Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3613. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in dodatnih ugodnosti za starše, stran 10461.

  
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 24. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 8. redni seji dne 16. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in dodatnih ugodnosti za starše 
1. člen 
Občina Litija financira dejavnost javnih vrtcev na podlagi ekonomske cene programov v javnih vrtcih. Za posamezne programe javnih vrtcev se določijo enotne ekonomske cene (najnižja ekonomska cena posameznega programa), ki so osnova za plačilo staršev.
Za otroke, za katere je Občina Litija po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, financira razliko med ekonomsko ceno programa in enotno ekonomsko ceno programa Občina Litija.
2. člen 
Ekonomske cene programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Litija znašajo mesečno na otroka (v EUR):
Vrtci
Prvo 
st. obdobje
Drugo 
st. obdobje
Kombinirani oddelek
Razvojni 
oddelek
dnevni program
dnevni program
dnevni program
posebni program
Vrtec Litija 
531,84
406,36
434,75
985,42
Vrtec Čebelica Gabrovka 
438,02
Vrtec Polhek Polšnik
507,18
3. člen 
Enotne ekonomske cene programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Litija znašajo mesečno na otroka (v EUR):
Vrtci
Dnevni program
Prvo starostno obdobje
531,84
Drugo starostno obdobje
406,36
Kombiniran oddelek
434,75
Razvojni oddelek
985,42
4. člen 
Dnevni strošek živil za Vrtec Litija znaša 1,95 EUR. V tem znesku znaša vrednost zajtrka 0,34 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,09 EUR, kosila 1,17 EUR in popoldanske malice 0,35 EUR.
Dnevni strošek živil za Vrtec Čebelica Gabrovka znaša 1,70 EUR. V tem znesku znaša vrednost zajtrka 0,40 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,20 EUR, kosila 0,75 EUR in popoldanske malice 0,35 EUR.
Dnevni strošek živil za Vrtec Polhek Polšnik znaša 1,91 EUR. V tem znesku znaša vrednost zajtrka 0,34 EUR, dopoldanske malice (sadne) 0,12 EUR, kosila 1,15 EUR in popoldanske malice 0,30 EUR.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za znesek neporabljenih živil. Staršem, ki do 7.00 ure zjutraj obvestijo vrtec o odsotnosti otroka, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil z istim dnem. Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev in občine k ceni programa.
5. člen 
Vrtci, v čigar redne oddelke so vključeni otroci s posebnimi potrebami, za katere je zavezanka za plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev ter dodatnih stroškov na podlagi odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami Občina Litija, morajo Občino Litija obvestiti o vrsti in obsegu dodatnih stroškov. Kot dokazilo o upravičenosti do dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami so dolžni Občini Litija posredovati kopijo odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami oziroma individualni načrt pomoči.
6. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Litija v celoti dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca. Starši so rezervacijo in odsotnost otroka v vrtcu v času poletnih počitnic dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje do 31. maja tekočega leta. Vrtec je dolžan pri obračunu rezervacij Občini Litija predložiti pisne napovedi staršev. Starši lahko predmetno uveljavijo rezervacijo za edinega ali najstarejšega otroka, ki je vključen v vrtec.
Starši lahko tudi izven termina, določenega v prejšnjem odstavku, uveljavijo rezervacijo, in sicer zaradi odsotnosti otroka v primeru opravičene najmanj enomesečne bolniške odsotnosti otroka. Starši opravičeno odsotnost otroka dokazujejo z originalnim zdravniškim potrdilom o odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni ali poškodbe.
V primeru uveljavljanja rezervacij iz prejšnjih dveh odstavkov znaša plačilo staršev po upoštevanju odštetega ustreznega deleža neporabljenih živil iz 5. člena tega sklepa 50 % od njihovega plačila, določenega v skladu s 4. členom tega sklepa.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Litija po veljavni zakonodaji ni zavezanka za doplačilo do polne cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je zavezanka za doplačilo do polne cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije s strani staršev in ceno programa.
Občina Litija bo za navedene primere in za navedeno obdobje ter pod pogoji uveljavljanja rezervacij, kot izhaja iz tega sklepa, tudi za otroke, za katere je po veljavni zakonodaji zavezanka za doplačilo do polne cene programa, ki so vključeni v vrtce izven območja Občine Litija, pokrila razliko med cenami programov in zneski rezervacij, ki so določeni za vrtce teh občin.
7. člen 
Starši so dolžni priti po otroka v vrtec v skladu z uro, ki so jo navedli ob vpisu otroka v vrtec oziroma najkasneje do izteka poslovnega časa vrtca. V kolikor starši ob koncu poslovnega časa ne pridejo po svojega otroka, jim vrtec lahko zaračuna dodatne stroške zaradi podaljšanega varstva otroka. Kot dodatni stroški se v tem primeru upoštevajo stroški zaposlenih, ki se preračunajo na uro in se staršem zaračunajo za vsako začeto uro zamude. Višino dodatnih stroškov določijo vrtci iz 2. člena tega sklepa sami in o njih tudi seznanijo starše.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev (Uradni list RS, št. 10/19).
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2020 dalje.
Št. 032-9/2019
Litija, dne 16. decembra 2019
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost