Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3567. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 – rebalans II, stran 10390.

  
Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 36/11), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 74. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 8. redni seji dne 18. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 – rebalans II 
SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20/19), se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
5.424.525
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.269.562
70 
DAVČNI PRIHODKI
2.786.670
700 Davki na dohodek in dobiček
2.300.550
703 Davki na premoženje
278.370
704 Domači davki na blago in storitve
207.650
706 Drugi davki
100
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
482.892
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
299.393
711 Takse in pristojbine
6.000
712 Globe in druge denarne kazni
31.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
33.500
714 Drugi nedavčni prihodki
112.500
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
417.200
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
200
721 Prihodki od prodaje zalog
5.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
412.000
73 
PREJETE DONACIJE 
2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 
2.500
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.735.263
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
776.460
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
958.803
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
7.178.902
40 
TEKOČI ODHODKI 
1.046.511
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
318.512
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
49.362
402 Izdatki za blago in storitve
648.087
403 Plačila domačih obresti
550
409 Rezerve
30.000
41 
TEKOČI TRANSFERI 
1.229.785
410 Subvencije
84.224
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
746.627
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
128.181
413 Drugi tekoči domači transferi 
270.753
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.792.273
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4.792.273
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
110.333
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
50.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
60.333
III. 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
–1.754.377
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
 0
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
 0
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
 0
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
798.488
50 
ZADOLŽEVANJE
798.488
500 Domače zadolževanje
798.488
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–955.889
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
798.488
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.) 
1.754.377
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
958.167
.« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-31/2019
Dolenjske Toplice, dne 18. decembra 2019
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 

AAA Zlata odličnost