Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3556. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Črnomelj, stran 10373.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16), 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17 in 54/19), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji 10. redni seji dne 17. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju občine Črnomelj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa organizacija izvajanja javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu (v nadaljevanju: pomoč na domu), obliko izvajanja javne službe pomoč na domu, upravičence do pomoči na domu, obseg in vrsto storitev, način uveljavljanja pravice do pomoči na domu, določitev cene storitve ter oprostitve plačil.
Javna služba pomoč na domu se izvaja skladno z določili tega odloka in z veljavnimi predpisi s področja socialnega varstva.
2. člen 
Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca, ki ima zagotovljene bivalne pogoje, v primeru invalidnosti, starosti, bolezni ter v drugih primerih, ko pomoč na domu lahko nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
II. ORGANIZIRANOST, IZVAJANJE IN FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE 
3. člen 
Pomoč na domu se na območju občine Črnomelj (v nadaljevanju: občina) zagotavlja v okviru javne službe, ki je organizirana kot redna dejavnost.
Javna služba za izvajanje pomoči na domu se lahko izvaja na naslednje načine:
– s sklenitvijo neposredne pogodbe o izvajanju javne službe z javnim socialnovarstvenim zavodom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti,
– s podelitvijo koncesije,
– z ustanovitvijo javnega zavoda, ki bo izvajal storitev pomoč na domu.
4. člen 
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz proračuna občine,
– iz plačil uporabnikov za storitve javne službe,
– iz drugih virov.
Občina zagotavlja v vsakoletnem proračunu sredstva za izvajanje javne službe posameznemu izvajalcu najmanj v višini 50 % subvencije k ceni storitve in v višini, za katero je upravičenec oziroma drug zavezanec za plačilo delno ali v celoti oproščen plačila.
5. člen 
Občina na svojem območju zagotavlja mrežo javne službe pomoč na domu praviloma s sklenitvijo neposredne pogodbe o izvajanju javne službe z javnim socialnovarstvenim zavodom, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje službe pomoč na domu.
6. člen 
V primeru, da izvajanja pomoči na domu ni mogoče organizirati na način, opredeljen v 5. členu, se za izvajanje javne službe podeli koncesijo.
Koncesijo za opravljanje javne službe pomoč družini na domu se podeli v skladu z določili predpisa, ki ureja koncesije na področju socialnega varstva, pravni oziroma fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja socialno varstvo.
7. člen 
Z izbranim izvajalcem pomoči na domu občina sklene ustrezno pogodbo o izvajanju javne službe, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti. Izvajalec pomoči na domu je dolžan izvajati javno službo strokovno in racionalno ter v skladu z veljavnimi predpisi ter veljavnimi normativi in standardi.
III. UPRAVIČENCI DO POMOČI NA DOMU 
8. člen 
Upravičenci do pomoči na domu so osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Črnomelj, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, so pa po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
IV. VRSTE IN OBSEG STORITEV 
9. člen 
Pomoč na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.
Storitev se prilagodi posameznemu upravičencu in obsega naslednje sklope opravil:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in negi osebnih ortopedskih pripomočkov,
– gospodinjska pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.
V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC 
10. člen 
Postopek za uveljavitev pravice do storitve pomoč na domu se začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika ali po uradni dolžnosti Centra za socialno delo.
Socialnovarstvena storitev socialne oskrbe na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja oziroma koordinator storitve, neposredni izvajalec socialne oskrbe na domu, upravičenec ter ključni ali odgovorni družinski člani.
Postopek in trajanje socialne oskrbe na domu se izvaja pod pogoji, ki jih določa pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.
11. člen 
Zahtevo se poda pri izvajalcu storitev.
Izvajalec javne službe ugotovi upravičenost do storitve ter se dogovori za vrsto in obseg, čas trajanja ter način plačila storitve, ki se bo izvajala.
Na podlagi odločitve izvajalca skleneta izvajalec in upravičenec pisni dogovor o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve.
VI. DOLOČANJE CENE STORITVE IN OPROSTITEV PLAČILA 
12. člen 
Ceno storitve socialne oskrbe na domu določi organ upravljanja izvajalca javne službe v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev na podlagi predpisanih obrazcev.
Izvajalec storitve mora k cenam storitve iz okvira javne službe pridobiti soglasje Občinskega sveta Občine Črnomelj.
13. člen 
Osnova za plačilo je cena pomoči družini na domu. Storitev se računa po dejansko opravljenih efektivnih urah pri upravičencu.
14. člen 
Zavezanci za plačilo storitve pomoč na domu so poleg upravičenca osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost, ki izhaja iz zakonov ali pogodbenega razmerja.
15. člen 
Upravičenec ali drugi zavezanec je lahko delno ali v celoti oproščen plačila storitve pomoči na domu.
Oprostitve in olajšave plačila se določajo v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialnovarstvenih storitev.
16. člen 
Vlogo za uveljavljanje oprostitve plačila se vloži pri pristojnem centru za socialno delo, ki v skladu z veljavno zakonodajo ugotovi potrebna dejstva in določi višino oprostitve oziroma olajšave plačila.
17. člen 
Upravičenci in drugi zavezanci so na podlagi mesečnega obračuna izvajalca storitve dolžni plačati opravljene storitve pomoči družini na domu v višini veljavne cene storitve, zmanjšane za subvencijo občine in morebitne oprostitve plačila.
Iz obračuna mora biti razviden upravičenec, številka odločbe o oprostitvi plačila, vrsta in število ur opravljenih storitev ter višina stroškov oskrbe in delež plačila uporabnika.
Subvencijo k ceni storitve in sredstva v višini oprostitve plačil upravičencev zagotavlja Občina Črnomelj izvajalcu javne storitve na podlagi mesečnih zahtevkov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČITVE 
18. člen 
V primeru, da bi se veljavni predpisi s področja socialnega varstva spremenili tako, da bi bile posamezne določbe tega odloka z njimi v nasprotju, se neposredno uporabljajo veljavna določila navedenih predpisov.
19. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2019
Črnomelj, dne 17. decembra 2019
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost