Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

Št. 671-54/2019-3 Ob-3684/19, Stran 2733
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 6. člena Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik št. 4/99 in 3/05), Letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2020, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 9. redni seji dne 12. 12. 2019 ter Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 16/19) objavlja
javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2020
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dejavnosti športa v letu 2020, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog zagotavlja proračun Občine Ilirska Bistrica.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin v naslednjih višinah:
I.
Športna vzgoja otrok mladine in študentov v okvirni vrednosti
87.944,00 evrov
II.
Kakovostni šport v okvirni vrednosti
34.850,00 evrov
III.
Športna rekreacija v okvirni vrednosti
5.135,00 evrov
IV.
Šport invalidov v okvirni vrednosti
1.311,00 evrov
V.
Velike mednarodne prireditve in prireditve občinskega pomena v okvirni vrednosti
7.975,00 evrov
VI.
Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu v okvirni vrednosti
3.605,00 evrov
VII.
Tekoče vzdrževanje objektov in nakup opreme v okvirni vrednosti
36.380,00 evrov
Vrednost razpisanih programov za leto 2020 znaša 177.200 EUR.
2. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
– športna društva in njihova združenja,
– vzgojno-varstveni zavodi,
– vzgojno-izobraževalni zavodi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ki izvajajo programe za občane Občine Ilirska Bistrica.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
– so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
– izvajajo športne programe za občane Občine Ilirska Bistrica,
– njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
– imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica,
– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Ilirska Bistrica iz predhodnih razpisov oziroma obveznosti,
– da prijavljeni programi niso financirani iz drugih postavk proračuna Občine Ilirska Bistrica,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov.
Občina Ilirska Bistrica si pridržuje pravico, da izvajalcu programov športa, ki v letu 2019 sredstev pridobljenih na javnem razpisu za sofinanciranje športnih programov ni izkoristil, v letu 2020 ustrezno zmanjša sredstva sofinanciranja za programe, ki v letu 2019 niso bili izvedeni v skladu s pogodbo. Prijave, ki bodo prispele v roku, določenem v 4. točki tega razpisa, bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica ter Merili in kriteriji za vrednotenje programov po javnem razpisu za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2020, ki jih je sprejela komisija za pripravo meril in kriterijev na seji dne 18. 12. 2019.
3. Navodila za izdelavo prijav
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga mora obvezno vsebovati po en izpolnjen obrazec OBR-prijava, OBR-izjava, OBR-finančna realizacija ter podpisan in žigosan vzorec pogodbe. Prijavitelj izpolni tudi ustrezne druge obrazce glede na vsebino programov, na katere se prijavlja. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamezen program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
Izbrani prijavitelj, ki bo pridobil sredstva na tem razpisu, je pri izvedbi sofinanciranih prireditev (na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžan uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica oziroma jo navesti kot sofinancerja v skladu s pogoji tega javnega razpisa, pogodbo in navodili Občine Ilirska Bistrica. Izbrani prijavitelj, ki v končnemu zahtevku ne bo predložil izvoda letaka ali plakata oziroma drugega promocijskega materiala ali članka o izvedeni prireditvi, objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju, ne bo upravičen do sredstev tega razpisa.
4. Način in rok za oddajo prijav
Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo v zaprti ovojnici prispele najpozneje do 29. 1. 2020 do 10. ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo.
Na ovojnici prijavitelj navede: »Prijava na javni razpis šport 2020 – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo izpolnjevale pogoje iz te točke in bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki ne bodo izpolnjevale zahtevanih pogojev iz te točke ali bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju.
5. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).
6. Odpiranje ponudb in postopek obravnave prijav
Komisija, ki jo imenuje župan Občine Ilirska Bistrica v roku 15 dni po zaključenem razpisu odpre pravočasno prejete prijave na razpis in ugotovi ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O prejetih prijavah komisija izdela zapisnik. Nepravočasno prejete prijave se na predlog komisije s sklepom zavrže in vrne prijavitelju. Prijavitelje za sofinanciranje programov, katerih prijave so nepopolne oziroma nerazumljive, se na predlog komisija pozove, da v roku 8 dni prijave dopolnijo oziroma odpravijo pomanjkljivosti. Če prijavitelj prijave v roku ne dopolni oziroma ne odpravi pomanjkljivosti, se prijavo na predlog komisija zavrže s sklepom.
Popolne prijave komisija pregleda in ovrednoti v skladu z določili Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik št. 4/99 in 3/05). Med vrednotenjem prijav lahko komisija od prijaviteljev zahteva dodatne informacije, podatke in neodvisna strokovna mnenja.
Komisija pripravi predlog razdelitve sredstev po posameznih področjih. Na podlagi predloga komisije direktor občinske uprave Občine Ilirska Bistrica sprejme sklep o razdelitvi sredstev prijaviteljem najkasneje v 30 dneh po prejemu vseh dopolnitev prijav. Na sklep o razdelitvi sredstev prijaviteljem je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Ilirska Bistrica, v roku 30 dni. Odločitev župana je dokončna.
Oddaja prijave na razpis pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Upravičenec do sredstev se s predložitvijo prijave na razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Vsi podatki iz prijav so informacije javnega značaja, razen tistih (posameznih podatkov), ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost.
7. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavitelja (ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in elektronski naslov), podatke o strokovnih delavcih (ime, priimek, naziv, str. uspos., leto pridobitve, leto obnovitve, veljavnost), udeležencev (ime in priimek, leto rojstva), kadra (ime in priimek, strokovni naziv, izdajatelj licence), udeležencev šolanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja (ime in priimek, leto rojstva, str. naziv, podatek o šolnini) ter zahtevana potrdila obdelovala za namen izvedbe postopka sofinanciranja, spremljanja in nadziranja programov športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2020 na podlagi veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih financah, Zakona o športu, Pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica, Letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2020, ter Odloka o proračunu Občine ilirska Bistrica za leto 2020.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, pooblaščenim osebam, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Če podatki, zahtevani v razpisu, ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.
Prijavitelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/e, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, podatki katere so dostopni na spletni strani občine.
8. Informacije in pojasnila: dodatne informacije in pojasnila v zvezi z Javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na tel. 05/71-12-331, kontaktna oseba: Luka Špilar ali prek elektronske pošte: luka.spilar@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica 

AAA Zlata odličnost