Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

Ob-3690/19, Stran 2748
Na podlagi četrtega odstavka 144. člena, prvega in drugega odstavka 146.c člena ter prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf) ter v skladu s programom Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetim v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2019, potrjenim skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, 17/14 in 81/15; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom št. 47602-7/2019/4 z dne 9. 4. 2019, Pravilnikom o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis« št. 0141-12/2019-1 z dne 23. 5. 2019 (objavljen na spletni strani: https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/Pravilnik.pdf) in Shemo de minimis pomoči »Spodbude za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma zasebnikov (št. priglasitve M001-5854067-2014/I) z dne 16. 4. 2019, in na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 (Uradni list RS, št. 83/18; v nadaljnjem besedilu: Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe) ter Pogodbe št. 2550-19-311003 o izvajanju ukrepov v letu 2019 na podlagi Programa porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 z dne 18. 4. 2019, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 78FS-PO19
Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki
– nepovratnih sredstev in/ali
– kredita z ugodno obrestno mero (v nadaljnjem besedilu: kredit),
dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.
Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti v podjetjih oziroma prehod na trajnostno mobilnost v zasebnem sektorju in s tem prispevati k zmanjševanju emisij v sektorju promet. Spodbuda za nakup koles in električnih koles (e-koles) je namenjena spodbujanju kolesarjenja oziroma dnevne mobilnosti s kolesom kot pomembne okoljsko in družbeno trajnostne alternative avtomobilom za prevoz krajših razdalj. Spodbuda za parkirišča za kolesa in kolesarnice je namenjena izboljšanju pogojev za kolesarjenje zaposlenih; zagotovljeno varno parkiranje je pomemben element odločanja za prihod na delo s kolesom. Spodbuda za polnilnice je namenjena vzpostavitvi infrastrukture za polnjenje za vozni park podjetja in vozila zaposlenih ter javno uporabo. Spodbude so namenjene polnilnicam, ki omogočajo izboljšano uporabniško izkušnjo, nižjo ceno polnjenja, boljše izkoriščanje obnovljivih virov za polnjenje, zmanjševanje emisij v prometu ter aktivno vključitev v elektro-energetski sistem, kar so pomembni elementi trajnostne mobilnosti. Spodbuda je namenjena tudi sporočanju o prihodih sredstev javnega potniškega prometa – informirati o aktualnem dogajanju in tako spodbuditi uporabo le-teh prevoznih sredstev za prihod in odhod na delovno mesto, ter registriranju trajnostnih načinov prihoda na delo in tako spodbuditi nagrajevanje takšnih prihodov.
Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:
A – mobilnostni načrti
B – parkirišča za kolesa in kolesarnice
C – električna kolesa (e-kolesa) in kolesa za službeno uporabo
D – polnilnice za električna vozila
E – polnilnice za vozila na vodik
F – prikazovalniki bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času
G – registratorji odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza.
2. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini.
Na javnem pozivu lahko sodelujejo podjetja v vseh sektorjih, razen tistih, ki so določena v 1. členu Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013).
Spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb.
Vlagatelj, ki ni (edini) lastnik nepremičnine, mora k vlogi priložiti soglasje lastnika oziroma solastnikov nepremičnine, kot so razvidni iz Zemljiške knjige.
3. Vir in višina nepovratnih sredstev in kredita
Nepovratna sredstva se zagotavljajo iz sredstev Sklada za podnebne spremembe. Sredstva za kredite se zagotavljajo iz namenskega premoženja Eko sklada.
Višina sredstev za izplačilo nepovratnih sredstev znaša 4.000.000,00 EUR.
Višina razpisanih sredstev za kredite znaša 5.000.000,00 EUR.
4. Višina spodbude: višina nepovratnih sredstev za posamezne ukrepe je določena v prilogi Tehnični pogoji, ki je sestavni del tega javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: Tehnični pogoji). Višina kredita znaša največ do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti priznanih stroškov naložbe, tako da vsota nepovratnih sredstev in kredita ne presega priznanih stroškov naložbe. Med upravičene stroške ne sodi davek na dodano vrednost, razen v primeru, ko upravičena oseba nima pravice do odbitka vstopnega davka na dodano vrednost.
5. Tehnični pogoji in upravičeni stroški: tehnični pogoji in upravičeni stroški naložbe so določeni v Tehničnih pogojih.
6. Kreditni pogoji
a) Obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 1,3 % oziroma višji fiksni pribitek, ki ne zagotavlja pomoči države, tako da je višina skupne obrestne mere na dan dodelitve kredita enaka višini veljavne referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, določene skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (UL C št. 14 z dne 19. 1. 2008, str. 6) in ustrezno povečane skladno s predpisi o državnih pomočeh.
Če je EURIBOR določen kot negativno število (negativna obrestna mera), se takšen negativni EURIBOR ne upošteva pri določitvi višine obrestne mere za ta kredit in se šteje, da je EURIBOR enak nič vse dokler EURIBOR ni določen kot pozitivno število (pozitivna obrestna mera). Če v prihodnosti EURIBOR ne bo več referenčna obrestna mera, se bo uporabila nadomestna referenčna obrestna mera.
Če bi vlagatelj (tj. enotno podjetje) v tem javnem pozivu ali pa iz drugih virov finaciranja že prejel najvišjo možno višino pomoči po pravilu »de minimis«, se lahko obrestna mera zviša za toliko, da se s kreditom Eko sklada ne dodeli dodatna pomoč po tem pravilu.
b) Odplačilna doba
Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe, ki je izkazana v postopku presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in ustreznosti zavarovanja. V nobenem primeru ne more presegati 15 let z vključenim moratorijem. Moratorij na odplačilo glavnice je lahko največ eno leto. V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost takšnega akta. Kredit se lahko odobri tudi za daljše obdobje, vendar mora v tem primeru vlagatelj ob vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti.
Odplačilna doba in moratorij na odplačilo glavnice se določita ob oceni bonitete in kreditne sposobnosti vlagatelja v postopku pred podpisom kreditne pogodbe.
c) Višina kredita
Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od vrednosti upravičenih stroškov naložbe, in sicer največ v višini 80 % upravičenih stroškov naložbe. Višina odobrenega kredita se lahko zniža ob podpisu kreditne pogodbe glede na kreditno sposobnost vlagatelja in kakovost zavarovanja kredita.
Kreditna sposobnost in višina kredita se določita v postopku pred podpisom kreditne pogodbe, skladno z določili dokumentacije za prijavo.
Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR. Skupna zadolženost vlagatelja pri Eko skladu ne sme preseči 10 milijonov EUR.
d) Zavarovanje kredita
Kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in še z enim ali več naslednjih zavarovalnih instrumentov:
– hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,
– zastavo tržno zanimivih premičnin,
– drugimi instrumenti zavarovanja, opredeljenimi v prilogi dokumentacije za prijavo.
Elementi presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in ustreznosti predlaganega zavarovanja se določijo v postopku pred podpisom kreditne pogodbe, skladno z določili dokumentacije za prijavo.
e) stroški kredita
Kreditojemalec je dolžan plačati vse stroške, povezane s predmetnim kreditom, v skladu z vsakokrat veljavnim tarifnim pravilnikom Eko sklada. Kreditojemalec je dolžan v celoti plačati tudi notarske stroške (stroške cenitve, notarskega zapisa, sodne takse idr.).
7. Dodatne zahteve in pogoji
a) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega poziva.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži naslednje dokumente:
1. v celoti izpolnjen obrazec Vloga 78FS-PO19, vključno s prilogami, na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,
2. obvezne priloge, navedene v Tehničnih pogojih za posamezne ukrepe.
b) izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva in dokazovanje ustreznosti gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki so predmet naložbe
Izpolnjevanje tehničnih pogojev javnega poziva za posamezne ukrepe se dokazuje s tehničnim opisom načrtovanih ukrepov in dokumentacijo, kot je določeno v Tehničnih pogojih.
c) prepoved dodelitve pomoči za vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov
Spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme, naprav in gradbenih proizvodov.
d) skladnost gradnje stavb s predpisi s področja graditve objektov
Naložba, za katero bo dodeljena spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi.
e) omejitve glede dodeljevanja spodbude po pravilu »de minimis« pomoči
Za pridobitev spodbude po tem javnem pozivu veljajo za pravne osebe pravila o dodeljevanju pomoči po pravilu »de minimis«.
Spodbuda se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– dejavnosti v sektorjih ribištva in akvakulture, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 (1),
– dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, kolikor te vrste pomoči niso zajete v Uredbi Komisije (ES) št. 1857/2006 oziroma dovoljene na podlagi drugega predpisa EU,
– dejavnosti v predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, v primerih:
– kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali 
– kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Spodbuda se ne dodeli:
– za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo,
– če pomoč daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega,
– za upravičene osebe, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
– za upravičene osebe v težavah, v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za insolvenčni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij,
– za upravičene osebe, ki na dan izdaje odločbe o dodelitvi pomoči nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov oziroma nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije.
Skupna višina pomoči »de minimis«, dodeljena upravičeni osebi, ne sme preseči 200.000,00 EUR v zadnjih treh proračunskih letih oziroma 100.000,00 EUR pri podjetjih v cestno tovornem prometu.
Podatke o že prejetih pomočeh »de minimis« bo Eko sklad preveril pri pristojnem ministrstvu, od upravičene osebe pa pridobil pisno izjavo:
– o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidirala za »de minimis« pomoč,
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške,
– ali gre za primer pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
– s seznamom vseh podjetij, ki z upravičeno osebo tvorijo enotno podjetje.
Če obstaja za iste upravičene stroške drug vir državne ali »de minimis« pomoči (javno financiranje), kumulacija teh pomoči ne sme presegati največje dovoljene intenzivnosti ali zneska pomoči.
f) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet spodbude
Proizvodov, naprav in opreme, za katere so bila dodeljena nepovratna sredstva, ni dovoljeno odstraniti oziroma morajo biti v uporabi najmanj 3 leta po izplačilu nepovratnih sredstev.
Kreditirana osnovna sredstva, ki so predmet naložbe, ne smejo biti odsvojena ali oddana v najem ali zakup pred dokončnim poplačilom kredita razen ob predhodnem soglasju Eko sklada.
8. Pogoji za črpanje kredita
a) Sklenitev kreditne pogodbe
Za sklenitev kreditne pogodbe morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– ugotovljena ustrezna kreditna sposobnost vlagatelja in ustreznost predlaganega zavarovanja vračila dodeljenega kredita,
– opravljen pregled stranke v skladu z Zakonom o preprečavnju pranja denarja in financrianja terorizma,
– plačilo nadomestila za sklenitev kreditne pogodbe skladno s tarifnim pravilnikom Sklada,
– predložen sklep ustreznega organa o najemu kredita.
Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 3 mesece od datuma izdaje odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Iz utemeljenih razlogov se ta rok lahko podaljša za največ 3 mesece.
Kreditno pogodbo se sklene v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskih storitev plača kreditojemalec.
b) Poraba odobrenega kredita
Pred prvim nakazilom sredstev mora vlagatelj predložiti pogodbeno dogovorjene zavarovalne instrumente, tisti, ki so zavezani k izvajanju naložb skladno z zakonom o javnem naročanju, pa tudi sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika. Poraba kredita je dokumentarna ob sočasnem zagotavljanju lastne udeležbe vlagatelja. Ustrezni deleži sredstev bodo vlagatelju oziroma izvajalcu nakazani po predložitvi ustreznih dokumentov (pogodbe, računi, predračuni, mesečne situacije dotlej opravljenih del). Pred vsakim nakazilom sredstev mora vlagatelj poravnati vse zapadle obveznosti do Eko sklada.
Zaradi nepredvidljivih razlogov lahko med izvajanjem naložbe vlagatelj zaprosi Eko sklad za spremembo obsega del ali posameznih postavk. V utemeljenih primerih Eko sklad lahko dopusti take spremembe, vendar v okviru odobrenega ukrepa naložbe in zneska kredita. Zadnje nakazilo sredstev pa se lahko izvede najkasneje v 2 mesecih po zaključeni naložbi.
9. Pogoji za izplačilo nepovratnih sredstev
a) sklenitev pogodbe
Nepovratna sredstva bodo izplačana na podlagi sklenjene pogodbe o izplačilu nepovratnih sredstev, skladno z izdano dokončno odločbo, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do spodbude.
b) predložitev zaključne dokumentacije
Zaključno dokumentacijo mora vlagatelj predložiti najkasneje v 2 mesecih po izteku roka za zaključek naložbe. Datum izdaje računa za zadnji ukrep, ki je sestavni del naložbe, se šteje za datum zaključka naložbe.
Obvezna vsebina zaključne dokumentacije za vsak ukrep je določena v Tehničnih pogojih.
Kot dokazilo o plačilu računov se lahko šteje tudi kopija sklenjene pogodbe o financiranju med vlagateljem in izvajalcem naložbe v primeru plačila naložbe na obroke.
c) izplačilo nepovratnih sredstev
Nepovratna sredstva se izplačajo ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po prejemu in preveritvi vseh zahtevanih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun vlagatelja. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev javnega poziva.
10. Rok za zaključek naložbe
Rok za zaključek naložbe je 2 leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.
V primeru objektivnih razlogov, ki jih je potrebno verodostojno izkazati pred iztekom roka za zaključek naložbe, se rok za zaključek naložbe lahko podaljša. Objektivni razlogi so praviloma samo takšne okoliščine oziroma ovire, ki jih vlagatelj ni mogel predvideti niti odkloniti in se tudi ne morejo pripisati njegovi krivdi. V primeru zamude roka za zaključek naložbe, pogoji za izplačilo niso izpolnjeni.
Datum izdaje računa, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, se šteje za datum zaključka naložbe, razen kadar iz podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji o zaključku naložbe, ne izhaja drugače.
11. Pridobitev obrazcev: javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
12. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.
Vlagatelji vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
13. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelj pridobi pravico do spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev ter prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) ne plačuje.
14. Nadzor: Eko sklad ima pravico kadarkoli v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do spodbude do 3 let po izplačilu nepovratnih sredstev oziroma do dokončnega poplačila kredita z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo dodeljenih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odstranitve, odtujitve in oddaje v najem ali zakup predmeta spodbude. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitev predpisov ali določil kreditne pogodbe ali pogodbe o izplačilu nepovratnih sredstev je prejemnik spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljenih sredstev.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 
Priloga: Tehnični pogoji 

AAA Zlata odličnost