Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3711. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendije v Občini Straža, stran 10775.

  
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), ter 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 9. redni seji dne 19. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendije v Občini Straža 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi proračunskega sklada za štipendije v Občini Straža (Uradni list RS, št. 45/11) se spremeni besedilo 7. člena, ki se glasi:
»Za spremljanje uresničevanja namena iz 2. člena tega odloka se ustanovi Komisija za štipendiranje (v nadaljevanju: Komisija), ki ima mandat štiri leta, sestavljena pa je iz petih članov, in sicer:
– treh predstavnikov, ki jih imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
– enega predstavnika občinske uprave, ki ga imenuje župan občine;
– enega predstavnika dijakov oziroma študentov lokalne skupnosti, ki ga imenuje Odbor za družbene dejavnosti.
Komisija na svoji prvi seji imenuje predsednika izmed predstavnikov, ki so imenovani s strani občinskega sveta.
Pristojnosti in naloge Komisije so naslednje:
– obravnava vprašanja iz področja dodeljevanja štipendij;
– izvaja aktivnosti povezane z informiranjem zainteresirane javnosti glede štipendiranja v občini;
– izvaja aktivnosti za pridobivanje sredstev iz razpisov, donacij, daril itd.;
– predlaga županu občine pogoje in merila razpisov;
– izvaja nadzor nad izvajanjem sklenjenih pogodb o štipendiranju ter nad izvajanjem drugih postopkov po Pravilniku o dodelitvi štipendij v Občini Straža.
Delo v Komisiji je častna funkcija.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-10-2020-3
Straža, dne 19. decembra 2019
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc 

AAA Zlata odličnost