Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3672. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij, stran 10697.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list št. RS, št. 44/12, 85/15, 8/18, 36/18), je Občinski svet Občine Ajdovščina na 10. seji dne 19. 12. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa upravičence, pogoje, merila in postopek za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih, invalidskih organizacij in organizacij, ki se ukvarjajo s tehničnimi panogami ter drugih neprofitnih organizacij, iz sredstev proračuna, spremljanje izvajanja in nadzor nad porabo sredstev.
Letni obseg razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov ali projektov se določi v vsakoletnem proračunu občine.
2. člen 
Skladno z določbami tega pravilnika se sofinancira naslednje neprofitne programe in projekte, ki so v javnem interesu občine:
1. sklop A: programi in projekti splošnih dobrodelnih organizacij in organizacij za (samo)pomoč
To so programi in projekti:
– ki so namenjeni reševanju in lajšanju socialnih, psihosocialnih stisk in težav prebivalcev, zagovorništvu socialno ogroženih posameznikov in družbenih skupin, nudenju pomoči ljudem in reševanju ljudi, katerih zdravje ali življenje je ogroženo ter krepitvi zdravja prebivalstva, preprečujejo poslabšanje ali izboljšujejo socialni položaj ali ki izvajajo dejavnost tudi za druge človekoljubne cilje oziroma izvajajo programe na področju sociale, varstva otrok, mladine in starejših občanov,
– ki so namenjeni predvsem skupnemu medsebojnemu reševanju psihosocialnih težav članov organizacije in nečlanov s podobnimi psihosocialnimi težavami, kot jih imajo njeni člani ali pa so namenjene reševanju njihovih zdravstvenih težav in ohranjanju ter izboljšanju kakovosti njihovega življenja, pri tem pa ne gre za osebe s kronično boleznijo,
– ki so namenjeni psihosocialni rehabilitaciji zdravljenih alkoholikov v obliki skupinskih terapij.
2. sklop B: programi in projekti invalidskih organizacij in organizacij za kronične bolnike
To so programi in projekti:
– s katerimi se ugotavljajo interesi, zagovarjajo potrebe in uveljavljajo človekove pravice invalidov, načrtujejo, organizirajo in izvajajo programi, ki posameznim skupinam invalidov omogočajo aktivno sodelovanje in neodvisno življenje, so namenjeni preprečevanju in odpravljanju ovir v fizičnem in socialnem okolju ter zagotavljajo vključenost v družbo in vzpodbujanju invalidov za opiranje na lastne moči ter sposobnosti, zagotavljanju avtonomnosti invalidov kot uporabnikov storitev, nudenju pomoči pri uveljavljanju potreb invalidov, preprečevanju in blaženju socialne ter psihične posledice invalidnosti, razvijajo socialne spretnosti invalidov in njihovo informiranost,
– za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost in ukrepov, s katerimi se preprečuje nastajanje invalidnosti,
3. sklop C: programi in projekti organizacij s področja tehničnih panog
To so programi in projekti društev, ki se ukvarjajo s tehničnimi panogami, kot so avtomobilizem, modelarstvo, letalstvo, radioamaterstvo in podobne panoge.
4. sklop Č: programi in projekti drugih neprofitnih organizacij, ki niso organizacije iz sklopa A, B ali C.
To so programi ali projekti organizacij, ki se po vsebini ne uvrstijo v sklope A, B ali C, pomenijo pa popestritev življenja v občini.
3. člen 
Skladno z določbami tega pravilnika se ne sofinancira:
– programov in projektov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Ajdovščina
– nakup ali vzdrževanje nepremičnin ali opreme
– turističnih potovanj, izletov in letovanj.
4. člen 
Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine. Postopek javnega razpisa vodi Oddelek za družbene dejavnosti Občine Ajdovščina.
Prijavitelj se ob prijavi na javni razpis opredeli, na kateri sklop oddaja prijavo. Prijave med sklopi A, B, C in Č se izključujejo.
5. člen 
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov in projektov, ki so pravne osebe s statusom društva, ustanove, zavoda ali druge nevladne organizacije in so registrirane za opravljanje programov in projektov na razpisanem področju ter katerih delovanje v razpisanem letu ni financirano iz proračuna občine v okviru posebnih ali drugih proračunskih postavk, razen če gre za sofinanciranje javnega dela ali drugih oblik zaposlitve.
6. člen 
Izvajalci iz prejšnjega člena morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
Pogoj 1:
– imajo sedež, izpostavo ali enoto v Občini Ajdovščina ali
– so organizirani za več občin, katerih program ali projekt se izvaja tudi na območju Občine Ajdovščina in so vanj vključeni prebivalci s stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina ali
– gre za organizacije, katerih program ali projekt se ne izvaja na območju Občine Ajdovščina, vendar samo pod pogojem, da so vanj vključeni tudi prebivalci s stalnim prebivališčem v Občini Ajdovščina.
Pogoj 2:
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih programov ali projektov in
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa ali projekta, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
Pogoj 3: so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali.
Izvajalci programov iz tretje alineje prve točke in iz tretje točke 2. člena pravilnika so lahko samo izvajalci, ki imajo sedež v Občini Ajdovščina.
7. člen 
Z razpisom se določi višina sredstev za sofinanciranje posameznega sklopa, pri čemer se za sklop A določi posebej višino sredstev za programe in posebej za skupinske terapije. Višina sredstev za posameznega izvajalca se določi na podlagi doseženega števila točk iz meril posameznega sklopa in vrednosti točke za ta sklop, upoštevaje drugi odstavek tega člena.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se:
– izvajanje skupinskih terapij za zdravljene alkoholike sofinancira po naslednji formuli: število ur terapij x maksimalna višina sofinanciranja na uro. Z razpisom se določi višino sofinanciranja na uro skupinske terapije, lahko pa tudi minimalna velikost skupine in najvišje število sofinanciranih ur.
– lahko z razpisom omeji višino sredstev, ki jih izvajalec pridobi v skladu z merili, če izvajalec v istem obdobju pridobi občinska sredstva za javno delo ali druge oblike zaposlitev za izvajanje prijavljenih programov ali projektov.
Če se med letom po že izvedenem razpisu letni obseg sredstev v proračunu za sklope iz tega razpisa spremeni, se sorazmerno povečajo/ zmanjšajo tudi sredstva izvajalcem programov in projektov iz teh sklopov. Sklepi o zmanjšanju/ povečanju se izdajo po uradni dolžnosti takoj po sprejetju spremembe v proračunu.
8. člen 
Merila za dodelitev točk – sklop A
Merilo
Točke
1.organiziranost na območju Občine Ajdovščina (možna je samo ena izbira) 
 
– sedež, izpostava ali enota na območju Občine Ajdovščina 
– program ali projekt se izvaja na območju Občine Ajdovščina in so vanj vključeni prebivalci s stalnim prebivališčem Občine Ajdovščina 
– program ali projekt se ne izvaja na območju Občine Ajdovščina, pod pogojem, da so vanj vključeni tudi prebivalci s stalnim prebivališčem Občine Ajdovščina
(Vloga je lahko ocenjena samo z 20, 5 ali 1 točkami) 
20 točk 
 
5 točk 
 
1 točka
2. status organizacije v javnem interesu 
10 točk
3. število programov in projektov 
za vsak program se dodeli 5 točk, za vsak projekt pa 1 točko
4. kontinuiteta izvajanja programov in projektov
za vsak prijavljeni program, ki se je uspešno izvajal že v preteklem letu se dodeli 
3 točke, za vsak projekt pa 1 točko
5. delitev materialne ali finančne pomoči posameznikom in družinam v stiski
(Točke se seštevajo) 
10 točk materialna pomoč 
50 točk finančna pomoč
6. ciljne skupine
(Vloga je lahko ocenjena samo z 10, 4 ali 2 točkami) 
ena skupina 2 točki, 
dve skupini 4 točke, 
več skupin 10 točk
Za programe in projekte sklopa A, ki se izvajajo preko telefona se točke dodelijo tako, da se dosežene točke iz tega člena pomnožijo s faktorjem 0,1.
9. člen 
Merila za dodelitev točk – sklop B
Merilo
Točke
1.organiziranost na območju Občine Ajdovščina (možna je samo ena izbira) 
 
– sedež, izpostava ali enota na območju Občine Ajdovščina 
– program ali projekt se izvaja na območju Občine Ajdovščina in so vanj vključeni prebivalci s stalnim prebivališčem Občine Ajdovščina
– program ali projekt se ne izvaja na območju Občine Ajdovščina, pod pogojem, da so vanj vključeni tudi prebivalci s stalnim prebivališčem Občine Ajdovščina
(Vloga je lahko ocenjena samo z 20, 10 ali 5 točkami) 
20 točk 
 
10 točk 
 
5 točk
2. status organizacije v javnem interesu 
15 točk 
3. število programov ali projektov 
za vsak program se dodeli 5 točk, 
za vsak projekt pa 1 točko
4. kontinuiteta izvajanja programov ali projektov
za vsak prijavljeni program, ki se je uspešno izvajal že v preteklem letu se dodeli 3 točke, za vsak projekt pa 1 točko
5. ciljne skupine (možna je samo ena izbira) 
 
– samo za svoje člane 
– za širše okolje
(Vloga je lahko ocenjena samo s 5 ali 10 točkami) 
5 točk 
10 točk
6. vsebina delovanja organizacije (možna je samo ena izbira) 
 
– organizacije, ki nudijo osnove za doseganje kakovosti življenja invalidov 
– organizacije, ki nudijo večjo pomoč pri vključevanju v življenje 
(Vloga je lahko ocenjena samo s 5 ali 10 točkami) 
5 točk 
10 točk
7. število (evidentiranih) članov 
*doseženo število točk = število članov prijavitelja s stalnim prebivališčem na območju Občine Ajdovščina / najvišje doseženo število članov s stalnim prebivališčem na območju Občine Ajdovščina posameznega prijavitelja na razpisu x 100 
(vsaka decimalna številka 
se zaokroža navzgor)
10. člen 
Merila za dodelitev točk – sklop C
Merilo
Točke
1. udeležba članov društva na tekmovanjih državnega ali mednarodnega nivoja
100 točk za udeležbo na državnih tekmovanjih
 
200 točk za udeležbo 
na mednarodnih tekmovanjih
2. število (evidentiranih) članov
0,5 točke na člana 
3. število mladoletnih tekmovalcev
5 točk na tekmovalca iz Občine Ajdovščina in sosednjih občin
4. število mladoletnih članov, vključenih v ne tekmovalne programe
2 točki na mladoletnega člana
11. člen 
Merila za dodelitev točk – sklop Č
Merilo
Točke
1. organiziranost na območju Občine Ajdovščina (možna je samo ena izbira) 
 
– sedež, izpostava ali enota na območju Občine Ajdovščina 
– program ali projekt se izvaja na območju Občine Ajdovščina in so vanj vključeni prebivalci s stalnim prebivališčem Občine Ajdovščina 
– program ali projekt se ne izvaja na območju Občine Ajdovščina, pod pogojem, da so vanj vključeni tudi prebivalci s stalnim prebivališčem Občine Ajdovščina
(Vloga je lahko ocenjena samo z 20, 10 ali 5 točkami) 
20 točk 
 
10 točk 
 
5 točk
2. udeležba na tekmah: 
 
– do 5 tekem 
– od 5 do 10 tekem 
– nad 10 tekem
(vloga je lahko ocenjena samo s 5, 10 ali 20 točkami) 
5 točk 
10 točk 
30 točk
3. koncesija za izvajanje javne službe
40 točk
4. sofinanciranje tekmovanj udeležencev mlajših od 18 let
5 točk na tekmovalca 
iz Občine Ajdovščina
5. število programov ali projektov 
za vsak program se dodeli 5 točk, 
za vsak projekt pa 1 točko
6. kontinuiteta izvajanja programov ali projektov
za vsak prijavljeni program, ki se je uspešno izvajal že v preteklem letu se dodeli 3 točke, za vsak projekt pa 
1 točko
7. ciljne skupine (možna je samo ena izbira) 
 
– samo za svoje člane 
– za širše okolje
(Vloga je lahko ocenjena samo s 5 ali 10 točkami) 
5 točk 
10 točk
8. število (evidentiranih) članov 
*doseženo število točk = število članov prijavitelja s stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina / najvišje doseženo število članov s stalnim prebivališčem na območju Občine Ajdovščina posameznega prijavitelja na razpisu x 10 
(vsaka decimalna številka se zaokroža navzgor)
12. člen 
Potrebna dokumentacija za dokazovanje izpolnjevanja meril, obvezni obrazci in ostale podrobnosti za izvedbo razpisa se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
13. člen 
Ocenjevanje prispelih vlog opravi 3 članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Na podlagi ocene prejetih vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev.
Na podlagi predloga prejemnikov sredstev iz prejšnjega odstavka izda Občinska uprava sklepe o dodelitvi sredstev oziroma sklepe o zavrženju ali zavrnitvi vlog. Zoper sklep je možna pritožba na župana.
14. člen 
Po pravnomočnosti sklepa Občina Ajdovščina prejemnike sredstev pozove k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju. Če prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva Občini Ajdovščina ne dostavi sklenjene pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
15. člen 
Izvajalci morajo vsako leto do izteka roka, določenega v pogodbi, Občini Ajdovščina dostaviti poročilo o izvedbi programov in projektov ter dokazila o porabi sredstev. Poročilo mora biti sestavljeno iz vsebinskega in finančnega dela za vsak posamezen program ali projekt posebej.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora izvajalec prejeta sredstva vrniti v proračun, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema nakazila do dneva vračila. Na enak način mora vrniti prejeta sredstva tudi če se ugotovi, da podatki ki so jih navedli v vlogi niso preverljivi.
16. člen 
Za vprašanja, ki niso izrecno posebej urejena s tem pravilnikom se uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja postopke izvrševanja proračuna države.
17. člen 
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij (Uradni list RS, št. 80/09).
Št. 007-2/2009
Ajdovščina, dne 19. decembra 2019
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost