Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3685. Sklep o dodatni ugodnosti pri plačilu cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper, stran 10739.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M  S K L E P 
o dodatni ugodnosti pri plačilu cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper 
Št. 600-20/2019
Koper, dne 19. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 28.b člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. decembra 2019 sprejel
S K L E P 
o dodatni ugodnosti pri plačilu cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper 
1. 
S tem sklepom se staršem, zakonitim zastopnikom oziroma skrbnikom otrok (v nadaljevanju: staršem), za katere je Mestna občina Koper, skladno z odločbo o znižanem plačilu vrtca pristojnega centra za socialno delo dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, prizna dodatna ugodnost pri plačilu cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper.
2. 
Dodatna ugodnost iz prejšnje točke se prizna staršem, ki predložijo dokazila o reševanju prvega stanovanjskega problema z nakupom nepremičnine na območju Mestne občine Koper in za katero odplačujejo stanovanjski kredit, pod pogojem, da imata starš, ki je kreditojemalec in otrok na naslovu nepremičnine, za katero odplačujejo stanovanjski kredit, prijavljeno stalno prebivališče, hkrati pa nihče od oseb, ki se upoštevajo v postopku odločanja o znižanem plačilu vrtca ni lastnik ali solastnik drugih stavb ali delov stavb.
3. 
Podrobnejši pogoji in postopek za uveljavljanje dodatne ugodnosti pri plačilu cene vrtca se določijo s posebnim sklepom župana.
4. 
Določilo iz 2. točke tega sklepa velja izključno za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Koper.
5. 
Ob izpolnitvi vseh pogojev, se staršem plačilo cene vrtca, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža za 10,00 EUR mesečno.
6. 
Pravica do dodatne ugodnosti pri plačilu cene vrtca pripada upravičencem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.
7. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje.
Št. 600-20/2019
Koper, dne 19. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O  L A  D E L I B E R A 
sui vantaggi aggiuntivi nel pagamento dei programmi di educazione prescolare negli asili pubblici del Comune città di Capodistria 
N. 600-20/2019
Capodistria, 19 dicembre 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
In virtù dell'articolo 28.b della Legge sugli asili (Gazzetta ufficiale della RS, n. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO e 55/17) e ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 dicembre 2019, ha approvato la seguente
D E L I B E R A 
sui vantaggi aggiuntivi nel pagamento dei programmi di educazione prescolare negli asili pubblici del Comune città di Capodistria 
1. 
Con la presente delibera, ai genitori, ai rappresentanti legali o ai tutori dei bambini (di seguito: genitori), per i quali il Comune città di Capodistria è tenuto a coprire parte della retta dei programmi di educazione prescolare, in conformità con la decisione del Centro d'assistenza sociale competente sulla riduzione del pagamento dell'asilo, si riconosce il beneficio aggiuntivo nel pagamento dei programmi di educazione prescolare negli asili pubblici del Comune città di Capodistria.
2. 
Il beneficio aggiuntivo, di cui al precedente punto, viene riconosciuto ai genitori che presentano la certificazione necessaria riguardo il primo acquisto di un immobile sul territorio del Comune città di Capodistria, per il quale stanno estinguendo un muto, a condizione che il genitore mutuatario ed il bambino abbiano la residenza all'indirizzo dell'immobile, per il quale si sta pagando il mutuo. Allo stesso tempo, nessuna delle persone incluse nel processo decisionale per il pagamento ridotto dell'asilo non deve essere proprietario o comproprietario di un immobile ovvero di parte di un immobile.
3. 
Le condizioni più dettagliate nonché la procedura per esercitare l'ulteriore beneficio nel pagamento della retta dell'asilo vengono determinate da una delibera speciale del Sindaco.
4. 
La disposizione di cui al punto 2 della presente delibera si applica esclusivamente ai genitori che, insieme al figlio, hanno la residenza nel Comune città di Capodistria.
5. 
Nel caso in cui tutte le condizioni siano soddisfatte, il pagamento della retta dell'asilo determinata dalla decisione del Centro di assistenza sociale competente viene ulteriormente ridotta di 10,00 EUR al mese.
6. 
Il diritto al beneficio aggiuntivo nel pagamento della retta dell'asilo è concesso ai beneficiari a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
7. 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.
N. 600-20/2019
Capodistria, 19 dicembre 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost