Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019, Kazalo


MINISTRSTVA

3651. Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem
3652. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah
3653. Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
3654. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
3655. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za priglasitev začetka, konca in sprememb ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov
3656. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine
3657. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
3658. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
3659. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
3660. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
3661. Odredba o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2020
3662. Odredba o spremembah Odredbe o merskih enotah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3663. Pravilnik o poročanju revizijskih družb
3664. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju
3665. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje
3666. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov
3667. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2019

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3668. Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

OBČINE

Ajdovščina

3669. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2020
3670. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2021
3671. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina
3672. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij

Dol pri Ljubljani

3673. Sklep o razveljavitvi Odloka o organizaciji režijskega obrata
3674. Sklep o izločitvi iz javnega dobra

Dravograd

3675. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2020
3676. Sklep o določitvi cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Dravograd

Ilirska Bistrica

3677. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ilirska Bistrica

Kanal ob Soči

3678. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2020

Koper

3679. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2020
3680. Odlok o uresničevanju športa v Mestni občini Koper
3681. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju Mestne občine Koper
3682. Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Mestni občini Koper
3683. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2020
3684. Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra v lasti Mestne občine Koper
3685. Sklep o dodatni ugodnosti pri plačilu cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper

Kostanjevica na Krki

3686. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2020

Loški Potok

3687. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2020
3688. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
3689. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020 na območju Občine Loški Potok

Mežica

3690. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

Puconci

3691. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2020
3692. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
3693. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Puconci
3694. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci

Radeče

3695. Odlok o proračunu Občine Radeče za leto 2020
3696. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2020
3697. Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2020
3698. Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Radeče za leto 2020
3699. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks v Občini Radeče za leto 2020
3700. Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 2. 2020
3701. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Radeče za leto 2020

Slovenj Gradec

3702. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja komunala Slovenj Gradec d.o.o.
3703. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.1)

Slovenska Bistrica

3704. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma splošnega ljudskega premoženja

Slovenske Konjice

3705. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2020
3706. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slovenske Konjice
3707. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Slovenske Konjice
3708. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče za leto 2020

Sodražica

3709. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sodražica za leto 2020

Straža

3710. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2020
3711. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendije v Občini Straža

Sveti Jurij ob Ščavnici

3712. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2019 – II. rebalans
3713. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v obdobju januar–marec 2020
3714. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3715. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020 v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
3716. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parcele 1402/1 v k.o. 224 – Grabonoš (ID 1462)

Šentjur

3717. Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Šentjur
3718. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu in dopolnilnih socialno varstvenih programov lokalnega pomena v Občini Šentjur

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti