Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

Št. 410-5/2019 Ob-3680/19, Stran 2735
Občina Litija na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2020 (Uradni list RS, št. 16/19), Pravilnika in meril o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija (Uradni list RS, št. 53/05, 12/09 in 12/11), Lokalnega kulturnega programa Občine Litija za leto 2020, sprejetega dne 16. 12. 2019 na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Litija, objavlja
javni razpis in javni poziv 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Litija za leto 2020
1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji: do pravice za pridobitev sredstev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti so upravičeni izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (kulturna društva in njihove zveze, neprofitne ustanove, neformalne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za kulturo, za posamezne projekte in kulturne prireditve v javnem interesu pa tudi javni zavodi in javni skladi s področja kulturnih dejavnosti), ki izpolnjujejo pogoje, določene v 3. členu Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija. Poleg teh je pogoj za sofinanciranje redne dejavnosti društev vsaj en nastop na reviji JSKD oziroma srečanju ustrezne zvrsti in nastopi na občinskih kulturnih prireditvah v javnem interesu, kot jih določa LKP 2020.
2. Višina sredstev za razpisane programe v letu 2020 je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za leto 2020 in znaša:
– na p.p. 1834 Ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditve: 78.000 EUR;
– na p.p. 1838 Kulturni domovi, objekti v KS: 27.800 EUR;
– na p.p. 1841 Vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena: 10.000 EUR.
3. Sredstva se razdelijo v skladu s sprejetim Lokalnim kulturnim programom Občine Litija za leto 2020. Izvajalci programov in projektov s področja ljubiteljske kulture prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem področju v skladu z merili in točkovanjem prijav.
4. Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih lahko dobijo na spletni strani Občine Litija: www.litija.si.
5. Zadnji rok za zbiranje prijav je petek, 31. 1. 2020, do 12. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi 43 – tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do vključno 31. 1. 2020). Javno odpiranje prijav bo v ponedeljek, 3. 2. 2020, ob 10. uri, v sobi 50 Občine Litija.
6. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za kulturo 2020!« Na hrbtni strani ovojnice mora biti izpisan natančen naziv in naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo:
– oddane po določenem roku za oddajo prijav,
– neustrezno naslovljene in
– nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
7. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili, z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa in poziva morajo biti porabljena v letu 2020 za namene, za katere so bila dodeljena.
8. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v predpisanem roku.
9. Dodatne informacije lahko zainteresirani prejmejo preko e-pošte: marjana.weilgoni@litija.si ali obcina.litija@litija.si.
Občina Litija 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti