Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3615. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ljubno, stran 10467.

  
Na podlagi 153. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19) ter 8. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 8. redni seji dne 12. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ljubno 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem Odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ljubno (v nadaljnjem besedilu: Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka).
(2) Oskrbna območja so razvidna v grafičnem delu Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ljubno (v nadaljevanju Odlok).
2. člen 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v uredbi, ki določa podrobnejšo vsebino odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter odmero in izračun komunalnega prispevka.
3. člen 
(1) Ta Odlok vsebuje:
– vrste obstoječe komunalne opreme, ki jo Občina Ljubno zagotavlja na oskrbnih območjih,
– oskrbna območja,
– stroški obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere,
– podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Merila iz prejšnjega odstavka, določena s tem Odlokom, so:
– razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto),
– faktor namembnosti objekta (Fn),
– računski faktor površine (Fp) in
– prispevna stopnja zavezanca (psz).
(3) Sestavni del tega Odloka so tudi naslednje grafične priloge:
– Priloga 1 – Prikaz cestnega omrežja in oskrbnega območja cest,
– Priloga 2 – Prikaz kanalizacijskega omrežja in oskrbnega območja kanalizacije,
– Priloga 3 – Prikaz vodovodnega omrežja in oskrbnega območja vodovoda,
– Priloga 4 – Prikaz javnih površin in oskrbnega območja javnih površin.
(4) Ta Odlok določa tudi občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka in upoštevanje preteklih vlaganj.
II. OBSTOJEČA KOMUNALNA OPREMA IN OSKRBNA OBMOČJA 
4. člen 
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ljubno obravnava naslednjo obstoječo komunalno opremo na obravnavanem območju:
– cestno omrežje (oznaka oskrbnega območja C),
– kanalizacijsko omrežje (oznaka oskrbnega območja K),
– vodovodno omrežje (oznaka oskrbnega območja V) in
– javne površine (oznaka oskrbnega območja JP).
III. PODLAGE IN MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO 
5. člen 
(1) Stroški obstoječe komunalne opreme in preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere so določeni skladno z 22. členom Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19).
(2) Stroški obstoječe komunalne opreme po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme znašajo:
Vrsta 
komunalne opreme
Oskrbno 
območje
Vrednost 
[€]
Cestno omrežje
OSO_C_1
12.016.749,21
Kanalizacijsko omrežje
OSO_K_1
1.731.066,83
Vodovodno omrežje
OSO_V_1
3.857.322,36
Javne površine 
in parkirišča
OSO_JP_1
913.025,71
(3) Stroški obstoječe komunalne po posameznih vrstah obstoječe komunalne opreme, preračunani na enoto mere, preračunani na m2 površine gradbene parcele (Cpo) in m2 bruto tlorisne površine objekta (Cto) znašajo:
Vrsta komunalne opreme
Oskrbno območje
Cpo [EUR/m2]
Cto [EUR/m2]
Cestno omrežje
OSO_C_1
6,230
20,357
Kanalizacijsko omrežje
OSO_K_1
2,396
7,235
Vodovodno omrežje
OSO_V_1
3,049
10,152
Javne površine
OSO_JP_1
0,473
1,547
6. člen 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem bruto tlorisne površine stavbe (Dto) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na obravnavanem območju opremljanja je Dpo:Dto = 0,3:0,7.
7. člen 
(1) Faktor namembnosti objekta (Fn) za posamezne vrste objektov, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
Klas. št.
Vrsta objekta
Faktor namembnosti objekta (Fn)
111
Enostanovanjske stavbe 
0,7
1121
Dvostanovanjske stavbe
0,9
1122
Tri- in večstanovanjske stavbe
1,1
121
Gostinske stavbe
1,0
1212
Druge gostinske stavbe 
za kratkotrajno nastanitev
0,7
122
Poslovne in upravne stavbe
1,1
12202
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
1,3
123
Trgovske stavbe in stavbe 
za storitvene dejavnosti 
1,1
12303
Bencinski servisi 
1,3
124
Stavbe za promet in stavbe 
za izvajanje komunikacij 
1,3
1242
Garažne stavbe
1,0
125
Industrijske in skladiščne stavbe 
1,1
126
Stavbe splošnega družbenega pomena 
0,7
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
0,7
1272
Obredne stavbe
0,7
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
1,0
241
Objekti za šport, rekreacijo 
in prosti čas
0,7
24201
Obrambni objekti
1,3
(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor namembnosti objekta določi glede na skupino iz zgornje tabele, v katero se na podlagi enotne klasifikacije vrst objektov (CC-SI), objekt razvrsti. V primeru, da namembnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor namembnosti objekta za stavbe po tem odloku 1,0 za gradbeno inženirske objekte 0,5 in za druge gradbene posege pa 0,5.
