Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

Št. 430-310/2019/3 Ob-3706/19, Stran 2705
Na podlagi 128. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 106.i člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) objavljamo
javni razpis 
za sofinanciranje demonstracijskih projektov javne večstanovanjske gradnje ob upoštevanju načel trajnostne gradnje z lesom
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je, na podlagi Programa porabe sredstev podnebnega sklada za leto 2019 in Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025, sofinanciranje projektiranja in gradnje večstanovanjskega(ih) demonstracijskega(ih) objekta(ov) z javnimi najemnimi stanovanji ter spremljanje učinkov v fazi uporabe in upravljanja objekta(ov).
2. Namen in cilji
Namen javnega razpisa je projektiranje in gradnja demonstracijskega(ih) večstanovanjskega(ih) objekta(ov), ki bo(do) pretežno zgrajeni iz lesenih tvoriv in v skladu z načeli trajnostne gradnje, ob hkratnem zagotavljanju cenovno dostopnih najemnih stanovanj v javni lasti (v nadaljnjem besedilu: demonstracijski objekt). Preko izvedbe demonstracijskega objekta bo preverjana ustreznost opredeljevanja parametrov trajnostne in lesene gradnje, kadar gradnjo večstanovanjskega objekta izvajajo javni subjekti stanovanjske gradnje (stanovanjski skladi).
Cilj javnega razpisa je spodbujanje trajnostne gradnje večstanovanjskih objektov z lesom, ki bodo namenjeni zagotavljanju dostopnih javnih najemnih stanovanj. Vlagatelj mora predvideti, da višina najemnine najmanj pet let po prvi oddaji stanovanj v najem ne sme presegati 6,00 €/m2.
Demonstracijski objekt je nova naložba, ki jo bo javni subjekt stanovanjske gradnje (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), ki je investitor in financira projekt, projektiral v fazi »projekta za izvedbo« in izvajal po oddaji vloge za pridobitev sofinanciranja (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem razpisu.
Pravica do sofinanciranja se dodeli za gradnjo novega objekta, za katerega je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Rok za zaključek projekta je 40 mesecev od sklenitve pogodbe. Faza projektiranja se mora izvesti najkasneje v 12 mesecih od sklenitve pogodbe.
Demonstracijski projekt, za katerega bo dodeljeno sofinanciranje, mora biti izveden skladno z vsemi veljavnimi predpisi s področja graditve objektov in energijske učinkovitosti stavb, predpisi, ki urejajo področje gradbenih proizvodov in proizvodov, povezanih z energijo, ter drugimi veljavnimi predpisi.
Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira in pridobi pravico do sofinanciranja le za en demonstracijski projekt, lahko pa kandidira z več vlogami za več različnih projektov.
Vgrajenih gradbenih proizvodov, strojnih naprav, opreme in stavbe, za katero je bila v okviru naložbe dodeljena nepovratna finančna spodbuda, ni dovoljeno odstraniti ali odtujiti (razen za namene oddaje javnih najemniških stanovanj) najmanj 5 let po izplačilu sofinanciranja.
Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški za načrtovanje in izvedbo demonstracijskega projekta, ki so nastali in zapadejo v plačilo po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju, v času njene veljavnosti.
Do dodelitve sofinanciranja po tem javnem razpisu je vlagatelj upravičen za projekt, ki izpolnjuje pogoje tega javnega razpisa in za katerega so bili računi izvajalcev za izvedbo projekta izdani po oddaji vloge na javni razpis.
Upravičeni stroški demonstracijskega projekta, za katere je vlagatelj že prejel finančno spodbudo iz javnih sredstev, ne morejo biti predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu (prepoved dvojnega financiranja).
3. Vir in višina sredstev, priznani stroški naložbe ter višina nepovratne finančne spodbude
a) Vir in višina sredstev
Sredstva za sofinanciranje se v času izvajanja projekta zagotavljajo na podlagi odlokov o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe.
Skupna višina sredstev za sofinanciranje projektiranja in gradnje večstanovanjskega demonstracijskega objekta z javnimi najemnimi stanovanji po tem razpisu znaša 10.000.000,00 EUR. V programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leto 2019 je predvidenih 5.000.000,00 EUR. Ostala sredstva se bodo načrtovala v programih porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za prihodna leta.
Sofinanciranje se dodeli le za vlogo, ki izpolnjuje vse pogoje za dodelitev sredstev in doseže največje število točk po razpisanih merilih. Če bodo po dodelitvi sofinanciranja za najbolje ocenjeno vlogo ostala razpoložljiva sredstva, se sofinanciranje v višini preostalih sredstev lahko ponudi vlagatelju z naslednjo najbolje ocenjeno vlogo, do porabe sredstev.
b) Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za prejem sredstev sofinanciranja so stroški povezani z:
– gradnjo demonstracijskega objekta, ter stroški nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vpliva na energijsko učinkovitost stavbe;
– vgradnjo opreme in naprav za spremljanje učinkov izvedenih ukrepov trajnostne gradnje z lesom v stavbi;
– zagotavljanjem obnovljivih virov energije v, na, ob ali bližini objekta, za delovanje sistemov v stavbi;
– izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti (npr.: kolesarnice, opremljenost parkirnih mest za vozila, postajališča koles za izposojo …);
– pripravo projektne dokumentacije, revizij, študij, analiz, poročil, meritev in drugih metod spremljanja vzdrževanja objekta, stroškov obratovanja objekta in spremljanje učinkov demonstracijskega projekta.
Stroški, ki niso upravičeni za sofinanciranje, so stroški vlagatelja, povezani z delom zaposlenih, potni stroški, stroški najema svetovanj in zunanjih strokovnih sodelavcev, administrativni in režijski stroški.
Kot dokazila za upravičenost stroškov štejejo dokazila o nastalih stroških in dokazila o plačanih situacijah.
c) Višina sredstev sofinanciranja
Dodeljeno sofinanciranje lahko znaša največ 60 % celotne ocenjene vrednosti upravičenih stroškov v oddani vlogi in ne sme presegati 10.000.000,00 EUR.
Pri tem stroški priprave projektne dokumentacije, revizij, študij, analiz, poročil, meritev in drugih metod spremljanja vzdrževanja objekta, stroškov obratovanja objekta in spremljanje učinkov demonstracijskega projekta ne smejo presegati 25 % pogodbene vrednosti.
4. Upravičene osebe: upravičene osebe za oddajo vloge in pridobitev sofinanciranja so javni subjekti stanovanjske gradnje, to so stanovanjski skladi na državni in lokalni ravni.
5. Pogoji in merila: pogoji in merila so razvidni iz obrazca Pogoji in merila, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga, ki ne bo izpolnjevala vseh razpisanih pogojev bo izločena iz postopka oddaje naročila. Vloge, ki bodo izpolnjevale razpisana merila, bo strokovna komisija razvrstila glede na razpisana merila. Po razpisanih merilih lahko vloga dobi največ 150 točk. Do sofinanciranja so upravičene vloge, po vrstnem redu, glede na najvišje število prejetih točk, v okviru razpoložljivega zneska sofinanciranja.
6. Rok za oddajo vloge, datum odpiranja vlog
a) Pravočasna vloga
Vloge morajo, ne glede na način oddaje, v tiskani obliki prispeti v Glavno pisarno Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, najkasneje do 13. 1. 2020, do 12. ure.
b) Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog
Odpiranje vlog bo 13. 1. 2020 ob 14. uri, na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana (sejna soba 335, v 3. nadstropju). Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu predložitve oziroma dospetja.
c) Odločitev o izboru, pravno varstvo
Vlagateljem bo ministrstvo posredovalo sklep o izboru oziroma obvestilo o neizboru najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja. Vlagatelj vloge lahko vloži na Ministrstvo za okolje in prostor pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranim uporabnikom. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
7. Formalna popolnost vloge: vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec vloge in obvezne priloge v tiskani oblik.
8. Objava javnega razpisa
Celotno besedilo javnega razpisa in dokumentacija za prijavo je na voljo na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/.
Ministrstvo bo vse spremembe javnega razpisa (vključno z informacijami iz objave javnega razpisa) ter druge ključne informacije v zvezi z javnim razpisom objavilo na svoji spletni strani ob objavi javnega razpisa.
9. Postopek obravnave vlog: pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če ZVO-1 Zakon o javnih financah (poglavje 10b) ne določa drugače.
Ministrstvo za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost