Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3519. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žirovnica (2019–2028), stran 10310.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žirovnica (2019–2028) 
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Žirovnica (2019–2028) št. 02-07/19 z dne 25. 10. 2019, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2019do 31. decembra 2028 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled.
2. člen 
Gozdnogospodarska enota Žirovnica, ki meri 7 084,02 ha, se nahaja v gozdnogospodarskem območju Bled, v občinah Jesenice in Žirovnica, oziroma v katastrskih občinah Blejska Dobrava, Koroška Bela, Potoki, Žirovnica, Zabreznica in Doslovče.
3. člen 
V gozdnogospodarski enoti Žirovnica je 1. januarja 2019 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
1. lastništvo: 89,2 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 9,4 % državnih gozdov ter 1,4 % gozdov lokalnih skupnosti;
2. površina: 3 759,34 ha, od katere je 2 603,77 ha večnamenskih, 30,93 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so ukrepi dovoljeni, in 1 124,64 ha varovalnih gozdov;
3. lesna zaloga: 338,2 m3/ha, od tega 208,4 m3/ha iglavcev in 129,8 m3/ha listavcev;
4. tekoči letni prirastek: 6,01 m3/ha, od tega 3,77 m3/ha iglavcev in 2,25 m3/ha listavcev.
4. člen 
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žirovnica (2019–2028) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Bled, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2020, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov in pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Žirovnica določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 2 820,56 ha,
– ekološke funkcije na površini 2 715,21 ha ter
– socialne funkcije na površini 873,98 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žirovnica (2019–2028) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen 
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Žirovnica za obdobje od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2028 določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 159 016 m3, od tega 100 555 m3 iglavcev in 58 461 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 63,32 ha;
3. nega mlajšega drogovnjaka na dejanski površini 54,46 ha;
4. zaščita vršičkov s premazom na dejanski površini 6,42 ha;
5. 60 dni varstva pred erozijo;
6. 100 dni varstva pred žuželkami;
7. zaščita s 5 280 količki ali tulci;
8. vzdrževanje 1,9 ha grmišč in 3,8 ha travinja ter
9. 30 dni vzdrževanja vodnih površin.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žirovnica (2019–2028) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen 
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Žirovnica je v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2028 treba upoštevati cilje, usmeritve in ukrepe, določene v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Žirovnica (2019–2028).
7. člen 
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žirovnica (2019–2028) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska cesta 19, 4260 Bled, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevna enota Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 68, 4270 Jesenice, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žirovnica (2019–2028).
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-349/2018
Ljubljana, dne 19. decembra 2019
EVA 2019-2330-0004
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano

AAA Zlata odličnost