8. člen 
Računski faktor površine (Fp) za posamezne vrste stavb, kot se razvrščajo v skladu s predpisom, ki določa klasifikacijo vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, znaša:
Klas. št.
Vrsta objekta
Faktor 
površine (Fp)
111
Enostanovanjske stavbe 
2,5
1121
Dvostanovanjske stavbe
2,5
1122
Tri- in večstanovanjske stavbe
2,5
121
Gostinske stavbe
2,5
1212
Druge gostinske stavbe 
za kratkotrajno nastanitev
2,5
122
Poslovne in upravne stavbe
2,5
12202
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
2,5
123
Trgovske stavbe in stavbe 
za storitvene dejavnosti 
2,5
12303
Bencinski servisi 
2,5
124
Stavbe za promet in stavbe 
za izvajanje komunikacij 
2,5
1242
Garažne stavbe
2,5
125
Industrijske in skladiščne stavbe 
2,5
126
Stavbe splošnega družbenega pomena 
2,5
1271
Nestanovanjske kmetijske stavbe
2,5
1272
Obredne stavbe
2,5
1274
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
2,5
241
Objekti za šport, rekreacijo 
in prosti čas
2,5
24201
Obrambni objekti
2,5
9. člen 
Prispevna stopnja zavezanca (psz) je sorazmerni delež stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere, ki se prenese na zavezanca za plačilo komunalnega prispevka. Prispevna stopnja zavezanca (psz) je enaka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na območju cele občine in znaša:
Vrsta 
komunalne opreme
Oskrbno območje
Prispevna stopnja zavezanca (psz)
[ %]
Cestno omrežje
OSO_C_1
100 %
Kanalizacijsko omrežje
OSO_K_1
100 %
Vodovodno omrežje
OSO_V_1
100 %
Javne površine
OSO_JP_1
100 %
IV. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
10. člen 
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo določa Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka.
11. člen 
(1) Komunalni prispevek zaradi graditve zavezanec plača v enkratnem znesku, pred izdajo gradbenega dovoljenja.
(2) Kadar se obstoječim objektom komunalni prispevek odmeri po uradni dolžnosti, se zavezancem omogoči obročno odplačevanje, ko:
– se izboljša opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– občina po uradni dolžnosti odmeri komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo potem, ko je komunalni prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen, in pri tem ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča.
(3) Doba odplačevanja komunalnega prispevka za objekte iz prejšnjega odstavka ne sme biti daljša od 24 mesečnih obrokov.
12. člen 
(1) V primeru rušenja zakonito zgrajenega objekta in izgradnje novega objekta na isti gradbeni parceli, se za nov objekt, ki se gradi, investitorju prizna, da so za objekt, ki se ga ruši, poravnane obveznosti iz naslova odmere komunalnega prispevka za tiste vrste komunalne opreme, na katero je objekt v času rušitve zakonito priključen.
(2) Komunalni prispevek za nov objekt iz prejšnjega odstavka, se investitorju odmeri na način, da se izračuna razliko med komunalnim prispevkom za nov objekt in komunalnim prispevkom za objekt, ki se ga ruši. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek obračuna. V primeru negativne razlike se komunalni prispevek ne obračuna in ne vrača.
V. OPROSTITVE KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
(1) Plačilo komunalnega prispevka za obstoječo komunalo opremo se v celoti oprosti za gradnjo naslednjih vrst objektov:
– za gradnjo neprofitnih stanovanj, kjer je 100 % investitor Občina Ljubno,
– »Nestanovanjske stavbe (CC-SI 12)«, kjer je 100 % investitor Občina Ljubno.
(2) Ob oprostitvi iz tega člena mora Občina Ljubno oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
VI. PRETEKLA VLAGANJA 
14. člen 
(1) Pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se na podlagi vloge zavezanca za plačilo komunalnega prispevka upoštevajo pretekla vlaganja v obstoječo komunalno opremo v primeru vlaganj zavezanca v izgradnjo posamezne vrste obstoječe komunalne opreme v obliki finančnih ali drugih sredstev, pri čemer štejejo vlaganja največ 10 let pred izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je v primeru uveljavljana preteklih vlaganj iz prejšnjega odstavka pristojnemu občinskemu organu dolžan predložiti vsa zahtevana dokazila.
(3) O upoštevanju predloženih dokazil iz prejšnjega odstavka odloči pristojni občinski organ.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka, vključno s prilogami, je na vpogled na sedežu Občine Ljubno.
16. člen 
(1) Z dnem uveljavitve Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ljubno preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 120/07, 68/12).
(2) Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
17. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 007-09/2019-1
Ljubno, dne 12. decembra 2019
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti