Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2019 z dne 24. 12. 2019

Kazalo

3574. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, stran 10393.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVa) ter 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Grosuplje na 8. seji dne 11. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje (Uradni list RS, št. 14/17) se 9. člen. spremeni tako, da glasi:
»Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, ki je usklajen z zmogljivostjo šole.
V šolski okoliš, kjer zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju, sodijo naselja:
– Osnovna šola LA Grosuplje, Tovarniška cesta 14: Grosuplje z naslednjimi ulicami: Adamičeva cesta vse parne številke, Pod gozdom cesta I od številke 6 dalje, Pod gozdom cesta II od številke 9 dalje, Pod gozdom cesta III do VIII, Stritarjeva cesta, Kadunčeva cesta, Kolodvorska ulica, Taborska cesta, Industrijska cesta, Cesta Toneta Kralja, Kosovelova cesta, Levstikova cesta, Trubarjeva cesta, Prečna pot, Partizanska cesta, Veselova cesta I do III, Jurčičeva cesta I do III, Jurčičeva pot, Pod hribom I do III, Tovarniška cesta, Hribska pot, Pri nadvozu, Kersnikova cesta, Jakhlova cesta, Župančičeva cesta, Kovačičeva cesta, Obrtniška cesta, Cesta na Krko, Gasilska cesta, Rožna dolina, Malo Mlačevo št. 23, 24, 33, 35, Veliko Mlačevo številke 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 62 in 63, Spodnja Slivnica, Ponova vas do številke 12 in št. 81, 81b in 81 c, Brezje, Brvace;
– Podružnična šola Žalna: Žalna, Velika Loka, Mala Loka, Luče, Plešivica pri Žalni, Lobček, Zagradec pri Grosupljem, Veliko Mlačevo, razen številk iz prve alineje, Malo Mlačevo razen številk iz prve alineje, Velika Ilova Gora, Mala Ilova Gora, Gabrje pri Ilovi Gori;
– Podružnična šola Št. Jurij: Št. Jurij, Vino, Vrbičje, Udje, Podgorica pri Št. Juriju, Gornji Rogatec, Bičje, Cerovo, Mala vas, Pece, Ponova vas od številke 13 dalje, Medvedica, Velike Lipljene, Male Lipljene, Rožnik, Škocjan, Železnica;
– Podružnična šola Kopanj: Velika Račna, Mala Račna, Predole, Čušperk.
Matična enota je Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za celoten zavod.
Šolski okoliš iz prvega odstavka tega člena je zarisan v kartografskem prikazu registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije in je na vpogled na Geodetski upravi Republike Slovenije, izpostavi Grosuplje.
Ustanovitelj v skladu z zakonskimi pristojnostmi določi pogoje za prepise otrok iz drugih šolskih okolišev.«.
2. člen 
Za 9. členom se dodata nova 9.a in 9.b člen, ki se glasita:
»9.a člen 
Opredeli se:
– skupni šolski okoliš Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje in Osnovne šole Brinje Grosuplje kamor sodi:
Grosuplje z naslednjimi ulicami: Adamičeva cesta vse neparne številke, Pod gozdom cesta I številke 1, 2, 3, 5 in Pod gozdom cesta II od 1 do 8;
– skupni šolski okoliš Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje in Osnovne šole Šmarje – Sap kamor sodijo: Brvace;
– skupni šolski okoliš Podružnične šole Žalna in Podružnične šole Kopanj kamor sodijo: Velika Ilova Gora, Mala Ilova Gora, Gabrje pri Ilovi Gori.
Otroka s stalnim prebivališčem v skupnem šolskem okolišu obeh šol iz prejšnjega odstavka imajo starši pravico vpisati v katerokoli šolo v skupnem šolskem okolišu. Pri razporeditvi vpisanih otrok posamezna šola upošteva kriterij prostih kapacitet po vpisu otrok iz gravitacijskega območja šole, ki ustreza opredelitvi v 9. členu.
9.b člen 
Ustanovitelj zaradi zagotovitve racionalne izrabe šolskega prostora v okviru zakonskih določil in zagotovitve optimalnih pogojev za izvedbo pouka, v posebnih okoliščinah, uvaja tudi fleksibilna določila pri vpisu otrok v posamezne šole na območju občine.
Vodstva šol in predstavniki ustanovitelja v okviru zakonskih določil, brez dodatnih stroškov za starše, usklajujejo vpise v posamezne šole za otroke, ki se vpisujejo po uradnem vpisu oziroma ko so oddelki že oblikovani.
Vodstva šol in predstavniki ustanovitelja v okviru zakonskih določil, brez dodatnih stroškov za starše, usklajujejo vpise v posamezne šole za otroke, ki bi jim zaradi različnih specifičnih vzrokov, v določenem šolskem okolišu lahko zagotovili boljše pogoje šolanja.
Fleksibilna določila glede vpisa otrok v šolo se izvajajo ob soglasju vseh vpletenih.«.
3. člen 
V 10. členu se v tretjem odstavku pri zadnji alineji črta vejica in doda nova zadnja alineja, ki se glasi:
»– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,«.
4. člen 
V 29. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Mandat predstavnika staršev traja eno šolsko leto, posameznik pa je lahko predstavnik staršev oddelka, v katerega je vključen njegov otrok, tudi večkrat zapored.«.
5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-1/97
Grosuplje, dne 11. decembra 2019
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti