Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3620. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika v obdobju januar–marec 2020, stran 10475.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 26. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je župan Občine Metlika sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Metlika v obdobju januar–marec 2020 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Metlika v obdobju od 1. 1. do 31. 3. 2020 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2019. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Metlika za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/19 in 62/19; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun januar–marec 2020
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.567.476,79
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.526.423,18
70
DAVČNI PRIHODKI
1.276.149,48
700 Davki na dohodek in dobiček
1.204.931,00
703 Davki na premoženje
44.794,08
704 Domači davki na blago in storitve
24.198,04
706 Drugi davki
2.226,36
71
NEDAVČNI PRIHODKI
250.273,70
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
204.881,40
711 Takse in pristojbine
3.015,88
712 Denarne kazni
3.383,87
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0,00
714 Drugi nedavčni prihodki
38.992,55
72
KAPITALSKI PRIHODKI
39.543,93
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev 
39.543,93
73
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.509,68
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.509,68
741 Prejeta sredstva iz drž. prorač. 
iz sredstev proračuna EU
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.312.491,79
40 TEKOČI ODHODKI
452.454,78
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
105.481,60
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
17.113,67
402 Izdatki za blago in storitve
328.104,11
403 Plačila domačih obresti
1.328,40
409 Rezerve
427,00
41
TEKOČI TRANSFERI
553.023,92
410 Subvencije
46.561,45
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
363.204,63
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
4.862,52
413 Drugi tekoči domači transferi
138.395,32
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
296.785,90
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
296.785,90
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
10.227,19
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso PU
2.256,75
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
7.970,44
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
254.985,00
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
187.248,34
55
ODPLAČILA DOLGA
187.248,34
550 Odplačila domačega dolga
187.248,34
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
67.736,66
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–187.248,34
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
–254.985,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
411.442,00
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen 
(posebni del proračuna) 
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolževati.
5. KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020 dalje.
Št. 410-134/2019
Metlika, dne 16. decembra 2019
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 

AAA Zlata odličnost