Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3654. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, stran 10614.

  
Na podlagi 14., 14.g, 17., 36., 37., 51., 57., 58., 61., 79., 101., 102., 124., 138., 152., 207., 255.e, 255.f, 266., 266.f, 297., 329.b in 358. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19 in 66/19) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku 
1. člen 
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 32/12 – ZDavP-2E, 19/13, 45/14, 97/14, 39/15, 40/16, 85/16, 30/17, 37/18 in 43/19) se v 86. členu v drugem odstavku beseda »dogovora« nadomesti z besedo »dogovarjanja«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V skladu z drugim odstavkom 265. člena ZDavP-2 minister, pristojen za finance, pooblašča GFU FURS za opravljanje nalog v zvezi s postopki skupnega dogovarjanja iz 256. člena ZDavP-2, ki se vodijo na podlagi zahteve davčnega zavezanca v zvezi s Konvencijo o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij s Protokolom (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 12/07) in mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki obvezuje Republiko Slovenijo, kadar se zahteva nanaša na njene določbe, ki določajo pripis dobička stalni poslovni enoti podjetja države pogodbenice ter ugotavljanje in prilagoditev dobička med povezanimi podjetji držav pogodbenic (vključno z upoštevanjem transfernih cen).«.
2. člen 
Za 86.o členom se dodata nova 86.p in 86.r člen, ki se glasita:
»86.p člen 
(obvestilo za uveljavljanje zmanjšanja izplačane vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev) 
(1) Pisno obvestilo za uveljavljanje zmanjšanja izplačane vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev v skladu s prvim odstavkom 329.b člena ZDavP-2, ki ga davčni zavezanec predloži plačniku davka pred izplačilom dohodka, mora vsebovati naslednje podatke:
1. identifikacijske podatke o davčnem zavezancu;
2. identifikacijske podatke o plačniku davka (izplačevalcu dividend);
3. identifikacijske podatke o odsvojenih delnicah oziroma deležih družbenika v družbi (naziv družbe ali ISIN koda, trgovalna koda ali naziv delnice) ter nominalna vrednost celotnega osnovnega kapitala družbe (v eurih);
4. podatke o odsvojenih delnicah oziroma deležih družbenika v družbi:
– podatke o datumu pridobitve delnic oziroma deležev po kronološkem zaporedju; začne se z datumom zadnje pridobitve delnice oziroma deleža;
– podatke o načinu pridobitve delnic oziroma deležev (vložek kapitala, nakup, povečanje kapitala družbe z lastnimi sredstvi zavezanca, povečanje kapitala družbe iz sredstev družbe, zamenjava kapitala ob statusnih spremembah družbe, dedovanje, darilo, pridobitev v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij, drugo);
– podatke o količini pridobljenih delnic ali odstotku pridobljenega deleža v družbi;
– podatke o količini pridobljenih delnic ali odstotku pridobljenega deleža v deležu družbenika v družbi;
– podatke o nominalnem znesku vplačila oziroma vrednosti pridobljenih delnic ali deleža (v eurih);
– podatke o nabavni vrednosti ob pridobitvi (v eurih);
– podatke o količini odsvojenih delnic ali odstotku odsvojenega deleža v deležu družbenika v družbi;
– podatke o nominalnem znesku vplačila oziroma vrednosti odsvojenih delnic ali deleža (v eurih);
– podatke o nabavni vrednosti odsvojenih delnic oziroma deležev, ki se določi v skladu z 98. členom ZDoh-2, če so bile delnice ali deleži družbe pridobljeni pred 1. januarjem 2003 pa v skladu s četrtim odstavkom 152. člena ZDoh-2 (v eurih);
– podatek o datumu odsvojitve delnic oziroma deležev;
– podatek o znesku (bruto) izplačane vrednosti odsvojenih delnic oziroma deležev (v eurih).
(2) Obrazec »Obvestilo za uveljavljanje zmanjšanja izplačane vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev« se objavi na spletni strani finančne uprave.
86.r člen 
(zahtevek za uveljavljanje zmanjšanja izplačane vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev) 
(1) Zahtevek za uveljavljanje zmanjšanja izplačane vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev v skladu s tretjim odstavkom 329.b člena ZDavP-2 davčni zavezanec predloži davčnemu organu v treh mesecih od izplačila vrednosti delnic ali deležev, če davčni zavezanec plačnika davka ni obvestil o uveljavljanju zmanjšanja izplačane vrednosti delnic ali deležev pred izplačilom dohodka ali če plačnik davka obvestila ni upošteval pri izračunu dohodnine v obračunu davčnega odtegljaja, odtegnitvi in plačilu davčnega odtegljaja. Zahtevek mora vsebovati naslednje podatke:
1. identifikacijske podatke o davčnem zavezancu;
2. identifikacijske podatke o plačniku davka (izplačevalcu dividend);
3. podatke o dohodku in odtegnjenem davčnem odtegljaju:
– datum izplačila vrednosti odsvojenih delnic ali deležev družbenika v družbi;
– znesek (bruto) izplačane vrednosti odsvojenih delnic ali deležev družbenika v družbi (v eurih);
– znesek davčnega odtegljaja (v eurih);
– znesek (neto) dohodka (v eurih);
4. identifikacijske podatke o odsvojenih delnicah oziroma deležih družbenika v družbi (naziv družbe ali ISIN koda, trgovalna koda ali naziv delnice) ter nominalna vrednost celotnega osnovnega kapitala družbe (v eurih);
5. podatke o odsvojenih delnicah oziroma deležih družbenika v družbi:
– podatke o datumu pridobitve delnic oziroma deležev po kronološkem zaporedju; začne se z datumom zadnje pridobitve delnice oziroma deleža;
– podatke o načinu pridobitve delnic oziroma deležev (vložek kapitala, nakup, povečanje kapitala družbe z lastnimi sredstvi zavezanca, povečanje kapitala družbe iz sredstev družbe, zamenjava kapitala ob statusnih spremembah družbe, dedovanje, darilo, pridobitev v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij, drugo);
– podatke o količini pridobljenih delnic ali odstotku pridobljenega deleža v družbi;
– podatke o količini pridobljenih delnic ali odstotku pridobljenega deleža v deležu družbenika v družbi;
– podatke o nominalnem znesku vplačila oziroma vrednosti pridobljenih delnic ali deleža (v eurih);
– podatke o nabavni vrednosti ob pridobitvi (v eurih);
– podatke o količini odsvojenih delnic ali odstotku odsvojenega deleža v deležu družbenika v družbi;
– podatke o nominalnem znesku vplačila oziroma vrednosti odsvojenih delnic ali deleža (v eurih);
– podatke o nabavni vrednosti odsvojenih delnic oziroma deležev, ki se določi v skladu z 98. členom ZDoh-2, če so bile delnice ali deleži družbe pridobljeni pred 1. januarjem 2003 pa v skladu s četrtim odstavkom 152. člena ZDoh-2 (v eurih);
– podatek o datumu odsvojitve delnic oziroma deležev;
– podatek o znesku (bruto) izplačane vrednosti odsvojenih delnic oziroma deležev (v eurih).
(2) Obrazec »Zahtevek za uveljavljanje zmanjšanja izplačane vrednosti delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe za nabavno vrednost odsvojenih delnic ali deležev« se objavi na spletni strani finančne uprave.«.
3. člen 
V Prilogi 18 se v prvem odstavku besedilo »30. junija« nadomesti z besedilom »31. maja«.
4. člen 
V Prilogi 20 se v poglavju z naslovom 2 NAČIN DOSTAVE PODATKOV v prvem odstavku besedilo »30. junija« nadomesti z besedilom »31. maja.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2020, nov tretji odstavek 86. člena pravilnika pa se začne uporabljati 1. julija 2020.
Št. 007-650/2019/19
Ljubljana, dne 20. decembra 2019
EVA 2019-1611-0117
Dr. Andrej Bertoncelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti