Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3573. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje, stran 10392.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVa) ter 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 8. seji dne 11. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje (Uradni list RS, št. 49/10, popr. 60/10 in 62/17) se 10. člen spremeni tako, da se glasi:
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, ki je usklajen z zmogljivostjo šole.
V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju sodijo naselja:
– Osnovna šola Brinje Grosuplje: Grosuplje z naslednjimi ulicami: Adamičeva cesta neparne številke, Pod gozdom cesta I številke 1, 2, 3 in 5, Pod gozdom Cesta II številke 1 do 8, Pri mostu, Za gasilskim domom, Ulica Ane Galetove, Kettejeva cesta, Ob Grosupeljščici, Hribarjeva cesta, Cesta Cankarjeve brigade, Kozinova cesta, Seliškarjeva cesta, Erjavčeva cesta, Prešernova cesta, Šuligojeva cesta, Kozakova cesta, Rodetova cesta, Vodnikova cesta, Ljubljanska cesta, Stranska pot I do III, Metelkov dvor, Kajuhov dvor, Valvazorjev dvor, Preska, Bevkova cesta, Brinje cesta I do II, Murnova cesta, Pod jelšami, Slomškova ulica, Maistrova ulica, Jerova vas, Perovo ter Mala Stara vas, Dobje, Hrastje, Spodnje Duplice, Zgornje Duplice številke 1, 2, in 2A, Spodnje Blato, Gatina, Praproče pri Grosupljem;
– Podružnična osnovna šola Polica: Polica, Blečji vrh, Dolenja vas pri Polici, Gradišče, Gorenja vas pri Polici, Koželjevec, Mali Konec, Troščine, Peč, Dole pri Polici, Velika Stara vas, Zgornje Duplice, razen številk iz prve alineje;
– Podružnična osnovna šola s prilagojenim programom Grosuplje: prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za območje občin Grosuplje in Dobrepolje in posebni program vzgoje in izobraževanja za območje občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje.
Matična enota je Osnovna šola Brinje Grosuplje, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za celoten zavod.
Šolski okoliš iz prvega odstavka tega člena je zarisan v kartografskem prikazu registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije in je na vpogled na Geodetski upravi Republike Slovenije, izpostavi Grosuplje.
Ustanovitelj v skladu z zakonskimi pristojnostmi določi pogoje za prepise otrok iz drugih šolskih okolišev.«.
2. člen 
Za 10. členom se dodata nova 10.a in 10.b člen, ki se glasita:
»10.a člen 
Opredeli se:
– skupni šolski okoliš Osnovne šole Brinje Grosuplje in Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje kamor sodi:
Grosuplje z naslednjimi ulicami: Adamičeva cesta vse neparne številke, Pod gozdom cesta I številke 1, 2, 3, 5 in Pod gozdom cesta II od 1 do 8;
– skupni šolski okoliš Osnovne šole Brinje Grosuplje in Osnovne šole Šmarje – Sap kamor sodi: Hrastje.
Otroka s stalnim prebivališčem v skupnem šolskem okolišu obeh šol iz prejšnjega odstavka imajo starši pravico vpisati v katerokoli šolo v skupnem šolskem okolišu. Pri razporeditvi vpisanih otrok posamezna šola upošteva kriterij prostih kapacitet po vpisu otrok iz gravitacijskega območja šole, ki ustreza opredelitvi v 10. členu.
10.b člen 
Ustanovitelj zaradi zagotovitve racionalne izrabe šolskega prostora v okviru zakonskih določil in zagotovitve optimalnih pogojev za izvedbo pouka, v posebnih okoliščinah, uvaja tudi fleksibilna določila pri vpisu otrok v posamezne šole na območju občine.
Vodstva šol in predstavniki ustanovitelja v okviru zakonskih določil, brez dodatnih stroškov za starše, usklajujejo vpise v posamezne šole za otroke, ki se vpisujejo po uradnem vpisu oziroma ko so oddelki že oblikovani.
Vodstva šol in predstavniki ustanovitelja v okviru zakonskih določil, brez dodatnih stroškov za starše, usklajujejo vpise v posamezne šole za otroke, ki bi jim zaradi različnih specifičnih vzrokov, v določenem šolskem okolišu lahko zagotovili boljše pogoje šolanja.
Fleksibilna določila glede vpisa otrok v šolo se izvajajo ob soglasju vseh vpletenih.«.
3. člen 
V 12. členu se za zadnjo alineo doda nova zadnja alineja, ki se glasi:
»– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,«.
4. člen 
V 36. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Mandat predstavnika staršev traja eno šolsko leto, posameznik pa je lahko predstavnik staršev oddelka, v katerega je vključen njegov otrok, tudi večkrat zapored.«.
5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-1/97
Grosuplje, dne 11. decembra 2019
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost