovnih mest in kadrovski načrt;
– imenuje in razrešuje člane strokovnih svetov;
– sprejema cene storitev zavoda;
– daje soglasje k načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja ter odloča o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki, pridobljenimi iz naslova pridobitne dejavnosti zavoda;
– daje direktorju in ustanoviteljici pobude in predloge s področij dela zavoda;
– opravlja druge, z zakoni in akti zavoda določene naloge.
Podrobneje delovanje sveta ureja statut zavoda.
(2) Direktor
16. člen 
Poslovodni organ zavoda je direktor, ki opravlja zlasti naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda;
– predstavlja in zastopa zavod;
– odgovarja za zakonitost dela zavoda;
– pripravlja spremembe statuta;
– sprejema strateški načrt;
– pripravlja akt o organizaciji dela;
– pripravlja programe dela in programe razvoja zavoda;
– pripravlja finančne načrte in poslovna poročila zavoda;
– pripravlja sistemizacijo delovnih mest in kadrovski načrt, odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev;
– sprejema splošne akte zavoda razen tistih, ki jih sprejema sveta zavoda;
– pripravlja načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja;
– skrbi za dobro gospodarjenje s sredstvi;
– izvršuje sklepe organov zavoda in izvaja sprejete kratkoročne in dolgoročne programe ustanoviteljice;
– pripravlja druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda;
– pripravi letno in polletno poročilo;
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima;
– poroča ustanoviteljici in svetu o zadevah, ki pomembno vplivajo na zavod;
– druge naloge, določene s tem odlokom.
K aktom iz šeste, osme in petnajste alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah obveščati svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem odlokom, prenese s pisnim pooblastilom opravljanje posameznih zadev, zastopanje v mejah danega pooblastila in pravico podpisovanja določenih aktov, pogodb in drugih listin na druge osebe, razen odločanja o delovnih razmerjih.
17. člen 
Direktor hkrati opravlja poslovodno funkcijo in funkcijo strokovnega direktorja zavoda.
Direktor v pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod neomejeno.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarja. Ne sme najemati kreditov brez soglasja ustanoviteljice. Direktor je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru letnega programa dela in finančnega načrta zavoda, razen pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za katere je potrebno soglasje ustanoviteljice, in pravnih poslov izven okvira finančnega načrta v vrednosti nad 10.000 EUR.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem odlokom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor. Pisno pooblastilo določa obseg, vsebino in trajanje pooblastila.
18. člen 
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja), visokošolsko strokovno izobrazbo ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo in najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– obvlada osnovno raven znanja angleškega ali nemškega jezika ter osnovno raven še enega od evropskih jezikov,
– tekoče govori slovenski jezik,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena ter opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Prijava mora vsebovati program vodenja, delovanja in razvoja zavoda za mandatno obdobje. Prijavi se priložijo dokazila o izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev prijave.
19. člen 
Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice.
Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi svet zavoda.
Če se na razpis nihče ni prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi. Za čas do izvolitve direktorja se imenuje vršilec dolžnosti direktorja, vendar najdlje za eno leto.
Predsednik sveta zavoda sklene z direktorjem v imenu sveta zavoda pogodbo o zaposlitvi na podlagi akta o imenovanju direktorja.
Predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi daje ustanoviteljica.
Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v tem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
20. člen 
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata, če:
– sam zahteva razrešitev,
– mu po predpisih iz delovnega razmerja preneha delovno razmerje po zakonu,
– neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči večjo škodo ali hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– ne posluje v okviru sprejetega finančnega načrta.
Poleg naštetih razlogov se lahko direktorja predčasno razreši tudi zaradi bistvenih sprememb, kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen, ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.
Direktorja razreši svet zavoda. Svet zavoda mora (v primerih iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena), pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti soglasje ustanoviteljice in mnenje delavcev zavoda ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih v roku 30 dni izjavi.
Če ustanoviteljica ter delavci zavoda ne odgovorijo v roku 30 dni, se šteje, da so bila soglasja podana oziroma mnenja pozitivna.
Zoper odločitev o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, če meni:
– da je bil kršen za razrešitev določen postopek,
– da je kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev ali
– da niso podani razlogi za razrešitev iz prvega odstavka tega člena.
Zahteva za sodno varstvo se vloži v 15 dneh po prejemu odločitve o razrešitvi pri sodišču, pristojnem za upravne spore.
(3) Strokovni sveti
21. člen 
Zavod ima naslednje tričlanske strokovne svete:
– strokovni svet za šport,
– strokovni svet za turizem,
– strokovni svet za kulturo,
– strokovni svet za mladino.
Sestava, način oblikovanja, čas trajanja mandata in naloge strokovnih svetov se določijo s statutom zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
22. člen 
Zavod pridobiva sredstva za svoje delovanje
– iz proračuna ustanoviteljice;
– iz državnega proračuna;
– z vstopninami;
– iz sredstev Evropske unije;
– iz drugih javnih virov sredstev;
– s prodajo proizvodov, blaga in storitev na trgu;
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in tem odlokom.
Zavod ločeno izkazuje rezultate za javni in tržni del svojega poslovanja.
23. člen 
Zavod pridobi iz vsakoletnega proračuna ustanoviteljice proračunska sredstva, katerih višina se določi na podlagi dogovorjenega in finančno ovrednotenega letnega programa zavoda.
Po sprejemu proračuna za tekoče leto, skleneta ustanoviteljica, v njenem imenu župan, in zavod letno pogodbo o financiranju, s katero se določijo sredstva, ki so v tekočem letu namenjena delovanju zavoda ter ostale medsebojne pravice in obveznosti.
24. člen 
S presežkom prihodkov nad odhodki lahko razpolaga svet zavoda samostojno, če ga nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti zavoda, tekoče in investicijsko vzdrževanje ter nakup opreme, za druge namene pa mora pridobiti soglasje ustanoviteljice.
Če odhodki presegajo prihodke pri izvajanju javne službe, krije primanjkljaj ustanoviteljica na osnovi analize stanja, ki jo pripravi direktor. Zavod mora dokazati, da je primanjkljaj nastal iz naslova programov, ki jih je po tem odloku in po sprejetem letnem programu dolžna financirati ustanoviteljica in, da je ravnal gospodarno ter v skladu s sprejetim programom dela.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanoviteljica na predlog direktorja in po predhodnem mnenju sveta zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
25. člen 
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti in samostojno nastopa v pravnem prometu do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljica zavodu odgovarja za obveznosti omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki jih v proračunu namenja za delovanje zavoda v letu, ko obveznost nastane.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
VIII. PREMOŽENJE ZAVODA 
26. člen 
Premoženje zavoda je last ustanoviteljice.
Zavod je dolžan upravljati premoženje ustanoviteljice s skrbnostjo dobrega gospodarja.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE IN ZAVODA 
27. člen 
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
Občinski svet:
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda, skladno z letnim finančnim načrtom zavoda;
– odloča o statusnih spremembah ter o spremembah ali širitvah dejavnosti zavoda;
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda in imenuje svoje predstavnike v svet zavoda;
– daje soglasje k spremembam imena in sedeža zavoda;
– daje soglasje k načinu kritja izgube zavoda.
Občinska uprava v imenu občinskega sveta:
– spremlja skladnost porabe sredstev z nameni, za katera so bila sredstva zagotovljena;
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s potrebami ter načrti in programi občine;
– izvaja druge naloge in obveznosti ustanoviteljice ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom občine ter drugimi predpisi.
28. člen 
Zavod je v razmerju do ustanoviteljice dolžan:
– pripraviti letni program dela in finančni načrt;
– zagotavljati namensko in racionalno porabo sredstev ustanoviteljice, ki jih ima v upravljanju in drugih sredstev;
– zagotavljati ustanoviteljici podatke in informacije, potrebne za spremljanje delovanja zavoda, za izvajanje njene pristojnosti ter za načrtovanje delovanja zavoda;
– enkrat letno, na zahtevo ustanoviteljice pa tudi večkrat, poročati o izvajanju letnega programa, o rezultatih poslovanja zavoda, o uporabi namenskih sredstev ustanoviteljice in o drugih zadevah, na zahtevo ustanoviteljice;
– izvajati druge naloge in obveznosti, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
29. člen 
Zavod ima statut in druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
S statutom zavod ureja zlasti organizacijo in način poslovanja, pristojnosti organov zavoda in način odločanja le-teh, pooblastila za zastopanje in podpisovanje, volitve ali imenovanja organov zavoda, delovna razmerja delavcev in disciplinsko odgovornost ter drugo vsebino, določeno z zakoni in tem odlokom.
Statut in druge splošne akte sprejema svet zavoda v soglasju z ustanoviteljico. Druge splošne akte sprejema svet zavoda, če ni s statutom zavoda določeno, da jih sprejema direktor.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
30. člen 
Svet zavoda se konstituira v skladu s tem odlokom v dvanajstih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
31. člen 
Ustanoviteljica, ob sprejemu odloka, imenuje vršilca dolžnosti poslovodnega organa, ki je pooblaščen, da pod nadzorstvom ustanoviteljice opravi priprave za začetek dela zavoda v skladu s 30. členom tega odloka.
32. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-05/2019-1
Ljubno, dne 4. julija 2019
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 

AAA Zlata odličnost