Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3694. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci, stran 10750.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 2. in 3. točke 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 11. redni seji dne 19. 12. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci 
1. člen 
Občina Puconci bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki jo izvaja PÜNGRAD Javno komunalno podjetje d.o.o., Bodonci 127a, 9265 Bodonci, za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture (omrežnine), subvencionirala v višini 35 %.
2. člen 
Sredstva za subvencijo se zagotovijo v proračunu Občine Puconci.
3. člen 
Sredstva subvencije se nakazujejo izvajalcu gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode PÜNGRAD Javno komunalno podjetje d.o.o., v skladu s pogodbo o najemu in uporabi javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
4. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. januarja 2020 do uveljavitve novih cen storitev te obvezne občinske gospodarske javne službe.
5. člen 
S sprejetjem tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Puconci na 21. redni seji, dne 1. 6. 2017.
Št. 354-0044/2019
Puconci, dne 19. decembra 2019
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak 

AAA Zlata odličnost