Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3681. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju Mestne občine Koper, stran 10731.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju Mestne občine Koper 
Št. 371-147/2013
Koper, dne 20. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan
Na podlagi 53. in 57.b člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 (ZPCP2-UPB7) in 67/19), 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št 127/06), 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Odloka o ureditvi nekaterih splošnih vprašanj s področja lokalnih gospodarskih javnih služb (Uradne objave, št. 27/03) ter 27. in 167. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. decembra 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju Mestne občine Koper 
1. člen 
V Odloku o organizaciji in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu na območju Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 40/13) se 1. točka 14. člena dopolni, tako da se glasi:
»1. Izvajanje mestnega avtobusnega prometa na avtobusnih linijah, ki so določena s sklepom koncedenta oziroma s koncesijsko pogodbo,«
Doda se nova 2. točka, ki se glasi:
»2. prevoz uporabnikov na klic,«
Dosedanji 2. in 3. točka postaneta 3. in 4. točka.
2. člen 
V 16. členu se za 15. točko dodajo nove 16., 17., 18. in 19. točka ki se glasijo:
»16. opravljati prevoz na klic po prilagodljivem voznem redu, kjer se čas in relacija vožnje oblikujeta glede na prevozno potrebo potnika;
17. v splošnih pogojih poslovanja podrobno določiti in objaviti način izvajanja prevozov na klic;
18. prevoz na klic izvajati z registriranimi električnimi vozili na območju, ki bo določen v aneksu h koncesijski pogodbi oziroma prilogi;
19. na območju prevoza na klic omogočiti uporabnikom priklic prevoza z dvigom roke ali s klicem na javno dostopno telefonsko številko.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-147/2013
Koper, dne 19. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Koper
Aleš Bržan
In virtù dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O  I L  D E C R E T O 
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sull'organizzazione e sulle modalità di esercizio del servizio pubblico economico facoltativo di trasporto pubblico urbano di linea effettuato con autobus sul territorio del Comune città di Capodistria 
N. 371-147/2013
Capodistria, 20 dicembre 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan
Ai sensi degli articoli 53 e 57.b della Legge sul traffico stradale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 6/16 (ZPCP2-UPB7) e 67/19), dell'articolo 40 della Legge sul partenariato pubblico-privato (Gazzetta ufficiale della RS, n. 127/06), degli articoli 3, 7 e 32 della Legge sui servizi pubblici economici (Gazzetta ufficiale della RS, n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), in virtù del Decreto sulla definizione di alcune questioni di carattere generale riguardanti i servizi pubblici economici locali (Bollettino ufficiale, n. 27/03) e in ottemperanza agli articoli 27 e 167 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 dicembre 2019 ha accolto il seguente
D E C R E T O 
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sull'organizzazione e sulle modalità di esercizio del servizio pubblico economico facoltativo di trasporto pubblico urbano di linea effettuato con autobus sul territorio del Comune città di Capodistria 
Articolo 1 
L'articolo 14, punto 1, del Decreto sull’organizzazione e sulle modalità di esercizio del servizio pubblico economico facoltativo di trasporto pubblico urbano di linea effettuato con autobus sul territorio del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 40/13), viene modificato come segue:
»1. Lo svolgimento del trasporto urbano pubblico di linea effettuato con autobus, come definito nella delibera del concedente ovvero in base al contratto di concessione,«
Viene aggiunto un nuovo punto n. 2:
»2. trasporto degli utenti a chiamata,«
Di conseguenza i punti 2 e 3 diventano i punti 3 e 4.
Articolo 2 
Nell'articolo 16, in seguito al punto 15 vengono aggiunti i nuovi punti 16, 17, 18 e 19, come segue:
»16. effettuare il trasporto a chiamata seguendo un orario flessibile, ove la durata e il tragitto dipendono dalle esigenze del passeggero;
17. definire con precisione e pubblicare nelle condizioni generali le modalità di esercizio del trasporto a chiamata;
18. effettuare il servizio di trasporto a chiamata con autovetture elettriche registrate e all'interno dell'area definita nel supplemento ovvero nell'allegato al contratto;
19. permettere all'interno dell'area nella quale si effettuerà tale servizio di trasporto la chiamata con alzata di mano oppure con chiamata su un numero telefonico pubblico accessibile. «
Articolo 3 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 371-147/2013
Capodistria, 19 dicembre 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost