Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3518. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg Save (2019–2028), stran 10310.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg Save (2019–2028) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg Save (2019–2028) št. 02-08/19 z dne 25. 10. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Radovljica – levi breg Save, ki meri 6 862,92 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Bled, v občini Radovljica, oziroma v katastrskih občinah Begunje, Srednja vas, Otok, Nova vas, Hraše, Radovljica, Predtrg, Mošnje, Brezje, Ljubno in Peračica.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Radovljica – levi breg Save je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 90,8 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 8 % državnih gozdov ter 1,2 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 3 478,05 ha, od katere je 2 898,56 ha večnamenskih, 48,46 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, in 531,03 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 363,7 m3/ha, od tega 199,4 m3/ha iglavcev in 164,3 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 9,03 m3/ha, od tega 4,92 m3/ha iglavcev in 4,12 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg Save (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Bled, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Radovljica – levi breg Save določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2 329,57 ha,
– ekološke funkcije na površini 1 940,41 ha ter
– socialne funkcije na površini 534,71 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg Save (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Radovljica – levi breg Save za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 198 559 m3, od tega 115 703 m3 iglavcev in 82 856 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 92,84 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 79,79 ha;
4. zaščita vršičkov s premazom na dejanski površini 1,2 ha;
5. 30 dni varstva pred erozijo;
6. 100 dni varstva pred žuželkami;
7. zaščita s 5 000 količki ali tulci;
8. vzdrževanje 1,6 ha grmišč in 2,8 ha travinja ter
9. 40 dni vzdrževanja vodnih površin.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg Save (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Radovljica – levi breg Save je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg Save (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg Save (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Radovljica, Šercerjeva ulica 37, 4240 Radovljica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica – levi breg Save (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-348/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0003
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost