Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

Ob-3691/19, Stran 2707
Na podlagi prvega in drugega odstavka 144. in 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE, v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18, v nadaljnjem besedilu: ZNOrg), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani: https://ekosklad.si/informacije/zakonodaja-in-pravilniki/pravilniki/splosni-pogoji-poslovanja) in v skladu s programom Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetim v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2019, potrjenega s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-7/2019/4 z dne 9. 4. 2019, ter v skladu z Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 (Uradni list RS, št. 83/18), in na podlagi Pogodbe št. 2550-19-311013 o izvajanju ukrepov na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 z dne 18. 4. 2019, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni razpis NVO19
za sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora 
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij v dejavnostih, ki so opredeljene v ZNOrg, torej dejavnostih informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist nevladnih organizacij (v nadaljnjem besedilu NVO) na dveh vsebinskih področjih: varstvo okolja in urejanje prostora.
V skladu z Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 se v sklopu programskega sofinanciranja NVO-jev financira programe vsebinskih mrež, ki bodo delovale na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. V podnebnih programih, kot so podrobneje določeni v tem razpisu, bodo predlagane rešitve na področju ozaveščanja, izobraževanja in usposabljanja za prehod v družbo, ki bo z viri gospodarna, zelena, podnebno odporna in nizkoogljična, ter za informiranje, svetovanje, mreženje in zagovorništvo o koristih blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, ter praktičnih vidikih ukrepov blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.
Podnebni program v smislu tega razpisa je program delovanja vsebinske mreže, ki je strateško usmerjen v blaženje podnebnih sprememb in/ali prilagajanje nanje ter vsebuje vse sestavine določene v poglavju 9.1. in razpisni dokumentaciji tega razpisa (v nadaljnjem besedilu Podnebni program).
2. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je krepiti delovanje nevladnih organizacij na področjih varstva okolja in urejanja prostora, in s tem prispevati k blaženju podnebnih sprememb ter prilagajanju nanje preko sofinanciranja Podnebnih programov vsebinskih mrež NVO-jev. Podnebni programi za področje varstva okolja in urejanja prostora, poleg aktivnosti na primarnih vsebinskih področjih lahko obsegajo tudi sodelovanje z NVO-ji, ki delujejo na dodatnih vsebinskih področjih (s ciljem skupnega naslavljanja podnebnih izzivov), ki so: ohranjanje narave, kmetijstvo, promet, energija, zdravstveno varstvo ali mednarodno razvojno sodelovanje.
S tem javnim razpisom se spodbuja in sofinancira izvajanje Podnebnih programov, ki morajo izpolnjevati specifične cilje tega razpisa, in tako prek Podnebnih programov strokovno in zagovorniško usposobiti nevladne organizacije na področju podnebnih sprememb, zagotoviti podporo pri medsektorskem povezovanju pri naslavljanju podnebnih izzivov ter zagotoviti in okrepiti delovanje vsebinske mreže in njenih članic z namenom ozaveščanja, izobraževanja ter svetovanja o podnebnih izzivih.
V ta namen se razpisujejo sredstva za financiranje Podnebnih programov dveh vsebinskih mrež, ene iz področja varstva okolja ter ene iz področja urejanja prostora.
2.1. Podnebni program in specifični cilji javnega razpisa
Cilj razpisa je sofinanciranje izvajanja Podnebnih programov vsebinskih mrež nevladnih organizacij za področji varstva okolja in urejanja prostora.
Specifični cilji razpisa so:
1. Okrepiti strokovno usposobljenost vsebinske mreže na področju okolja ali prostora ter na dodatnih vsebinskih področjih, v primeru, da vsebinska mreža vključuje NVO-je iz dodatnih vsebinskih področij, za reševanje podnebnih izzivov.
2. Okrepiti zagovorniško usposobljenost vsebinske mreže in njenih članic pri oblikovanju in izvajanju sektorskih politik, ki so povezane s podnebnimi cilji.
3. Okrepiti medsektorsko povezovanje, mreženje in sodelovanje za razvoj novih rešitev v okviru blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.
4. Okrepitev delovanja vsebinske mreže in povezovanja NVO-jev iz primarnega vsebinskega področja in NVO-jev iz dodatnih vsebinskih področij, če vsebinska mreža vključuje članice iz dodatnih vsebinskih področij, za izzive podnebnih sprememb.
5. Okrepiti delovanje vsebinske mreže in njenih članic na področju ozaveščanja, izobraževanja, informiranja in svetovanja na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.
Prijavitelj mora v Podnebnem programu predvideti aktivnosti za dosego vseh specifičnih ciljev, v nasprotnem primeru Podnebni program ne bo upravičen do sofinanciranja in bo vloga za sofinanciranje zavrnjena.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1. Upravičeni prijavitelji
Upravičeni prijavitelj na razpisu je nosilec vsebinske mreže s področja varstva okolja ali urejanje prostora (v nadaljnjem besedilu prijavitelj).
Nosilec vsebinske mreže je nevladna organizacija, ki na nacionalni ravni, na ravni razvojne regije, kot jo določa zakon, ki ureja skladen regionalni razvoj, ali na ravni več občin, ki predstavljajo zaključeno prostorsko celoto, združuje nevladne organizacije z vsebinsko istega področja in izvaja dejavnosti informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih organizacij z istega vsebinskega področja na ravni svojega delovanja.
Vsebinska mreža, katere Podnebni program je sofinanciran iz tega razpisa, mora združevati vsaj dvajset članic nevladnih organizacij, kar dokazuje s Pismom o podpori, ki ga izda vsaka članica vsebinske mreže in vsebuje pooblastilo nosilcu vsebinske mreže ter pristopno izjavo k vsebinski mreži. Od teh dvajsetih članic, morajo imeti še vsaj 3 članice, poleg prijavitelja, status delovanja v javnem interesu na istem področju kot prijavitelj. Članice vsebinske mreže, ki imajo status v javnem interesu na katerem od dodatnih vsebinskih področij (varstvo okolja, ohranjanje narave, urejanje prostora, kmetijstvo, promet, energija, zdravje ter mednarodno razvojno sodelovanje), ki ni hkrati vsebinsko področje, na katerega se prijavitelj prijavlja za sofinanciranje, pa lahko prijavitelju pridobijo dodatne točke, kar je razloženo v merilih razpisne dokumentacije.
Prijavitelj mora predpisane pogoje dokazati s predložitvijo ustreznih dokazil (prilog) v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. Eko sklad bo za potrebe tega javnega razpisa dokazila glede izpolnjevanja nekaterih pogojev pridobil tudi iz uradnih evidenc.
Upravičeni prijavitelj mora izpolnjevati tudi vse naslednje pogoje:
– je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu ZNOrg;
– deluje na vsebinskem področju, za katerega podajajo vlogo na javni razpis, in sicer: (1) varstvo okolja, ali (2) urejanje prostora, ter, ki ima na dan objave tega javnega razpisa (27. 12. 2019) za vsebinsko področje, na katerega se prijavlja, priznan status delovanja v javnem interesu. Status delovanja v javnem interesu se pridobi po ZNOrg, za področje okolja po ZVO-1 ter Pravilnikom o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu (Uradni list RS, št. 34/14 in nasl., v nadaljnjem besedilu Pravilnik za okolje); za področje prostora pa po veljavnem Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in nasl.) ali veljavnem Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju urejanja prostora (Uradni list RS, št. 52/19 in nasl.);
– prijavitelju ali osebam, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 in nasl.), in niso v stečajnem postopku;
– je nevladna organizacija, ki je imela v letu 2018 najmanj 20.000,00 evrov prihodka;
– za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, prijavitelj ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) – prepoved dvojnega sofinanciranja;
– deluje na nacionalni ravni, kar dokazuje z izjavo ali s Poročilom o delu, iz katerega so razvidne izvedene aktivnosti, ki izkazujejo delovanje v vsaj 3 statističnih regijah;
– je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje predlaganega Podnebnega programa in ne sme delovati samo kot posrednik;
– ima vsaj tri različne vire financiranja (npr. proračun Republike Slovenije ali lokalni proračuni, sredstva EU, donacije), da zagotovijo obstoj prijavitelja v obdobju trajanja sofinanciranja Podnebnega programa, ter imajo izkušnje vodenja oziroma izvajanja programov, ki so podobni v smislu obsega in vsebine. Več različnih virov financiranja dokazujejo z izjavo ter verodostojnimi dokazili;
– nima neporavnanih finančnih obveznosti do Eko sklada;
– ima poravnane vse davke in druge obveznosti do Republike Slovenije, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis.
Neupravičeni prijavitelji so:
– pravne osebe, ustanovljene kot javni zavodi;
– pravne osebe ustanovljene po Zakonu o ustanovah, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Republika Slovenija;
– nevladne organizacije, ki ne delujejo na nacionalni ravni, temveč je njihovo delovanje omejeno na geografsko območje ene ali dveh lokalnih skupnosti ali eno ali dve statistični regiji (zlasti: regijske zveze društev).
Eko sklad lahko za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrdila oziroma izpise glede izpolnjevanja nekaterih pogojev iz uradnih evidenc.
V primeru dvoma v izpolnjevanje pogojev prijavitelja lahko Eko sklad zahteva dodatna pojasnila in dokazila. V primeru, da le-ta ne bodo posredovana v roku in na način določen v pozivu, bo strokovna komisija vloge takih prijaviteljev zavrnila.
Vloga prijavitelja, ki ne bo izpolnjeval vseh pogojev, se zavrne. V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po izdaji Odločbe o izboru, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o izboru vloge pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu Pogodbe o sofinanciranju Podnebnega programa vsebinske mreže (v nadaljnjem besedilu Pogodba), Eko sklad odstopi od Pogodbe, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev Eko skladu.
3.2. Realna izvedljivost
Podnebni program mora biti izvedljiv v obdobju upravičenosti. Obdobje upravičenosti je od dne začetka veljavnosti Pogodbe, do datuma zaključka financiranja izvajanja Podnebnega programa, to je 48 mesecev od začetka veljavnosti Pogodbe. Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbenici.
4. Merila
Ocenjevale se bodo le pravočasno prispele, pravilno označene in popolne vloge na predpisanih obrazcih, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. točke javnega razpisa.
Pri ocenjevanju se bodo upoštevala naslednja merila:
Merilo
Max. št. točk
Usposobljenost in izkušnje
25
Podnebni program vsebinske mreže ter doseganje specifičnih ciljev
40
Finančni, komunikacijski in trajnostni načrt
25
Dodatna merila
10
Skupno število točk
100
Skupaj lahko vloga doseže največ 100 točk. Izbrana bosta dva Podnebna programa, en na vsebinskem področju varstva okolja ter en na vsebinskem področju urejanja prostora.
Prejete vloge bodo razvrščene glede na število prejetih točk, pri čemer bodo v okviru razpoložljivih sredstev do sofinanciranja upravičeni Podnebni programi z najvišjim številom točk, ena na področju varovanja okolja, ter ena na področju urejanja prostora.
Sofinancirani so lahko le Podnebni programi, ki bodo dosegli vsaj 70 točk. Podrobnejši opis postopka izbora Podnebnih programov vsebinskih mrež in razčlenitev meril za ocenjevanje sta v razpisni dokumentaciji.
5. Višina sredstev in višina zaprošenih sredstev za posamezni podnebni program
Višina sredstev za razpisano vsebino po javnem razpisu je skupaj 800.000 EUR iz sredstev Sklada za podnebne spremembe in je predvidena za štiriletno delovanje dveh vsebinskih mrež.
Po tem javnem razpisu se za posamezni Podnebni program lahko zaprosi za sofinanciranje do 400.000 EUR oziroma do 100 % upravičenih stroškov Podnebnega programa vsebinske mreže. Upravičeni stroški so podrobneje razčlenjeni v razpisni dokumentaciji, ki je del tega javnega razpisa.
Z eno vlogo lahko prijavitelj kandidira za sofinanciranje največ enega Podnebnega programa vsebinske mreže. Za posamezno vsebinsko področje (varstvo okolja in urejanje prostora) bo sofinancirana največ ena mreža.
6. Trajanje financiranja in izplačilo sredstev
Trajanje sofinanciranja Podnebnega programa je omejeno na 48 mesecev, v katerem mora biti izveden Podnebni program in ostale obveznosti na podlagi Pogodbe, zlasti morajo biti plačani vsi računi (vključno z izplačilom plač). Izdatki Podnebnega programa, ki bodo nastali pred začetkom veljavnosti Pogodbe in po 48 mesecih od začetka veljavnosti Pogodbe, niso upravičeni do financiranja po tem javnem razpisu, razen v primerih določenih s tem razpisom.
Eko sklad bo skladno s 33. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) upravičencem do sofinanciranja na podlagi sklenjene Pogodbe in zahtevkov za izplačilo predplačil, skladno z dokončno odločbo, s katero je bil Podnebni program izbran za sofinanciranje, in glede na razpoložljiva sredstva, izplačal skupno 4 predplačila, in sicer v letih 2020, 2021, 2022 in 2023.
Upravičenci bodo morali v roku 180 dni od prejema predplačila posredovati Eko skladu poročilo o upravičeni porabi teh sredstev skupaj z zahtevanimi dokazili (v nadaljnjem besedilu: Poročilo o predplačilu). Za naslednje predplačilo lahko upravičenec zaprosi po enem letu od začetka veljavnosti Pogodbe ter pod pogojem, da so bila sredstva porabljena in je Poročilo o predplačilu potrjeno s strani Eko sklada. Upravičenec lahko vsakokrat zaprosi za predplačilo v višini do 15 % celotne pogodbene vrednosti. Če upravičenec ne upraviči prejetega predplačila, se naslednje izplačilo zniža za znesek neupravičeno prejetega predplačila.
Po enem letu od začetka veljavnosti Pogodbe, lahko upravičenec zahteva vmesno poplačilo upravičenih stroškov, ki jih je v tem obdobju zalagal sam. Z zahtevkom za vmesno poplačilo mora upravičenec poslati poročilo, iz katerega so razvidni upravičeni stroški upravičenca v tem obdobju. Upravičenec prejme vmesno plačilo v višini izkazanih nastalih upravičenih stroškov po tem razpisu skladno z razpoložljivimi sredstvi.
V 30 dneh od končnega datuma sofinanciranja Podnebnega programa, mora upravičenec z zaprosilom za končno poplačilo, priložiti tudi zaključno poročilo celotnega Podnebnega programa, ki je sestavljeno iz vsebinskega in finančnega dela. Po prejemu in potrditvi obeh, upravičenec prejme poplačilo upravičenih stroškov v zadnjem obdobju.
Roki za izstavitev zahtevkov za predplačilo, zahtevkov za vmesno poplačilo, oddajo Poročila o predplačilu, vmesnih poročil in zaključnega poročila ter izplačil so opredeljeni v točki 9.5. javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, ki je del tega javnega razpisa. Točni datumi oddaje zahtevkov in poročil pa se določijo s Pogodbo.
Obveznosti upravičenca glede oddaje zahtevkov in poročil o predplačilih in poplačilih so predstavljeni v tabeli:
Rok
Vrednost
1. Zahtevek za izplačilo 1. predplačila
najkasneje 15 dni od začetka veljavnosti pogodbe
do 15 % pogodbene vrednosti
2. Poročilo o 1. predplačilu
najkasneje 180 dni od prejema 1. predplačila
3. Zahtevek za vmesno poplačilo ter poročilo o upravičeni porabi sredstev in zahtevek za izplačilo 2. predplačila
eno leto od začetka veljavnosti Pogodbe
poplačilo do višine izkazanih upravičenih stroškov v okviru razpoložljivih sredstev
ter 
predplačilo do 15 % pogodbene vrednosti
4. Poročilo o 2. predplačilu
najkasneje 180 dni od prejema 2. predplačila
5. Zahtevek za vmesno poplačilo ter poročilo o upravičeni porabi sredstev in zahtevek za izplačilo 3. predplačila
dve leti od začetka veljavnosti Pogodbe
poplačilo do višine izkazanih upravičenih stroškov v okviru razpoložljivih sredstev
ter 
predplačilo do 15 % pogodbene vrednosti
6. Poročilo o 3. predplačilu
najkasneje 180 dni od prejema 3. predplačila
7. Zahtevek za vmesno poplačilo ter poročilo o upravičeni porabi sredstev in zahtevek za izplačilo 4. predplačila
tri leta od začetka veljavnosti Pogodbe
poplačilo do višine izkazanih upravičenih stroškov v okviru razpoložljivih sredstev
ter 
predplačilo do 15 % pogodbene vrednosti
8. Poročilo o 4. predplačilu
najkasneje 180 dni od prejema 4. predplačila
9. Zahtevek za končno poplačilo ter poročilo o upravičeni porabi sredstev in zaključno poročilo
najkasneje 30 dni od končnega datuma sofinanciranja Podnebnega programa
do višine izkazanih upravičenih stroškov v okviru razpoložljivih sredstev
6.1. Financiranje
Upravičeni stroški
Da se stroški štejejo za upravičene, morajo biti uvrščeni v eno od možnih kategorij upravičenih stroškov ter hkrati ustrezati naslednjim kriterijem:
– morajo biti povezani s predmetom razpisa in predvideni v finančnem načrtu Podnebnega programa;
– morajo biti potrebni za uspešno izvajanje Podnebnega programa;
– morajo biti razumni in v skladu z načeli dobrega in gospodarnega finančnega poslovanja in upravljanja, zlasti glede stroškovne učinkovitosti;
– jih mora ustvariti prijavitelj in jih evidentirati v svojih računskih izkazih v skladu z ustrezno računovodsko prakso ter prijaviti v skladu z zahtevami veljavne računovodske prakse ter v skladu s pravili davčne in socialne zakonodaje;
– morajo biti opredeljivi in preverljivi;
– notranji računovodski in revizijski postopki upravičenca morajo dopuščati neposredno primerljivost stroškov in prihodkov, prijavljenih v zvezi z izvajanjem dejavnosti, z ustreznimi računovodskimi izkazi in podpornimi dokumenti s spremljajočo dokumentacijo.
– da stroški niso predmet dejavnosti/stroškov, ki so del stroškov, ki se krijejo iz sredstev državnega proračuna – prepoved dvojnega financiranja (kohezijski projekti, evropski projekti – LIFE, norveški sklad).
Sofinanciranje upravičenih stroškov ne predstavlja državne pomoči.
Vsebinske mreže lahko zaprosijo za sofinanciranje 100 % upravičenih stroškov Podnebnega programa.
Če bodo pri izvajanju projekta ustvarjeni prihodki, bo Eko sklad za višino ustvarjenih prihodkov znižalo višino upravičenih stroškov tj. višino zahtevka za izplačilo.
Kategorije upravičenih stroškov so:
– 50 % stroški osebja – stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom;
– 25 % stroški za izvajanje Podnebnega programa;
– 15 % stroški izvajanja skupnih akcij s članicami vsebinske mreže;
– 10 % posredni stroški pavšalnega financiranja.
Zgoraj navedeni delež upravičenih stroškov lahko odstopa od določenega deleža za največ 15 % (tako od tiste kategorije, kjer se stroški zmanjšajo, kot od tiste kjer se stroški povečajo1) za posamezno kategorijo stroškov, razen za kategorijo posredni stroški pavšalnega financiranja, ki v skupnem znesku ne sme preseči 10 % upravičenih stroškov.
1 Npr. 15  % od 50  % stroškov osebja se zniža, kar pomeni, da se druga kategorija lahko poveča za ta znesek, vendar ne sme presegati 15  % od te druge kategorije, npr. od stroškov za izvajanje Podnebnega programa.
Podrobna razčlenitev upravičenih stroškov in pogojev za predložitev dokazil o nastalih stroških je navedena v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelj bo moral nastale stroške pri izvajanju Podnebnega programa vsebinske mreže v poročilu izkazati s predložitvijo kopij računov, pogodb, drugih računovodskih listin enake dokazne vrednosti ter dokazil o plačilu, ki se neposredno nanašajo na izvedeno dejavnost, dokazil o postopkih izbire zunanjih izvajalcev in dokazil o izvedenih storitvah oziroma dobavljenem blagu, to je pri vseh kategorijah upravičenih stroškov, razen pri kategoriji posrednih stroškov.
– Stroški osebja – stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom (50 % upravičenih stroškov)
V okviru tega javnega razpisa bodo sofinancirani stroški dela v višini povprečne dnevne postavke (EUR/dan) za vsakega zaposlenega pri prijavitelju posebej, pri čemer se upošteva, da ima mesec povprečno 22 delovnih dni. Izbrana dnevna postavka za zaposlenega v nobenem primeru ne sme presegati 150 EUR/dan (bruto strošek delodajalca).
Oseba je lahko zaposlena na Podnebnem programu za polni ali krajši delovni čas. Polni delovni čas pomeni osem ur na dan, pet dni v tednu, kar v povprečju znese 176 ur v mesecu. V primeru, da zaposleni dela na Podnebnem programu le del delovnega časa, se njegov strošek obračuna v sorazmernem deležu, z upoštevanjem obsega opravljenega dela. V stroške dela se štejejo tudi potni stroški, ki jih zaposleni opravi za prevoz na delo.
– Stroški za izvajanje Podnebnega programa (25 % upravičenih stroškov)
V okviru tega javnega razpisa med drugim zajemajo naslednje kategorije stroškov:
– stroški za službena potovanja po Sloveniji in tujini (za zaposlene osebe, ki nastanejo v povezavi s Podnebnim programom),
– stroški usposabljanja oseb, ki opravljajo delo na Podnebnem programu, 
– stroški informiranja in komuniciranja (brošure, letaki, plakati, plačane objave, javne delavnice, trajnostne pogostitve, najem prostorov za izvajanje Podnebnega programa, priprava ali obnova spletne strani ipd.), 
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (npr. stroški zunanjih strokovnjakov, ki izvajajo različne delavnice za udeležence, študentsko delo), 
– upravičene stroške, vezane na opravljanje prostovoljskega dela in njihove povrnitve prostovoljcu, v skladu z 18. členom Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
Stroški trajnostnih pogostitev so upravičeni le na strokovnih in drugih dogodkih, ki jih organizira upravičenec, so povezani z izvajanjem Podnebnega programa in niso namenjeni izključno izvajalcem Podnebnega programa ter če gre za pogostitev, v kateri je vsaj 50 % sestavin in izdelkov iz certificirane ekološke pridelave. Upravičeni so le stroški hladnih in toplih brezalkoholnih pijač, sadja in prigrizkov, ki znašajo do 5 EUR/osebo; če se zagotovi dodatna pogostitev, pa do 20 EUR/osebo.
– Stroški izvajanja skupnih akcij s članicami vsebinske mreže (15 % upravičenih stroškov)
Vključujejo vse nastale stroške za povezovanje mreže in stroške, ki omogočajo mreži obstoj. Poseben pogoj te kategorije stroškov je, da so upravičeni stroški tisti stroški, ki dokazano pripomorejo k povezovanju članic vsebinske mreže in s tem vsebinska mreža pripomore k opolnomočenju svojih članic, ki ne izpolnjujejo pogojev za status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu oziroma opolnomočenje članic vsebinske mreže, ki imajo manjše kapacitete ali delujejo na lokalnem nivoju.
Prijavitelj lahko financira upravičene stroške iz projektov drugih, manjših NVO-jev, ki so članice mreže in nimajo statusa NVO v javnem interesu, v višini do 100 % upravičenih stroškov projekta, vendar ta znesek ne sme presegati 15 % upravičenih stroškov Podnebnega programa. Kot upravičene stroške v tej alineji se štejejo vsi upravičeni stroški določeni s tem razpisom (brez omejitev po kategorijah stroškov), razen stroškov izvajanja skupnih akcij z ostalimi NVO-ji in posrednih stroškov pavšalnega financiranja.
– Posredni stroški pavšalnega financiranja (10 % upravičenih stroškov)
Posredni stroški so namenjeni kritju splošnih stroškov poslovanja (npr. stroški telekomunikacij, elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev, drobnega pisarniškega materiala, nakup in uporaba IKT in druge opreme, stroški računovodstva in najema poslovnih prostorov). Posredne stroške prijavitelj določi kot pavšal v višini do 10,0 % celotnega zneska upravičenih stroškov Podnebnega programa.
Posredni stroški v pavšalnem znesku se ne dokazujejo.
Če se Podnebni program izvaja v skladu s Podnebnim programom, predvidenem v prijavnici, lahko upravičenci med izvajanjem Podnebnega programa brez predhodnega soglasja Eko sklada prilagodijo zneske stroškov, ki so bili predvideni v finančnem načrtu, s prerazporeditvijo. Pri tem razlika med v finančnem načrtu predvideno in realizirano skupno vrednostjo upravičenih stroškov ob zaključku Podnebnega programa pri nobeni kategoriji stroškov ne sme presegati 15 %. V primeru, da gre za večje prerazporeditve, mora upravičenec pridobiti predhodno soglasje Eko sklada, in sicer s pisnim zaprosilom za spremembo Podnebnega programa in utemeljitvijo. Pri kategoriji posredni stroški pa stroški ne smejo preseči 10,0 % celotnega zneska upravičenih stroškov Podnebnega programa.
DDV
Če bodo pri izvajanju Podnebnega programa ustvarjeni prihodki, bo Eko sklad za višino ustvarjenih prihodkov znižal višino upravičenih stroškov tj. višino zahtevka za izplačilo. Prijavitelji nimajo pravice do odbitka DDV od blaga in storitev, nabavljenih za opravljanje neobdavčljivih transakcij, ki se bodo izvajale v Podnebnih programih na podlagi tega javnega razpisa. Podnebni programi se morajo izvajati v okviru neobdavčljive dejavnosti, od katere prijavitelji nimajo pravice do odbitka DDV, zato je DDV pri stroških upravičen strošek.
Neupravičeni stroški
Po tem javnem razpisu so neupravičeni zlasti naslednji stroški:
– članarine v mednarodnih zvezah, mrežah, asociacijah ipd., če niso dokazljivo povezane z izvajanjem Podnebnega programa vsebinske mreže;
– stroški priprave vloge na ta javni razpis;
– odpravnine, solidarnostne pomoči, različne bonitete, letne stimulacije in druge nagrade zaposlenim ter jubilejne nagrade;
– prispevki za druge zavarovalne premije, ki niso zakonsko določene kot npr. življenjska, nezgodna in druga zavarovanja, drugo dodatno zdravstveno zavarovanje in pokojninsko zavarovanje, prostovoljno zavarovanje;
– stroški nakupa in gradnje nepremičnin;
– stroški nakupa nezazidanega zemljišča;
– stroški nakupa strojev, pohištva in prevoznih sredstev;
– stroški nakupa IKT opreme;
– amortizacija nepremičnin in opreme;
– posredni stroški, če presegajo pavšal 10,00 % od upravičenih stroškov;
– stroški obresti;
– stroški, ki so že bili sofinancirani iz drugih virov (proračuna Republike Slovenije, lokalni proračunov, drugih virov EU – dvojno financiranje);
– stroški nakupa vinjet Republike Slovenije;
– drugi stroški, ki niso predvideni v Pogodbi.
Neupravičene stroške krije prijavitelj.
7. Postopek izbora podnebnih programov vsebinskih mrež in ocenjevanje
Pregled popolnosti in vrednotenje vlog bo na podlagi pogojev in meril, objavljenih v javnem razpisu, opravila petčlanska strokovna komisija, katere člani so: predstavnik Eko sklada, predstavnik Direktorata za okolje (MOP), predstavnik Direktorata za prostor (MOP), pravna služba (MOP) ter skrbnik pogodbe z Eko skladom (MOP). Člane te komisije s pisnim sklepom imenuje direktor Eko sklada.
Po prejemu popolne vloge strokovna komisija na podlagi predloženih dokazil (prilog) v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in z vpogledom v uradne evidence pregleda, ali prijavitelj izpolnjuje pogoje za kandidiranje na javnem razpisu. V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje, bo vloga z odločbo zavrnjena in ne bo uvrščena v vrednotenje vlog. V primeru dvoma v izpolnjevanje pogojev prijavitelja, lahko Eko sklad zahteva dodatna pojasnila in dokazila.
Po končanem ocenjevanju se vloge razvrsti glede na povprečno število doseženih točk, ki se izračuna kot povprečje ocen posameznih članov komisije, zaokroženo na najbližje celo število. Sofinancirani so lahko le Podnebni programi vsebinskih mrež, ki bodo povprečno dosegli vsaj 70 točk. Sredstva se dodelijo v višini zaprošenega zneska dvema najbolje ocenjenima Podnebnima programoma vsebinskih mrež, od tega enemu za področje varstva okolja in enemu za področje urejanja prostora, pri čemer znesek financiranja posamezne mreže ne sme presegati 400.000 EUR za predvidenih 48 mesecev.
V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog liste Podnebnih programov vsebinskih mrež za sofinanciranje presežena skupna razpoložljiva sredstva, se kot najugodnejšega izbere Podnebni program oziroma vsebinska mreža, ki je dosegel višje število točk iz merila »Podnebni program vsebinske mreže ter doseganje specifičnih ciljev«.
Strokovna komisija si pridržuje pravico, da od prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila o predvidenih aktivnostih in načrtovanih stroških ter morebitne prilagoditve. Poziv za posredovanje dodatnih pojasnil oziroma obrazložitev bo prijaviteljem posredovan po elektronski pošti na naslov vodje Podnebnega programa vsebinske mreže (kontaktne osebe), ki je naveden v prijavnici. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, določen v pozivu, lahko strokovna komisija aktivnosti oziroma načrtovane stroške, za katere se zahteva dodatno pojasnilo, izloči kot neupravičene ter vlogo ustrezno oceni glede na postavljena merila. V primeru, da bo prijavitelj v prijavi kot upravičene navedel tudi neupravičene stroške in navedel previsok znesek upravičenih stroškov, bo strokovna komisija ustrezno znižala znesek sofinanciranja ter prijavitelju predlagala nižjo višino sofinanciranja od prvotno zaprošene.
8. Razpisna dokumentacija in način prijave na javni razpis
Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani Eko sklada. Eko sklad bo vse ključne informacije objavil na svoji spletni strani pri objavi javnega razpisa. Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.ekosklad.si.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko potencialni prijavitelji dobijo na naslovu ekosklad@ekosklad.si, s pripisom »za razpis mreže NVO19«. Vprašanja morajo biti na omenjeni naslov poslana do najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo vloge.
Vloga na javni razpis mora v skladu z razpisno dokumentacijo vsebovati izpolnjeno prijavnico ter vse priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji in so obvezne sestavine vloge. Obvezne sestavine vloge morajo biti podpisane in žigosane, kjer je to zahtevano, predložene v slovenskem jeziku in ovrednotene v evrih. Natisnjene naj bodo obojestransko in naj ne bodo spete s spiralo.
Vsaka vloga mora biti oddana v svoji zaprti ovojnici, na kateri mora biti z vidno oznako navedeno »Ne odpiraj – vloga – razpis mreže NVO19« in zapisan naziv in naslov prijavitelja.
9. Roki in način prijave na razpis
9.1. Popolna vloga
Vloga je popolna, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo prijav predloži izpolnjene in, kjer je to posebej navedeno, žigosane dokumente.
Popolna vloga za prijavo na razpis je sestavljena iz:
1) izpolnjene prijavnice, ki vsebuje:
– podatke o prijavitelju;
– izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev;
– reference in usposobljenost prijavitelja;
– Podnebni program;
– komunikacijski načrt,
– trajnost predvidenih rezultatov,
– finančni načrt
in
2) zahtevanih prilog, ki so:
– fotokopija ustanovnega akta in/ali drugega splošnega dokumenta;
– podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018;
– dokazilo Finančne uprave RS o plačanih davkih in drugih obveznih dajatvah;
– pisma o podpori, ki ga izda vsaka članica vsebinske mreže in vsebujejo pooblastilo izvajalcu vsebinske mreže ter pristopne izjave k vsebinski mreži za vse članice vsebinske mreže;
– poročilo o delu, iz katerega so razvidne izvedene aktivnosti, ki izkazujejo delovanje v vsaj 3 statističnih regijah (po potrebi);
– verodostojna dokazila, ki izkazujejo, da ima prijavitelj vsaj tri različne vire financiranja, da zagotovi obstoj prijavitelja v obdobju trajanja sofinanciranja Podnebnega programa.
Podnebni program mora vsebovati:
– opredelitev vizije delovanja in razvoja vsebinske mreže;
– strateške usmeritve Podnebnega programa;
– predvidene aktivnosti za dosego specifičnih ciljev;
– kazalnike rezultata za dosego specifičnih ciljev;
– ciljne vrednosti kazalnikov rezultata;
– ciljne skupine ter
– identifikacijo tveganj za izvedbo Podnebnega programa.
Iz prijavnice mora biti razvidno izpolnjevanje specifičnih ciljev, ki so podrobneje razloženi v besedilu razpisne dokumentacije.
Podnebni program, specifični cilji, pričakovani rezultati, aktivnosti ter kazalniki učinka so podrobneje razčlenjeni v razpisni dokumentaciji ter tabeli specifičnih ciljev, ki je v razpisni dokumentaciji.
V primeru nepopolne vloge bo Eko sklad najkasneje v roku 30 dni od vložitve vloge pisno pozval prijavitelja, da v določenem roku 15 dni vlogo dopolni. Če prijavitelj nepopolne vloge v navedenem roku ne dopolni, ali če bo nepopolna tudi po zahtevani dopolnitvi, se njegova vloga s sklepom zavrže. Dopolnitve niso dopustne v delu, ki se nanaša na merila. Sprememba vsebine vloge po izteku roka za oddajo vlog ni dopustna.
9.2. Rok za prejem in način oddaje vloge
Vloga je vložena pravočasno, če jo Eko sklad prejme najkasneje do 28. februarja 2020, oziroma je oddana na pošto priporočeno najkasneje do 28. februarja 2020.
Če se vloga odda fizično v Glavni pisarni Eko sklada, na naslovu Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, se le ta šteje za pravočasno, če jo Eko sklad prejme do 28. februarja 2020 do 14. ure.
Prijavitelji morajo najkasneje do vključno 28. februarja 2020 oddati tudi elektronsko verzijo prijavnice s prilogami na elektronski naslov ekosklad@ekosklad.si. V elektronski verziji mora biti priložen finančni načrt v zapisu .xls.
Nepravočasne in nepopolne vloge (kar vključuje tudi vloge, ki ne bodo označene s pripisom »Ne odpiraj – vloga – razpis mreže NVO19« ali bodo brez zapisanega naziva in naslova prijavitelja na ovojnici) bodo s sklepom zavržene.
9.3. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo 4. marca 2020 ob 10. uri, na naslovu: Eko sklad, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.
9.4. Rok za obvestilo o izbiri
Eko sklad bo prijaviteljem posredoval odločbo o izboru oziroma zavrnitvi predvidoma v 60 dneh od dneva odpiranja vlog.
9.5. Roki za izstavitev zahtevkov za izplačilo, oddajo vmesnega in zaključnega poročila ter izplačila
Financiranje Podnebnega programa traja 48 mesecev in traja od začetka veljavnosti Pogodbe. Do zaključnega datuma financiranja Podnebnega programa morajo biti plačani vsi računi. Rok za oddajo zaključnega poročila s prilogami je 30 dni po zaključku financiranja Podnebnega programa.
V primeru objektivnih razlogov se rok za zaključek sofinanciranja Podnebnega programa lahko podaljša, vendar za največ devetdeset dni. Za podaljšanje pogodbenega roka je mogoče zaprositi le pred potekom roka, podaljšanje roka se šteje za spremembo sofinanciranja Podnebnega programa vsebinske mreže, o kateri odloči Eko sklad.
Rok za izstavitev zahtevka za izplačilo prvega predplačila je 15 dni od začetka veljavnosti pogodbe. Vsakokratno Poročilo o predplačilu morajo upravičenci posredovati v roku 180 dni od prejema predplačila. Upravičencem se do predložitve dokazil, ki izkazujejo upravičenost porabe sredstev, zadržijo nadaljnja izplačila. Roki za izstavitev vseh zahtevkov za nadaljnja predplačila, zahtevkov za vmesna poplačila in zahtevka za končno poplačilo so navedeni v Pogodbi in v 6. točki tega razpisa.
Izplačilo predplačila bo glede na razpoložljiva sredstva predvidoma izvedeno v roku 30 dni po prejemu zahtevka za izplačilo predplačila. Vmesno poplačilo bo glede na razpoložljiva sredstva predvidoma izvedeno v roku 60 dni po prejemu zahtevka za vmesno poplačilo in pod pogojem, da je vmesno poročilo potrjeno s strani Eko sklada. Zadnje poplačilo bo izvedeno pod pogojem, da Eko sklad potrdi zadnje poročilo in zaključno poročilo celotnega Podnebnega programa. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju določil javnega razpisa in pripadajoče razpisne dokumentacije.
10. Ostalo
Pri odločanju o dodelitvi pravice do sofinanciranja se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Prijavitelji lahko pridobijo pravico do sofinanciranja ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine sofinanciranja ter meril za izbor Podnebnega programa vsebinske mreže, če izpolnijo pogoje javnega razpisa.
Za vlogo in odločbo o izboru oziroma zavrnitvi se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) ne plačuje.
Na osnovi izbrane vloge bo upravičencu posredovana odločba o izboru, hkrati pa bo tudi pozvan k podpisu Pogodbe. Neizbrani Podnebni programi bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s posredovanjem odločbe o zavrnitvi.
Odločba o izboru oziroma zavrnitvi je v upravnem postopku dokončna, zoper njo pritožba ni dovoljena. Prijavitelj ima pravico odločbo izpodbijati v upravnem sporu z vložitvijo tožbe pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana, v roku 30 dni po prejemu te odločbe. Tožba se vloži neposredno pisno pri navedenem sodišču ali se mu pošlje po pošti. Tožbi je treba poleg te odločbe v izvirniku ali prepisu priložiti tudi po en prepis ali kopijo tožbe in prilog za toženca, če je kdo prizadet z odločbo, pa tudi zanj. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
11. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o izboru do treh let po zadnjem izplačilu sredstev z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo razpisnih sredstev ter skladnost dokumentacije in izvedbe Podnebnega programa vsebinske mreže z določili javnega razpisa, pripadajoče razpisne dokumentacije in veljavnimi predpisi. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil javnega razpisa ali Pogodbe je upravičenec dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi obračunanimi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljenih razpisnih sredstev.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost