Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3682. Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Mestni občini Koper, stran 10732.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M P R A V I L N I K 
o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Mestni občini Koper 
Št. 671-98/2019
Koper, dne 20. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. decembra 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Mestni občini Koper 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom Občinski svet Mestne občine Koper določa postopek, pogoje in merila za vrednotenje programov in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Koper na podlagi določil Zakona o športu in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji.
2. člen 
Izvajalci športnih programov v Mestni občini Koper so:
– športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe,
– samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
– zasebni športni delavci.
3. člen 
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci iz prejšnjega člena tega pravilnika pod naslednjimi pogoji:
– da imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da je od njihove registracije preteklo vsaj eno leto in, da so v letu pred prijavo na javni razpis izvajali ustrezno dejavnost v športu;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
– da imajo za določene športne panoge zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu, kar pa ne velja za programe Naučimo se plavati, Zlati sonček, Krpan, Hura prosti čas in šolska tekmovanja;
– da izvajajo program v Mestni občini Koper, razen v primerih, ko za izvajanje programa v Mestni občini Koper ni ustrezne športne infrastrukture oziroma primernih vremenskih razmer;
– da imajo društva urejeno evidenco članstva ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu.
4. člen 
Občinska proračunska sredstva namenjena športnim programom lahko Mestna občina Koper dodeli v skladu z veljavno zakonodajo.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
5. člen 
Sofinancira se naslednje vsebine športnih programov:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– obštudijska športna dejavnost;
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– šport invalidov;
– športna rekreacija;
– šport starejših;
– športni objekti in površine za šport v naravi;
– razvojne dejavnosti v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu; 
– statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu iz prvega odstavka 63. člena Zakona o športu in strokovna podpora programom; 
– založništvo v športu; 
– znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu; 
– informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa; 
– organiziranost v športu;
– športne prireditve in promocija športa:
– športne prireditve; 
– javno obveščanje o športu; 
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu; 
– družbena in okoljska odgovornost v športu.
Pri sofinanciranju zgoraj navedenih vsebin se upošteva proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov pod enakimi pogoji.
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov, ki jih s sklepom določi župan, so sestavni del razpisne dokumentacije javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov.
III. JAVNI RAZPIS IN POSTOPEK IZBORA IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
6. člen 
Pristojni organ Mestne občine Koper vsako leto objavi javni razpis za izbor programov, ki se jih bo sofinanciralo iz občinskega proračuna.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejetja občinskega proračuna.
Razpisna dokumentacija je sestavljena iz razpisnih obrazcev, navodil in Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Koper, po potrebi pa tudi drugih sestavnih delov.
Natančen potek javnega razpisa, rok oddaje prijav, rok odločitve o prijavah in ostali pomembni podatki za izvedbo javnega razpisa bodo opredeljeni v objavi javnega razpisa.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni stani Mestne občine Koper.
7. člen 
Prijave na javni razpis iz prejšnjega člena tega pravilnika se oddajo skladno z navodili, opredeljenimi v razpisni dokumentaciji.
Komisijo za sofinanciranje športnih programov s sklepom imenuje župan Mestne občine Koper. Komisija sestavljajo predsednik in dva člana.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na to pripravi predlog izbire in sofinanciranja programov letnega programa športa.
Komisija lahko na osnovi strokovne ocene predlaga v program sofinanciranja tudi programe, ki so za Mestno občino Koper pomembni in zanimivi.
Na podlagi predloga komisije pristojni organ Mestne občine Koper izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa letnega programa športa.
8. člen 
Od dneva objave javnega razpisa do odločitve o izboru predlogov in izvajalcev programov športa v Mestni občini Koper se pogoji in merila iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika ne smejo spremeniti.
IV. VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA 
9. člen 
Vrednost sofinanciranja športnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev na ustreznih postavkah občinskega proračuna Mestne občine Koper na področju športa.
Vrednost programov v skladu s pogoji in merili, se določa na tri načine:
– v točkah;
– v povračilu dejanskih stroškov;
– v vrednosti ure najema vadbenih prostorov.
Vrednost točke je različna po posameznih programih in se določi vsako leto posebej. Višina vrednosti točke se določi v skladu z razpoložljivimi sredstvi proračunske postavke iz katere se navedena sredstva črpajo.
Vrednost točke je razmerje med vsoto vseh točk navedenega programa in proračunskimi sredstvi.
Materialni stroški se povrnejo za tiste programe in v tisti višini oziroma do tistega odstotka stroškov, kot je to pri posameznem programu ali nalogi določeno, vendar največ do višine v ta namen predvidenih proračunskih sredstev.
Vrednost ure najema vadbenih prostorov je odvisna od cene ure najema le-tega po ustreznem ceniku. Kandidat na javni razpis mora predložiti najemno pogodbo ali izjavo podpisano s strani najemodajalca, kateri vadbeni prostor bo uporabljal za vadbo. Na podlagi najemne pogodbe ali izjave bodo v skladu z merili povrnjeni stroški določenega števila ur najema.
V. SKLEPANJE POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
10. člen 
Pogodbe, ki jih Mestna občina Koper in Javni zavod za šport Mestne občine Koper skleneta z izbranimi izvajalci športnih programov za tekoče koledarsko leto, morajo vsebovati:
– ime ali firmo, naslov ali sedež, davčno in matično številko ter bančni račun izvajalca;
– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– višino sredstev za dogovorjene športne programe,
– rok izplačila sredstev,
– roke in načine predložitve poročil in dokazil o izvajanju programov in o namenski porabi sredstev,
– ostale medsebojne pravice in obveznosti.
Sredstva namenjena plačilu stroškov vadbenega prostora se lahko na podlagi sklenjene asignacijske pogodbe med izvajalcem, Mestno občino Koper, Javnim zavodom za šport Mestne občine Koper in najemodajalcem, nakažejo slednjemu.
11. člen 
V osmih dneh po prejemu pogodbe iz prejšnjega člena tega pravilnika morajo izvajalci športnih programov vrniti podpisane izvode pogodbe Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Koper.
V primeru, da izvajalec ne spoštuje roka iz prejšnjega odstavka tega člena, se ga pisno pozove k vrnitvi podpisanih izvodov pogodbe.
Če izvajalec v roku osmih dni od dneva prejema pisnega poziva iz prejšnjega odstavka tega člena ne dostavi pristojnemu organu podpisanih izvodov pogodbe, se šteje, da je izvajalec odstopil od prijave na javni razpis.
VI. DOLŽNOSTI IZVAJALCA 
12. člen 
Izvajalec je dolžan:
– izvajati dogovorjeni program v skladu s pogodbenimi določili;
– namensko uporabljati prejeta proračunska sredstva;
– posredovati pristojnemu organu dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem programa;
– izpolnjevati ostale pogodbene obveznosti prevzete na podlagi pogodbe iz 11. člena tega pravilnika in
– izpolnjevati druge zakonsko določene obveznosti.
VII. NADZOR 
13. člen 
Strokovni nadzor izvajata Javni zavod za šport Mestne občine Koper in Urad za družbene dejavnosti in razvoj mestne občine Koper.
Nadzor se izvaja z nenapovedanimi in napovedanimi obiski, ki se lahko izvršijo najmanj enkrat v koledarskem letu.
Ob obisku se zapiše zapisnik v najmanj dveh izvodih, ki ga podpišeta strokovni delavec Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper ali Urada za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper in izvajalec, oziroma strokovni delavec, ki v imenu izvajalca izvaja program. Vsak podpisnik prejme en izvod zapisnika.
V primeru, da strokovni sodelavec iz prejšnjega odstavka ob obisku ugotovi, da se program ne izvaja ali se ne izvaja kot je bil prijavljen na javni razpis in opredeljen v pogodbi, se podpisan zapisnik iz prejšnjega odstavka šteje kot pisno opozorilo izvajalcu.
V primeru, da kljub pisnem opozorilu, izvajalec ne začne izvajati programa oziroma ne začne izvajati programa kot je bil opredeljen v pogodbi iz 11. člena tega pravilnika, se lahko ustavi ali zmanjša obseg sofinanciranja.
14. člen 
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih določenih s pogodbo iz 11. člena tega pravilnika predložiti poročila, in v primerih, ko je to določeno s pogodbo, tudi dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
Sofinanciranje se ustavi ali se njegov obseg zmanjša tudi v primeru, da iz oddanega poročila izhaja, da se program ne izvaja kot je bil prijavljen na javni razpis in opredeljen v pogodbi. Tak ukrep se izvede, če izvajalec kljub pisnem opozorilu ne začne pravilno izvajati prijavljenega programa.
15. člen 
Izvajalec je dolžan v občinski proračun vrniti že nakazana sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi, v primeru, da ne izpolnjuje določil 13. in 14. člena tega pravilnika.
16. člen 
V primerih iz prejšnjega člena tega pravilnika, ko je izvajalec zavezan k vrnitvi sredstev v poračun Mestne občine Koper in v primeru, da ne realizira prijavljen program, izvajalec ne more pridobiti sofinanciranja na podlagi tega pravilnika v naslednjem proračunskem letu.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Za sprejem sprememb in dopolnitev tega pravilnika se uporablja enak postopek, kot za sprejem le tega.
18. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Mestni občini Koper (Uradne objave št. 13/02, 2/04 in Uradni list RS, št. 74/05)
19. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-98/2019
Koper, dne 19. decembra 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O  I L  R E G O L A M E N T O 
sul cofinanziamento con erogazione dei fondi pubblici a favore degli esecutori del programma annuale dello sport a livello locale nel Comune città di Capodistria 
N. 671-98/2019
Capodistria, 20 dicembre 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan
Ai sensi dell'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 e 30/18), dell'articolo 16 della Legge sullo sport (Gazzetta ufficiale della RS, n. 29/17 e 21/18 – ZNOrg), in virtù della Risoluzione sul programma nazionale dello sport nella Repubblica di Slovenia per il periodo 2014–2023 (Gazzetta ufficiale della RS, n. 26/14) e dell'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 dicembre 2019, ha approvato il seguente
R E G O L A M E N T O 
sul cofinanziamento con erogazione dei fondi pubblici a favore degli esecutori del programma annuale dello sport a livello locale nel Comune città di Capodistria 
I DISPOSIZIONI GENERALI 
Articolo 1 
Con il presente regolamento, il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria stabilisce la procedura, le condizioni e i criteri per la valutazione dei programmi e per lo stanziamento di fondi a favore degli esecutori del programma annuale riferito alle attività sportive nel Comune città di Capodistria, in base alle norme sancite nella Legge sullo sport e nel Programma nazionale dello sport della Repubblica di Slovenia.
Articolo 2 
Gli esecutori dei programmi sportivi nel Comune città di Capodistria sono:
– le associazioni e le federazioni sportive, registrate nella Repubblica di Slovenia,
– le persone giuridiche registrate per l'esercizio di attività sportive nella Repubblica di Slovenia,
– le istituzioni fondate a scopo di generale utilità nell'ambito sportivo, in conformità alla legge che disciplina le stesse,
– gli istituti nel campo dell'educazione e dell'istruzione che attuano programmi pubblicamente accreditati,
– gli imprenditori autonomi, registrati per lo svolgimento di attività in ambito sportivo,
– gli operatori sportivi privati.
Articolo 3 
Hanno diritto al cofinanziamento dei programmi sportivi gli esecutori di cui al precedente articolo del presente regolamento, più precisamente alle seguenti condizioni:
– hanno sede nel Comune città di Capodistria;
– sono registrati per lo svolgimento di attività sportive da almeno un anno e hanno attuato programmi sportivi nell'anno precedente alla presentazione della domanda;
– dispongono delle condizioni materiali, di spazio, del personale e organizzative per la realizzazione delle attività sportive pianificate;
– svolgono, per alcune discipline sportive, allenamenti regolari e programmati di almeno 36 settimane annue (ad eccezione per i programmi Impariamo a nuotare, Sole d'oro, Krpan, Hurra tempo libero e le competizioni scolastiche);
– attuano il programma nell'area del Comune città di Capodistria, tranne nei casi in cui nel Comune città di Capodistria esso non sia possibile per mancanza di un'adeguata infrastruttura sportiva ovvero nel caso di condizioni meteorologiche non adatte;
– le associazioni dispongono del registro dei soci, mentre gli altri esecutori tengono l'evidenza dei partecipanti ai singoli programmi.
Articolo 4 
Il Comune città di Capodistria può destinare i fondi provenienti dal bilancio comunale ai programmi sportivi in base alle leggi in vigore.
II DISPOSIZIONI CONTESTUALI 
Articolo 5 
Sono cofinanziati i seguenti programmi sportivi:
– educazione sportivo-ricreativa per bambini e giovani;
– educazione sportivo-ricreativa per bambini e giovani con disabilità;
– attività sportiva extracurriculare;
– educazione sportiva per bambini e giovani mirata allo sport di qualità e allo sport di alto livello;
– sport di qualità;
– sport di alto livello;
– sport per disabili;
– ricreazione sportiva;
– sport per la terza età;
– impianti sportivi e superfici per lo sport in natura;
– attività di sviluppo sul piano sportivo:
– istruzione, formazione e perfezionamento delle figure professionali nello sport; 
– diritti di status degli atleti, degli operatori sportivi come previsto dall'articolo 63 della Legge sullo sport e supporto professionale ai programmi; 
– editoria nello sport; 
– ricerca scientifica nello sport; 
– tecnologie IT nell'ambito dello sport; 
– forme di organizzazione nello sport;
– eventi sportivi e promozione dello sport:
– eventi sportivi; 
– promozione delle attività sportive; 
– patrimonio sportivo e attività museale nello sport; 
– responsabilità sociale e ambientale nello sport.
Il cofinanziamento dei suddetti contenuti tiene conto delle possibilità di bilancio e del principio secondo cui gli stanziamenti sono accessibili a tutti gli esecutori dei programmi sportivi a parità di condizioni.
Le condizioni, i criteri e le norme per la valutazione dei programmi sportivi, determinati dalla delibera del sindaco, sono parte integrante della documentazione del bando pubblico per il cofinanziamento di programmi sportivi.
III BANDO PUBBLICO E PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DELL'ESECUTORE DEL PROGRAMMA ANNUALE DELLO SPORT 
Articolo 6 
Ogni anno, l'organo competente del Comune città di Capodistria, pubblica un bando pubblico per la selezione dei programmi che verranno cofinanziati dal bilancio comunale.
La scadenza del bando viene adattata al procedimento di preparazione e dell'approvazione del bilancio di previsione comunale.
La documentazione del bando comprende i moduli, le istruzioni e le Condizioni, le misure e le normative per la valutazione dei programmi sportivi nel Comune città di Capodistria, nonché altre parti, in quanto necessarie.
La procedura esatta del bando pubblico, le scadenze per la presentazione della domanda, i termini per le decisioni riguardo le domande e ulteriori informazioni che riguardano l'attuazione del bando pubblico, saranno specificati al momento della pubblicazione dello stesso bando.
Il bando pubblico viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale della RS e sul sito del Comune città di Capodistria.
Articolo 7 
Le domande di offerta di cui al precedente articolo del presente regolamento devono essere presentate conformemente alle istruzioni specificate nella documentazione di gara.
La Commissione per il cofinanziamento dei programmi sportivi è nominata dal sindaco del Comune città di Capodistria. La Commissione è composta da un presidente e da due membri.
La Commissione procede alla revisione delle domande complete, verificando che le condizioni del bando siano soddisfatte, e le valuta sulla base dei criteri stabiliti nel bando e nella documentazione di gara, nonché predispone una proposta per la selezione e il cofinanziamento dei programmi del programma annuale dello sport.
Sulla base di una valutazione di esperti, la Commissione può inoltre proporre programmi di cofinanziamento pertinenti e di interesse per il Comune città di Capodistria.
Sulla base di una proposta della Commissione, l'autorità competente del Comune città di Capodistria decide in merito alla selezione e all'entità del cofinanziamento o al rifiuto di cofinanziare il programma annuale dello sport.
Articolo 8 
Dal giorno della pubblicazione del bando pubblico fino alla decisione relativa alla selezione delle proposte e degli esecutori dei programmi sportivi nel Comune città di Capodistria, le condizioni e i criteri di cui all'articolo 5, terzo comma, del presente regolamento non possono essere modificati.
IV VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI SPORTIVI 
Articolo 9 
Il valore del cofinanziamento dei programmi sportivi dipende dai fondi annuali disponibili per ciascuna voce del bilancio di previsione comunale del Comune città di Capodistria nel settore dello sport.
In base alle condizioni e ai criteri, il valore dei programmi è stabilito in tre modi:
– in punti;
– in forma di rimborso dei costi effettivi;
– nel valore di un'ora di affitto degli spazi adibiti alle attività sportive.
Il valore del punto varia in base al programma ed è determinato su base annua. L'importo del valore in punti è determinato in base agli stanziamenti disponibili della linea di bilancio da cui provengono tali fondi.
Il valore in punti rappresenta il rapporto tra la somma di tutti i punti del programma e i fondi stanziati.
I costi materiali sono rimborsati nel caso di programmi e nella misura o fino alla percentuale dei costi stabiliti per ciascun programma o compito, ma fino al massimo stabilito degli stanziamenti previsti.
Il costo dell'ora d'affitto degli spazi per l'attuazione dei programmi dipende dal prezzo dell'ora dell'affitto. Il candidato deve allegare alla domanda il contratto d'affitto oppure una dichiarazione sottoscritta da parte del locatore, proprietario degli spazi usati. Sulla base del contratto di affitto o della dichiarazione, verrà rimborsato un certo numero di ore di affitto in base ai criteri del bando.
V STIPULAZIONE DEI CONTRATTI CON GLI ESECUTORI DEL PROGRAMMA ANNUALE DELLO SPORT 
Articolo 10 
I contratti che il Comune Città di Capodistria e l'Ente pubblico per lo sport del Comune Città di Capodistria stipulano con gli esecutori dei programmi sportivi selezionati per l'anno in corso, devono contenere:
– il nome della persona fisica o dell'impresa, indirizzo e sede, codice fiscale e il numero di registrazione, nonché il numero di conto corrente bancario dell'esecutore;
– i contenuti del programma,
– il periodo di realizzazione del programma,
– l'ammontare dei fondi per i programmi sportivi concordati,
– il termine per il versamento dei fondi,
– i termini e le modalità di presentazione delle relazioni e della documentazione che certifichi l'esecuzione dei programmi e l'uso mirato dei fondi,
– i rimanenti diritti e obblighi reciproci.
In base al contratto di assegnazione tra l'esecutore dei programmi, il Comune città di Capodistria, l'Ente pubblico per lo sport del Comune città di Capodistria e il proprietario delle strutture (locatario), i fondi destinati al pagamento dei costi per l'utilizzo degli spazi per le attività sportive possono essere trasferiti direttamente agli stessi locatari.
Articolo 11 
Entro otto giorni dal ricevimento del contratto di cui al precedente articolo del presente regolamento, gli esecutori dei programmi sportivi devono restituire le copie sottoscritte del contratto presso l'Ufficio affari sociali del Comune città di Capodistria.
Nel caso in cui l'esecutore non rispetti le scadenze di cui al comma precedente, egli sarà invitato per iscritto a restituire le copie sottoscritte del contratto.
Nel caso in cui l'esecutore non restituisca le copie sottoscritte del contratto all'autorità competente entro otto giorni dalla data di ricezione dell'invito scritto di cui al precedente comma del presente articolo, si considera che l'esecutore abbia ritirato la domanda presentata al bando pubblico
VI OBBLIGHI DELL'ESECUTORE 
Articolo 12 
L'esecutore è tenuto a:
– implementare i programmi concordati nella misura definita dal contratto;
– utilizzare i fondi di bilancio in modo appropriato;
– presentare all'organo di pertinenza una relazione sull'attuazione del programma;
– adempiere agli obblighi contrattuali in base all'articolo 11 del presente regolamento e
– adempire alle altre norme disposte dalla legge.
VII SUPERVISIONE 
Articolo 13 
La supervisione professionale viene attuata dall'Ente pubblico per lo sport del Comune città di Capodistria e dall'Ufficio affari sociali e sviluppo del Comune città di Capodistria.
La supervisione può essere effettuata almeno una volta all'anno con visite programmate e con quelle non annunciate.
Durante la visita viene redatto un verbale in duplice copia, entrambe sottoscritte dal dipendente dell'Ente pubblico per lo sport del Comune città di Capodistria oppure dell'Ufficio affari sociali e sviluppo del Comune città di Capodistria e dall'esecutore, ovvero dal professionista che svolge il programma a nome dell'esecutore. Ciascuna delle parti riceve una copia del verbale.
Nel caso in cui il dipendente di cui nel comma precedete, in occasione della visita, accerti che il programma non si attui affatto oppure non si attui in conformità a quanto previsto dal bando pubblico e a quanto stabilito nel contratto, il verbale della visita vale come diffida scritta all'esecutore.
Nel caso in cui l'esecutore, malgrado la diffida scritta, non inizi ad attuare il programma ovvero non inizi ad attuare il programma come previsto dal contratto di cui all'articolo 11 del presente regolamento, il cofinanziamento è, di conseguenza, interrotto o opportunamente ridotto.
Articolo 14 
Gli esecutori del programma devono, a conclusione dei lavori ovvero entro i termini temporali specificati nel contratto di cui all'articolo 11 del presente regolamento, presentare le relazioni e, ove specificato nel contratto, la prova dell'adempimento degli obblighi assunti.
Il cofinanziamento è sospeso o il suo ambito di applicazione ridotto anche nel caso in cui la relazione presentata indica che il programma non viene attuato come presentato nel bando di gara e definito nel contratto. Tale azione si intraprende nel caso in cui l'esecutore, nonostante la diffida scritta, non avvia correttamente l'attuazione del programma.
Articolo 15 
In quanto l'esecutore non rispetti le disposizioni degli articoli 13 e 14 del presente regolamento, egli è tenuto a restituire nel bilancio comunale i fondi già ricevuti con interessi moratori previsti dalla legge.
Articolo 16 
Nei casi di cui al precedente articolo del presente regolamento, in cui l'esecutore è tenuto a restituire i fondi al Comune città di Capodistria e nel caso in cui non realizzi i programmi presentati, ai sensi del presente regolamento l'esecutore non può ottenere alcun cofinanziamento durante l'esercizio finanziario successivo.
VIII  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Articolo 17 
Per apportare modifiche e integrazioni al presente Decreto si applica il medesimo procedimento adottato per l'approvazione dello stesso Decreto.
Articolo 18 
Con l'entrata in vigore del presente regolamento, cessa di aver efficacia il Regolamento del cofinanziamento con erogazione dei fondi pubblici a favore degli esecutori del programma annuale riferito alle attività sportive a livello locale nel Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 13/02, 2/04 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 74/05)
Articolo 19 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 671-98/2019
Capodistria, 19 dicembre 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria
Aleš Bržan

AAA Zlata odličnost