Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3583. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2020, stran 10406.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19) je Občinski svet Občine Idrija na 10. redni seji dne 18. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2020 
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2020 (Uradni list RS, št. 20/19, 46/19) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna za leto 2020 se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (€):
KONTO
OPIS
Proračun leta 2020
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
14.894.795
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.022.943
70
DAVČNI PRIHODKI
9.906.145
700
Davki na dohodek in dobiček
8.504.355
703
Davki na premoženje
1.173.900
704
Domači davki na blago in storitve
227.890
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.116.798
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.614.360
711
Takse in pristojbine
6.000
712
Globe in druge denarne kazni
44.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
14.320
714
Drugi nedavčni prihodki
438.118
72
KAPITALSKI PRIHODKI
753.780
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
524.800
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
228.980
73
PREJETE DONACIJE
5.000
730
Prejete donacije iz domačih virov
5.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.050.925
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.049.733
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
1.001.192
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
62.147
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
62.147
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
16.930.274
40
TEKOČI ODHODKI
4.567.107,27
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
786.382
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
117.814
402
Izdatki za blago in storitve
3.400.574,27
403
Plačila domačih obresti
34.480
409
Rezerve
227.857
41
TEKOČI TRANSFERI
5.042.533
410
Subvencije
41.200
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.940.180
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
613.657
413
Drugi tekoči domači transferi
1.447.496
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
6.920.633,73
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
6.920.633,73
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
400.000
431
Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
205.000
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
195.000
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
–2.035.479
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
C RAČUN FINANCIRANJA
 
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.432.683
50
ZADOLŽEVANJE
2.432.683
500
Domače zadolževanje
2.432.683
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
443.700
55
ODPLAČILA DOLGA
443.700
550
Odplačila domačega dolga
443.700
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–46.496
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.988.983
 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.035.479
 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
46.496
2. člen 
Sprememba posebnega dela pro-računa do ravni proračunskih postavk – kontov in načrta razvojnih programov je priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani Občine Idrija.
3. člen 
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Idrija se bo v letu 2020 dolgoročno zadolžila za 2.432.683 € za investicije, predvidene v občinskem proračunu.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0021/2018
Idrija, dne 18. decembra 2019
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost