Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3666. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov, stran 10685.

  
Na podlagi petega odstavka 5. člena, 12. člena in drugega odstavka 244. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ključnih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov 
1. člen 
V Sklepu o ključih elementih investicijskega sklada ter tipih in vrstah investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 100/15 in 16/17) se v 2. členu brišejo 6. do 10. točka.
Dosedanje 10., 11, in 12. točka postanejo 6., 7. in 8. točka.
2. člen 
V tretjem odstavku 22. člena se besedilo »iz priloge 2 k temu sklepu« nadomesti z besedilom »opredeljen s klasifikacijo Global Industry Classification Standard«.
3. člen 
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Sklad denarnega trga je sklad iz Uredbe (EU) 2017/1131 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga.
(2) Sklad denarnega trga se opredeli v skladu s prvim odstavkom 3. člena Uredbe kot:
1. sklad denarnega trga s spremenljivo NVS;
2. sklad denarnega trga s konstantno NVS za naložbe v instrumente javnega dolga;
3. sklad denarnega trga z manjšim nihanjem NVS.«
4. člen 
Za 28. členom se doda novo poglavje, ki se glasi:
»6. Skladi strategij absolutne donosnosti«
5. člen 
Črtata se 29. in 30. člen.
6. člen 
V naslovu Priloge 1 se beseda »sveta« nadomesti z besedo »sklada«.
7. člen 
Črta se Priloga 2.
8. člen 
V Prilogi 3 se 4. poglavje spremeni tako, da se glasi:
4. SKLADI DENARNEGA TRGA
Investicijski sklad iz Uredbe (EU) 2017/1131 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga.
KAT.
VRSTA
Sklad denarnega trga
Sklad denarnega trga s spremenljivo NVS 
Investicijski sklad iz alineje (a) prvega odstavka 3. člena Uredbe (EU) 2017/1131 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga.
Sklad denarnega trga s konstantno NVS za naložbe v instrumente javnega dolga 
Investicijski sklad iz alineje (b) prvega odstavka 3. člena Uredbe (EU) 2017/1131 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga.
Sklad denarnega trga z manjšim nihanjem NVS 
Investicijski sklad iz alineje (c) prvega odstavka 3. člena Uredbe (EU) 2017/1131 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o skladih denarnega trga.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-4/2019-1
Ljubljana, dne 20. decembra 2019
EVA 2019-1611-0115
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas 

AAA Zlata odličnost