Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3665. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje, stran 10684.

  
Na podlagi petega odstavka 19. člena, 73. člena, desetega odstavka 73.a člena, drugega odstavka 73.c člena, 75. člena, drugega odstavka 150. člena, 5. točke 206. člena in četrtega odstavka 226. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovanju družbe za upravljanje 
1. člen 
V Sklepu o poslovanju družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/17 in 62/17; Sklep) se v 27. točki tretjega odstavka 3. člena za besedno zvezo »večstranski sistem trgovanja (MTF),« doda besedna zveza »organizirani sistem trgovanja (OTF),«.
2. člen 
V 14. členu Sklepa se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Družba za upravljanje znotraj svoje organizacijske strukture določi funkcijo, zadolženo za obravnavo pritožb, ki omogoča pošteno obravnavo pritožb in prepoznavanje in zmanjševanje morebitnih nasprotij interesov.«
3. člen 
Doda se nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen 
(pritožbe vlagateljev) 
(1) Družba za upravljanje Agenciji poroča o prejetih pritožbah vlagateljev, in sicer poroča o številu prejetih pritožb skupaj s kratkim opisom vzroka za pritožbe ter sprejetih ukrepih v zvezi s prejetimi pritožbami.
(2) Roki za predložitev poročila iz prejšnjega odstavka tega člena so naslednji:
1. do 1. junija tekočega leta za prvo četrtletje,
2. do 1. septembra tekočega leta za drugo četrtletje,
3. do 1. decembra tekočega leta za tretje četrtletje in
4. do 1. marca naslednjega leta za zadnje četrtletje.«
KONČNA IN PREHODNA DOLOČBA 
4. člen
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen 
(uskladitev poslovanja) 
Družbe za upravljanje uskladijo svoje poslovanje z določbami 2. in 3. člena tega sklepa v enem mesecu od njegove uveljavitve.
Št. 00701-3/2019-2
Ljubljana, dne 20. decembra 2019
EVA 2019-1611-0114
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas 

AAA Zlata odličnost