Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3587. Sklep o določitvi upravljavcev pokopališč po naseljih v Občini Ivančna Gorica, stran 10408.

  
Na podlagi določila prvega odstavka 27. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) /ZPPDej/ in 19. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) /ZSPDSLS-1/ in tretjega odstavka 3. člena Odloka o pokopališkem redu v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 46/18) izdajam
S K L E P 
o določitvi upravljavcev pokopališč po naseljih v Občini Ivančna Gorica 
1. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se v Občini Ivančna Gorica določi naslednje upravljavce pokopališč:
1. Javno komunalno podjetje Grosuplje za upravljavca pokopališča v naselju Ivančna Gorica,
2. Krajevno skupnost Ambrus za upravljavca pokopališča v naselju Ambrus,
3. Krajevno skupnost Krka za upravljavca pokopališča v naselju Krka,
4. Krajevno skupnost Muljava za upravljavca pokopališča v naselju Muljava in v naselju Leščevje,
5. Krajevno skupnost Stična za upravljavca pokopališča v naselju Stična,
6. Krajevno skupnost Šentvid pri Stični za upravljavca pokopališča v naselju Šentvid pri Stični,
7. Krajevno skupnost Višnja Gora za upravljavca pokopališča v naselju Višnja Gora ter
8. Krajevno skupnost Zagradec za upravljavca pokopališča v naselju Zagradec in Valična vas.
2. člen 
(stvarno premoženje) 
Stvarno premoženje, ki je predmet upravljanja, obsega:
1. pokopališče na nepremičnini parc. št. 54/15 in 54/13 in poslovilna vežica na nepremičnini parc. št. 54/14 (ID 6312791) vse k.o. 1820 – Gorenja vas – upravljavec Javno komunalno podjetje Grosuplje,
2. pokopališče na nepremičnini parc. št. 1/8 z objektom (totenkamra) in poslovilna vežica na nepremičnini parc. št. 96/4 (ID 2514878) vse k.o. 1830 – Ambrus – upravljavec Krajevna skupnost Ambrus,
3. pokopališče na nepremičnini parc. št. 1/2 in 3 in poslovilna vežica na nepremičnini parc. št. 5 (ID 3773799), vse k.o. 1827 – Krka – upravljavec Krajevna skupnost Krka,
4. pokopališče na nepremičnini parc. št. 2, 36/6, 814/11 in 814/8 in poslovilna vežica na nepremičnini parc. št. 77/4 (ID 1547598) vse k.o. 1822 – Muljava ter pokopališče na nepremičnini parc. št. 1/2 k.o. 1821 – Vrhe – upravljavec Krajevna skupnost Muljava,
5. pokopališče na nepremičnini parc. št. 29/1, 842 in 843/2 in poslovilna vežica na nepremičnini parc. št. 843/2 (ID 1521005) vse k.o. 1810 – Stična – upravljavec Krajevna skupnost Stična,
6. pokopališče na nepremičnini parc. št. 24/1, 26/2 – del, 2/1 in 2/2 z objektom (totenkamro) (ID 4290935) ter poslovilna vežica na nepremičnini parc. št. 24/2 (ID 6152434) vse k.o. 1809 – Šentvid pri Stični – upravljavec Krajevna skupnost Šentvid pri Stični,
7. pokopališče na nepremičnini parc. št. 455/2, 376/4, 371/4, 372/3, 376/5, 375/2 in poslovilna vežica na nepremičnini parc. št. 370/3 (ID 2490177) vse k.o. 1812 – Dedni Dol – upravljavec Krajevna skupnost Višnja Gora ter
8. pokopališče na nepremičnini parc. št. 231 in *172 in poslovilna vežica na nepremičnini parc. št. 214/2, 214/1 (ID 195007) vse k.o. 1825 – Zagradec ter parc. št. *27, k.o. Valična vas – upravljavec Krajevna skupnost Zagradec.
2. UPRAVLJANJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA 
3. člen 
(upravljanje nepremičnega premoženja) 
(1) Upravljanje nepremičnega premoženja obsega:
1. skrb za pravno in funkcionalno urejenost,
2. investicijska vzdrževalna dela,
3. nastopanje v vlogi investitorja v imenu in za račun zemljiškoknjižnega lastnika pri pridobivanju dovoljenj po predpisih, ki urejajo graditev objektov, in pri pripravi, organiziranju in vodenju investicij v vseh fazah investicijskega procesa in podobno,
4. oblikovanje predlogov novih prostorskih rešitev za nepremičnine v upravljanju in sodelovanje pri pripravi prostorskih aktov,
5. oddajo v najem oziroma uporabo skladno s cenikom, ki ga sprejme občinski svet in/ali župan skladno z zakonodajo,
6. vodenje evidenc,
7. izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
(2) Postopke upravljanja nepremičnega premoženja izvaja upravljavec. Za izvedbo upravljavskih nalog je odgovoren predstojnik upravljavca.
4. člen 
(skrb za pravno in funkcionalno urejenost) 
(1) Skrb za pravno urejenost nepremičnega premoženja zajema:
1. urejeno zemljiškoknjižno stanje nepremičnine,
2. urejen vpis nepremičnine v kataster stavb oziroma zemljiški kataster,
3. urejen vpis nepremičnine v centralno evidenco nepremičnega premoženja,
4. urejen vpis nepremičnine v evidenco, ki ureja materialno in finančno poslovanje,
5. urejena medsebojna razmerja med etažnimi lastniki,
6. urejena razmerja z dobavitelji, ki zagotavljajo normalno rabo nepremičnine in
7. zavarovanje nepremičnine.
(2) Skrb za funkcionalno urejenost nepremičnega premoženja zajema zlasti manjša vzdrževalna dela.
5. člen 
(investicijska vzdrževalna dela) 
Upravljavec pripravi in predlaga občini predloge o investicijah in investicijskem vzdrževanju oziroma izvaja investicijska vzdrževalna dela na nepremičnem premoženju, ki mu je preneseno v upravljanje.
6. člen 
(oddaja v najem) 
(1) Upravljavec lahko odda stvarno premoženje v najem na podlagi določil zakona, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti in zakona, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost ter na njuni podlagi izdanih podzakonskih aktih.
(2) Najemnina se plačuje v proračun upravljavca v skladu z določili pogodbe, s katero upravljavec in občina med drugim uredita vsa vprašanja povezana z zaračunavanjem grobnine uporabnikom, plačevanjem najemnine in način ter pogoje uporabe drugih elementov cene za uporabo stvarnega premoženja.
7. člen 
(obremenjevanje s stvarnimi pravicami) 
Upravljavec lahko obremenjuje stvarno premoženje s stvarnimi pravicami po predhodno pridobljenem soglasju pristojnega organa občine.
3. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(sklenitev pogodbe) 
Upravljavec mora skleniti pogodbo iz drugega odstavka 6. člena tega sklepa v roku enega meseca po uveljavitvi tega sklepa.
9. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 007-0011/2017
Ivančna Gorica, dne 16. decembra 2019
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 

AAA Zlata odličnost